รายการสถิติทางการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย (ฉบับที่ 3)
Export to :
ค้นหาตามหน่วยงาน :
ลำดับ ชื่อสถิติทางการ การจัดจำแนก ระดับการนำเสนอ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล URL สภานะการลงทะเบียน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
1 สัดส่วนขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ประเทศ กรมควบคุมมลพิษ - 29 มี.ค. 2566
2 อัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (recycling rate) ของประเทศ ประเทศ กรมควบคุมมลพิษ - 29 มี.ค. 2566
3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ประเทศ กรมควบคุมมลพิษ - 29 มี.ค. 2566
4 ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นต่อหัวประชากร และ (ข) สัดส่วนของเสียอันตรายที่ได้รับการบำบัด ประเภทการบำบัด ประเทศ กรมควบคุมมลพิษ - 29 มี.ค. 2566
5 ข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) ที่อยู่ ประเทศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - 12 พ.ค. 2566
6 จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
7 จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ เพศ กิจกรรมการฝึกหลัก ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
8 จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา กิจกรรมการฝึกหลัก กลุ่มสาขาอาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรม ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
9 จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
10 จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกยกระดับฝีมือ เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
11 จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
12 อัตราการสำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ เพศ สาขา ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
13 อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมงาน เพศ กลุ่มอาชีพ ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
14 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต เพศ ระดับ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค จังหวัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
15 มูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ประเภทมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 20 เม.ย. 2566
16 มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 20 เม.ย. 2566
17 มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาของดิจิทัลคอนเทนต์ ประเภทธุรกิจ ประเภทมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 20 เม.ย. 2566
18 มูลค่าอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ประเภทบริการ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 20 เม.ย. 2566
19 มูลค่าอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ ประเภทฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 20 เม.ย. 2566
20 จำนวนคดีใหม่ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ส่งมายังศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม 01 พ.ค. 2566
21 จำนวนคดีอาญาฟอกเงินที่มีการลงโทษปรับ ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
22 ระยะเวลาจำคุกโดยเฉลี่ยคดีอาญาฟอกเงิน ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
23 มูลค่าทรัพย์สินจากการยึดทรัพย์จากคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
24 มูลค่าทรัพย์สินของคดีใหม่ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
25 จำนวนสำนวนคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ศาลสั่งยุติ ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
26 จำนวนผู้ต้องหาคดีอาญาฟอกเงินที่มีการลงโทษปรับ ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
27 จำนวนผู้ต้องหาคดีอาญาฟอกเงินที่มีการพิพากษาจำคุก ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
28 จำนวนผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 ที่มีการลงโทษปรับ ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
29 จำนวนผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 ที่พิพากษาจำคุก ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
30 จำนวนคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 ที่พิพากษาจำคุก ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม 01 พ.ค. 2566
31 จำนวนคดีอาญาฟอกเงินที่มีการพิพากษาจำคุก ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
32 จำนวนคดีทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาที่ยื่นฟ้องต่อศาล ประเภทความผิด/ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
33 จำนวนคดีทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาที่ถึงที่สุดแล้ว (คำตัดสิน) ประเภทความผิด/ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
34 จำนวนคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
35 จำนวนคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ส่งมายังศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
36 จำนวนคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
37 จำนวนคดีความมั่นคง การพิพากษาลงโทษ ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม 01 พ.ค. 2566
38 จำนวนคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 ที่มีการลงโทษปรับ ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม 01 พ.ค. 2566
39 พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตำบล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ก.พ 2566
40 ผลการลดก๊าซเรือนกระจก สาขาเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ก.พ 2566
41 ปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก สาขาเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ก.พ 2566
42 ชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง 5 กลุ่ม ประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ก.พ 2566
43 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย กลุ่มทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม กำจัดของประเทศไทย 5 รายการ ประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ก.พ 2566
44 จํานวนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 09 พ.ค. 2566
45 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ระดับความรุนแรง จังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน 20 เม.ย. 2566
46 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ 17 ก.พ 2566
47 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินตามกองทุนส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ 17 ก.พ 2566
48 จำนวนประชากรสัตว์ทะเลหายาก ชนิดพันธุ์ พื้นที่ทางทะเล 5 ส่วน ประเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10 พ.ค. 2566
49 พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง พิกัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10 พ.ค. 2566
50 พื้นที่ป่าชายเลน การใช้ประโยชน์ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10 พ.ค. 2566
51 พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล สถานภาพความอุดมสมบูรณ์ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10 พ.ค. 2566
52 เนื้อที่แนวปะการัง ประเภทชายฝั่ง สถานภาพความอุดมสมบูรณ์ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10 พ.ค. 2566
53 ความยาวชายฝั่งทะเล ประเภทชายฝั่ง ประเทศ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10 พ.ค. 2566
54 ความยาวชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ ความรุนแรง ประเทศ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10 พ.ค. 2566
55 มูลค่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 22 พ.ค. 2566
56 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และอาเซียน ประเทศ กรมการท่องเที่ยว - 12 พ.ค. 2566
57 จำนวนธุรกิจบริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และอาเซียน ประเทศ กรมการท่องเที่ยว - 12 พ.ค. 2566
58 จำนวนธุรกิจบริการท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และอาเซียน ประเทศ กรมการท่องเที่ยว - 12 พ.ค. 2566
59 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประเทศ กรมการท่องเที่ยว - 12 พ.ค. 2566
60 จำนวนชุมชนท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประเทศ กรมการท่องเที่ยว - 12 พ.ค. 2566
61 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประเทศ กรมการท่องเที่ยว - 12 พ.ค. 2566
62 ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประเทศ กรมการท่องเที่ยว - 12 พ.ค. 2566
63 อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล (SST) วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 26 พ.ค. 2566
64 จำนวนสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก จังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยา - 28 เม.ย. 2566
65 จำนวนสถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน จังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยา - 28 เม.ย. 2566
66 จำนวนสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว จังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยา - 28 เม.ย. 2566
67 จำนวนครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ขนาดความรุนแรง จังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยา - 28 เม.ย. 2566
68 จำนวนพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ความรุนแรงของพายุ ประเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา - 28 เม.ย. 2566
69 รายได้เงินสดสุทธิเกษตร ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 19 พ.ค. 2566
70 รายได้เงินสดเกษตร การทำการเกษตร ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 19 พ.ค. 2566
71 มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ รายการสินค้าเกษตร ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 19 พ.ค. 2566
72 ผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล ชนิดกุ้ง ประเภทการเลี้ยง ประเทศ จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 19 พ.ค. 2566
73 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 19 พ.ค. 2566
74 มูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 19 พ.ค. 2566
75 ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 19 พ.ค. 2566
76 ปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 19 พ.ค. 2566
77 จำนวนโรงเรียน ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 23 มี.ค. 2566
78 จำนวนสถานศึกษา ประเภทการศึกษา ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 23 มี.ค. 2566
79 ปริมาณการผลิตปลาป่นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จังหวัด กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
80 ปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่ใช้ทำปลาป่น จังหวัด กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
81 มูลค่าการผลิตปลาป่นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จังหวัด กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
82 ผลผลิตของการเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ชนิดสัตว์น้ำ/ประเภทการเลี้ยง ประเทศ จังหวัด กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
83 ผลผลิตของการเลี้ยงหอยทะเล ชนิดหอย ประเทศ จังหวัด กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
84 ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็ม (ประมงพาณิชย์) แหล่งทำการประมง(ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน) ประเภทเครื่องมือทำการประมง ชนิดสัตว์น้ำ ประเทศ แหล่งทำการประมง กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
85 ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็ม (ประมงพื้นบ้าน) แหล่งทำการประมง (ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน) ประเภทเครื่องมือทำการประมง ชนิดสัตว์น้ำ ประเทศ แหล่งทำการประมง กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
86 ปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่จับได้ทั้งหมด แหล่งทำการประมง (ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน) ชนิดสัตว์น้ำ ประเทศ แหล่งทำการประมง กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
87 จำนวนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประเภทพื้นที่อนุรักษ์ ประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 28 เม.ย. 2566
88 พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 28 เม.ย. 2566
89 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน (ค่า Gini) อายุ เพศ ชื่อชุมชนในพื้นที่พิเศษ รายได้จากการท่องเที่ยว และรายได้หลัก ประเทศ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - 23 พ.ค. 2566
90 รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน อายุ เพศ ชื่อชุมชนในพื้นที่พิเศษ รายได้จากการท่องเที่ยว และรายได้หลัก ประเทศ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - 23 พ.ค. 2566
91 ปริมาณและมูลค่าสินค้าส่งออกรายประเทศ ประเภทสินค้า ประเทศ กรมศุลกากร - 20 ก.พ 2566
92 ปริมาณและมูลค่าสินค้านำเข้ารายประเทศ ประเภทสินค้า ประเทศ กรมศุลกากร - 20 ก.พ 2566
93 จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่ ปปง. ได้รับ ประเภทการรายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 24 พ.ค. 2566
94 สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 24 พ.ค. 2566
95 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรที่อายุ 15 - 59 ปี ภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 09 พ.ค. 2566
96 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับการศึกษา ประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 09 พ.ค. 2566
97 บัญชีทะเบียนแหล่งน้ำสาธารณะ ประเทศ ภูมิภาค จังหวัด กรมทรัพยากรน้ำ 08 มี.ค. 2566
98 สถิติการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก- ดินถล่ม จำนวนครั้งการแจ้งเตือน จำนวนหมู่บ้าน ประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ 08 มี.ค. 2566
99 หมู่บ้านที่ติดตั้งสถานีเตือนภัย สถานีเตือนภัย ประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล กรมทรัพยากรน้ำ 08 มี.ค. 2566
100 ฐานเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 77 จังหวัด กรมประมง - - -
101 มวลชีวภาพของสัตว์น้ำ (biomass, Stock size) รายชนิดและรายกลุ่ม กรมประมง - - -
102 มวลชีวภาพที่ระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (Biomass at Maximum Sustaianble Yield (BMSY)) รายชนิดและรายกลุ่ม กรมประมง - - -
103 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมูลค่าทรัพย์สิน ประเภทของสถาบันการเงิน/ DNFBPs ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - - -
104 จำนวนสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเภทของสถาบันการเงิน/DNFBPs ที่ไมอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - - -
105 มูลค่าทรัพย์สินของสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเภทของสถาบันการเงิน/DNFBPs ที่ไมอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - - -
106 มูลค่าสินค้าเกษตร ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - - -
107 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - - -
108 รายการแปลงที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ชนิดพืช แปลง วันเริ่มต้น-สิ้นสุดใบรับรอง ประเทศ จังหวัด สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ - - -
109 การพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถานประกอบกิจการ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - - -
110 จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพศ ประเภทการทดสอบ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - - -
111 จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่บังคับใช้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ สาขาอาชีพ ระดับ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - - -
112 อัตราการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพศ สาขา ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - - -
113 จำนวนผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ รายกรณี ประเทศ สำนักงานประกันสังคม - - -
114 จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ประเทศ สำนักงานประกันสังคม - - -
115 จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 39 ประเทศ สำนักงานประกันสังคม - - -
116 จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 40 ประเทศ สำนักงานประกันสังคม - - -
117 จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม รายกรณี จังหวัด สำนักงานประกันสังคม - - -
118 จำนวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ประเทศ กองทุนการออมแห่งชาติ - - -
119 มูลค่าการระดมทุนของ SMEs รายช่องทาง ประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - - -
120 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - - -
121 ปริมาณความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ที่เป็นทุนการศึกษา คณะ/สาขาวิชา ประเภทการศึกษา ประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ - - -
122 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค อนุภูมิภาค/ภูมิภาค ประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ - - -
123 จำนวนธุรกิจบริการท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัยของไทย ประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - - -
124 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - - -
125 อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนธุรกิจบริการท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัยของไทย ประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - - -
126 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศที่พำนัก ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
127 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
128 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศที่พำนัก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
129 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือน หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
130 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
131 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
132 ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
133 ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของผู้เยี่ยมเยือน หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
134 ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
135 ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
136 ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
137 ค่าใช้จ่ายต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
138 ค่าใช้จ่ายต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
139 ค่าใช้จ่ายต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
140 จำนวนนักท่องเที่ยว ประเทศที่พำนัก ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
141 จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
142 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
143 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางครั้งแรก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
144 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
145 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
146 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประเทศที่พำนัก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
147 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางซ้ำ ประเทศที่พำนัก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
148 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับอุบัติเหตุและอาชญากรรมระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
149 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
150 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
151 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
152 จำนวนผู้เยื่อมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางครั้งแรก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
153 จำนวนผู้เยื่อมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
154 จำนวนผู้เยื่อมเยือนชาวไทยที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
155 จำนวนผู้เยื่อมเยือนชาวต่างชาติที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
156 จำนวนวันพักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
157 จำนวนวันพักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประเทศที่พำนัก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
158 จำนวนวันพักของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
159 จำนวนวันพักของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
160 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
161 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
162 รายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวของเมืองรอง จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
163 รายได้เพื่อการท่องเที่ยวในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 12 สาขา สาขาธุรกิจท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
164 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
165 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
166 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
167 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนเมืองรอง จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
168 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนเมืองหลัก จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
169 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
170 สัดส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางครั้งแรก (First Visit) และกลุ่มเดินทางซ้ำ (Revisit) ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
171 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
172 อัตราการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
173 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
174 อัตราการเติบโตของรายได้ในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 12 สาขา สาขาธุรกิจท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
175 อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง (สัดส่วน) ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
176 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - - -
177 ข้อมูลผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการขอทุน ที่อยู่ ประเทศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - - -
178 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดธุรกิจ รายอุตสาหกรรม ประเทศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ - - -
179 อัตราขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ - - -
180 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพศ กลุ่มอายุ สถานภาพแรงงาน ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
181 ค่าจ้าง/เงินเดือนเฉลี่ยของผู้สูงอายุที่ทำงาน ใน/นอกระบบ เพศ ภาคเศรษฐกิจสำคัญ ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
182 จํานวนประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เพศ กลุ่มอายุ ลักษณะการอยู่อาศัย บุคคลที่ผู้สูงอายุอยู่ด้วย สถานภาพการอยู่อาศัยในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
183 จำนวนกำลังแรงงานรวม เพศ กลุ่มอายุ สถานภาพแรงงาน ประเทศ ภาค จังหวัด เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
184 จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
185 จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
186 จำนวนครัวเรือนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
187 จำนวนครัวเรือนทั้งหมดจากสำมะโนประชากรและเคหะ สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
188 จำนวนครัวเรือนทั้งหมดจากสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
189 จำนวนครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุ สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
190 จำนวนประชากรจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ประเทศ ภาค จังหวัด เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
191 จำนวนประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
192 จำนวนประชากรวัยทํางาน (อายุ 15 - 59 ปี) สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
193 จำนวนผู้มีงานทำ จังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
194 จำนวนผู้สูงอายุที่ทำงาน เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ สถานภาพการทำงาน อุตสาหกรรม ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
195 จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
196 จำนวนสถานประกอบการที่พักแรม ขนาดของสถานประกอบการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจบริการ รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ มูลค่าเงินทุนจดทะเบียน ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
197 จำนวนห้องพัก ประเภทห้องพัก ขนาดของสถานประกอบการ ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
198 ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพศ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
199 ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 23 เดือน ที่ได้รับความหลากหลายของอาหาร และจำนวนมื้อในระดับขั้นต่ำเป็นอย่างน้อยในระยะเวลาหนึ่งวันก่อนสัมภาษณ์ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
200 ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 23 เดือน ที่ได้รับอาหารอย่างน้อย 5 ประเภท ในระหว่างวันที่ผ่านมา ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
201 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
202 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
203 ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
204 ร้อยละของประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
205 ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว เพศ ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
206 ร้อยละผู้สูงอายุจากการสำรวจ เพศ ภาคเศรษฐกิจสำคัญ ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
207 สัดส่วนหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นผู้สูงอายุ เพศ ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
208 อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
209 ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - -
210 Ocean acidification (ระดับอิ่มตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในรูปอาราโกไนต์ (aragonite saturation state) ) สถานีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - - -
211 ค่าความเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (pH) โดยวัดจากสถานีสุ่มตัวอย่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - - -
212 ร้อยละ cover แนวปะการัง เขตทางทะเล ประเภทปะการัง ประเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - - -
213 พื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ที่ตั้งของลุ่มน้ำ ประเทศ กรมทรัพยากรธรณี - - -
214 จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชน จังหวัด กรมป่าไม้ - - -
215 พื้นที่ดินทั้งหมด ภาค จังหวัด กรมป่าไม้ - - -
216 พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม จังหวัด กรมป่าไม้ - - -
217 พื้นที่ป่าไม้ จังหวัด กรมป่าไม้ - - -
218 พื้นที่ป่าไม้ตามภาพถ่ายดาวเทียม จังหวัด กรมป่าไม้ - - -
219 พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย พื้นที่ คดี ประเทศ กรมป่าไม้ - - -
220 สัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ดินทั้งหมด ภาค จังหวัด กรมป่าไม้ - - -
221 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ประเทศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - -
222 ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - -
223 ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - -
224 ปริมาณการผลิตพลังงานจากพืชผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - -
225 สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - -
226 จำนวนการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ภาค จังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - - -
227 จำนวนนิติบุคคล ประเภทนิติบุคคล ประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - - -
228 มูลค่าการส่งออกของไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ - - -
229 จำนวนประชากร เพศ อายุ กรมการปกครอง - - -
230 มูลค่ายอดจำหน่าย OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน - - -
231 แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัด จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
232 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
233 ข้อมูลศูนย์พักพิง จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
234 คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
235 จำนวนเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม (EVAC) แห่ง ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
236 จำนวนความเสียหายของเขื่อนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
237 จำนวนความเสียหายของทำนบที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
238 จำนวนความเสียหายของฝายที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
239 จำนวนความเสียหายของสะพานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
240 จำนวนความเสียหายของอาคาร/บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
241 จำนวนความเสียหายของอ่างเก็บน้ำที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
242 จำนวนชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ที่สามารถการจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง และมีการจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
243 จำนวนด้านการประมงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม บ่อปลา บ่อกุ้ง กระชังเพาะเลี้ยง อื่นๆ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
244 จำนวนทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทย ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
245 จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม ชนิดปศุสัตว์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
246 จำนวนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการเตรียมพร้อมรับมือในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
247 จำนวนสถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย (CSC) ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
248 จำนวนสาธารณูปโภคที่สำคัญอื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายจากภัยพิบัติ ประเภทภัย เขตการปกครอง จังหวัด อำเภอ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
249 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ภัยแล้ง จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
250 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ภัยดินถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
251 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ภัยหนาว จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
252 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่วาตภัย ลูกเห็บ และฟ้าผ่า จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
253 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่อัคคีภัย จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
254 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่อุทกภัย จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
255 จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย เขตการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
256 จำนวนอาสาสมัครและเครือข่าย ประเภทอาสาสมัคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
257 พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
258 พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง ประเทศ จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
259 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบของสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
260 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
261 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย ลูกเห็บ และฟ้าผ่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
262 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
263 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
264 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
265 รายชื่อจุดติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย ชนิดของอุปกรณ์ จังหวัด อำเภอ ตำบล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
266 จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน การดำเนินงานคดีอาญาฟอกเงิน ประเภทความผิดมูลฐาน ประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ - - -
267 จำนวนผู้ต้องหาคดีอาญาฟอกเงิน ประเภทความผิดมูลฐาน ประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ - - -
268 มูลค่าการยึดทรัพย์ การดำเนินการตามกฎหมาย ประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ - - -
269 การยึดทรัพย์/ริบทรัพย์ การดำเนินการตามกฎหมาย ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด - - -
270 คะแนน PISA (คะแนนเฉลี่ย) กลุ่มโรงเรียน ทักษะ ประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - -
271 จำนวนครู ระดับการศึกษา ประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - - -
272 ดัชนีความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Parity Index: GPI) ด้านการศึกษา เพศ ประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - - -
273 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรไม่แสวงกำไร ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - - -
274 จำนวนการตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร ประเภทการดำเนินการ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - - -
275 จำนวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้/อบรม เรื่อง AML/CFT/CPF หัวข้อการอบรมเผยแพร่ความรู้ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - - -
276 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF หัวข้อการอบรมเผยแพร่ความรู้ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - - -
277 จำนวนองค์กรไม่แสวงกำไรต่างประเทศ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - - -
278 จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF หัวข้อการอบรมเผยแพร่ความรู้ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - - -
279 จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน ประเภทองค์กรไม่แสวงหากำไร กรุงเทพและภาค สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - - -
280 คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤต สุขภาพจิตเบื้องต้น (MCATT) เขตสุขภาพ กรมสุขภาพจิต - - -
281 จำนวนผู้เข้ารับความช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ประเภทภัย ประเทศ เขตสุขภาพ กรมสุขภาพจิต - - -
282 อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร จังหวัด กรมอนามัย - - -
283 ความหนาแน่นและการกระจายตัวของบุคลากรด้านสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - -
284 จำนวนเภสัชกร สังกัด เขตพื้นที่เครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - -
285 จำนวนแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ กลุ่มสาขาเฉพาะทาง สังกัด เขตพื้นที่เครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - -
286 จำนวนทันตแพทย์ สังกัด เขตพื้นที่เครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - -
287 จำนวนประชากรกลางปี ประเทศ จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - -
288 จำนวนพยาบาลเทคนิค สังกัด เขตพื้นที่เครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - -
289 จำนวนพยาบาลวิชาชีพ สังกัด เขตพื้นที่เครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - -
290 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของประชากรไทย (วันต่อคนต่อปี) เขตสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - -
291 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชากรไทย (ครั้งต่อคนต่อปี) เขตสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - -
292 จำนวนแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการทำงานเพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาชีพ/ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ จังหวัด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) - - -
293 จำนวนเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร จังหวัดที่มีความเสี่ยง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ - - -
294 ระดับดัชนีความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ ประเภทดัชนีย่อย ประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ - - -
295 จำนวนการก่อตั้งวิสาหกิจ พื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - -
296 จำนวนระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่รัฐบาลและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ได้อย่างปัจจุบัน และทั่วถึง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - -
297 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขนาดของธุรกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - -
298 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม (มาตรา 33) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - -
299 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนนิติบุคคล กลุ่มธุรกิจ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - -
300 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนพาณิชย์ กลุ่มธุรกิจ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - -
301 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - -
302 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - -
303 มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มสินค้าสำคัญ กลุ่มประเทศคู่ค้า ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - -
304 สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ) ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - -
305 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - -
306 สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม (มาตรา 33) ต่อจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - -
307 สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - -
308 สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนพาณิชย์ต่อจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - -
309 เส้นความยากจน (Poverty line) เพศ ประเทศ ภาค จังหวัด เขตการปกครอง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
310 ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
311 จำนวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
312 จำนวนครัวเรือนที่มีสถานะยากจนข้ามรุ่นในปี 2566 และได้หลุดพ้นจากความยากจนข้ามรุ่น เพศ ภาค จังหวัด เขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
313 จำนวนครัวเรือนยากจน ภาค จังหวัด เขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
314 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขา ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
315 มูลค่าการส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
316 รายได้ประจำเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน กลุ่มประชากรตามระดับรายได้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
317 สัดส่วนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ำกว่าเส้นความยากจนด้านอาหาร ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
318 สัดส่วนรายได้ของประชากร กลุ่มประชากร ระดับรายได้ (Quintile by Income) ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
319 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
320 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
321 จำนวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม ขนาดของวิสาหกิจเพื่อสังคม จังหวัด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม - - -
322 จำนวนชุมชนที่มีรายได้จากการกำจัดขยะและขายไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน - - -
323 จำนวนชุมชนที่มีรายได้จากการขายชีวมวลให้โรงไฟฟ้าชุมชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน - - -
324 ผู้ยื่นขอผลิตโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ตามโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประเภทเชื้อเพลิง สายป้อน ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายที่ได้รับคัดเลือก ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน - - -
325 จำนวนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 Gbps ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - - -
326 อัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ เทคโนโลยี ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - - -
327 อินเทอร์เน็ตแบนด์วิธ (Internet Bandwidth) ประเภทการให้บริการเชื่อมต่อ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - - -
328 การยึดทรัพย์/ริบทรัพย์ การดำเนินการตามกฎหมาย ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - - -
329 จำนวนคดีที่เสร็จสิ้นแล้ว ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - - -
330 จำนวนคดีที่ยังไม่มีการสืบสวนสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - - -
331 จำนวนคดีที่สั่งฟ้อง ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - - -
332 ประเภทการดำเนินการกับทรัพย์สิน ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - - -
333 มูลค่าความเสียหาย (คดีอาชญากรรม) ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - - -
334 มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึด คดีร่ำรวยผิดปกติ และคดีทุจริตต่อหน้าที่ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - - -
335 มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกอายัด คดีร่ำรวยผิดปกติ และคดีทุจริตต่อหน้าที่ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - - -
336 จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน การดำเนินงานคดีอาญาฟอกเงิน ประเภทความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - - -
337 จำนวนผู้ต้องหาคดีอาญาฟอกเงิน ประเภทความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - - -
338 การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุน ปปง. ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
339 การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
340 การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
341 การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
342 การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
343 การยึดทรัพย์/ริบทรัพย์ การดำเนินการตามกฎหมาย ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
344 จำนวนการจัดอบรม สัมมนาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
345 จำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย การดำเนินการของหน่วยงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
346 จำนวนการส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ประเภทการส่งต่อรายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
347 จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน การดำเนินงานคดีอาญาฟอกเงิน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
348 จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมายังสำนักงาน ปปง. ความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
349 จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. ไปยังต่างประเทศ ความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
350 จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ได้รับ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
351 จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอไปยังต่างประเทศ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
352 จำนวนบุคคลที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ปกอ. บัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
353 จำนวนรายคดีที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ผลการดำเนินงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
354 จำนวนรายงานธุรกรรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประเภทรายงานธุรกรรม ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
355 มูลค่าทรัพย์สินที่ยึด/อายัด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ปปง. ประเภททรัพย์สิน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
356 รายงานการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
357 สถิติการแลกเปลี่ยน/ตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
358 สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พรบ. ปปง. ความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
359 สถิติการดำเนินงานด้านสายลับ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
360 สถิติการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
361 สถิติการยึด/อายัดทรัพย์สินตามมูลฐานความผิด ความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
362 สถิติการรับเรื่องของ ศปก.ปปง. ประเภทการรับแจ้ง ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
363 สถิติการรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. ความผิดมูลฐาน ช่องทางการรับเรื่อง ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
364 สถิติกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง. ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
365 สถิติผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 (UN Sanction List) ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
366 สถิติผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 (Thailand Sanction list) ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
367 สถิติผลการดำเนินการให้ผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 (UN Sanction List) ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -