ลำดับ ชื่อสถิติทางการ การจัดจำแนก ระดับการนำเสนอ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล URL สภานะการลงทะเบียน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
1 ฐานเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 77 จังหวัด กรมประมง - N -
2 ปริมาณการจับสัตว์น้ำ (ประมงพาณิชย์) แหล่งทำการประมง (ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน) ประเภทเครื่องมือทำการประมง ชนิดสัตว์น้ำ ประเทศ แหล่งทำการประมง กรมประมง https://catalog.fisheries.go.th/dataset/dofd07_05_0101_03 Y 26 มี.ค. 2567
3 ปริมาณการจับสัตว์น้ำ (ประมงพื้นบ้าน) แหล่งทำการประมง(ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน) ประเภทเครื่องมือทำการประมง ชนิดสัตว์น้ำ ประเทศ แหล่งทำการประมง กรมประมง https://catalog.fisheries.go.th/dataset/dofd07_05_0101_03 Y 26 มี.ค. 2567
4 ปริมาณการผลิตปลาป่นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จังหวัด กรมประมง https://catalog.fisheries.go.th/dataset/dofd07_05_0101_05 N 11 พ.ค. 2566
5 ปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่ใช้ทำปลาป่น จังหวัด กรมประมง https://catalog.fisheries.go.th/dataset/dofd07_05_0101_05 N 11 พ.ค. 2566
6 ปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่จับได้ทั้งหมด แหล่งทำการประมง (ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน) ชนิดสัตว์น้ำ ประเทศ แหล่งทำการประมง กรมประมง https://catalog.fisheries.go.th/dataset/dofd07_05_0101_02 N 11 พ.ค. 2566
7 ผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ชนิดสัตว์น้ำ/ประเภทการเลี้ยง ประเทศ จังหวัด กรมประมง https://catalog.fisheries.go.th/dataset/dofd07_05_0101_04 Y 26 มี.ค. 2567
8 ผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ชนิดหอย ประเทศ จังหวัด กรมประมง https://catalog.fisheries.go.th/dataset/dofd07_05_0101_04 Y 26 มี.ค. 2567
9 มวลชีวภาพของสัตว์น้ำ (biomass, Stock size) รายชนิดและรายกลุ่ม กรมประมง - N -
10 มวลชีวภาพที่ระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (Biomass at Maximum Sustaianble Yield (BMSY)) รายชนิดและรายกลุ่ม กรมประมง - N -
11 มูลค่าการผลิตปลาป่นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จังหวัด กรมประมง https://catalog.fisheries.go.th/dataset/dofd07_05_0101_05 N 11 พ.ค. 2566
12 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ระดับความรุนแรง จังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน https://lddcatalog.ldd.go.th/dataset/ldd_21_04 Y 26 มี.ค. 2567
13 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมูลค่าทรัพย์สิน ประเภทของสถาบันการเงิน/ DNFBPs ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - N -
14 จำนวนสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเภทของสถาบันการเงิน/DNFBPs ที่ไมอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - N -
15 มูลค่าทรัพย์สินของสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเภทของสถาบันการเงิน/DNFBPs ที่ไมอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - N -
16 ปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร https://catalog.oae.go.th/dataset/dataset66_12_01 Y 26 มี.ค. 2567
17 ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร https://catalog.oae.go.th/dataset/dataset66_12_02 Y 26 มี.ค. 2567
18 ผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล ชนิดกุ้ง ประเภทการเลี้ยง ประเทศ จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร https://catalog.oae.go.th/dataset/dataset66_13_01 Y 26 มี.ค. 2567
19 มูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร https://catalog.oae.go.th/dataset/dataset66_12_03 Y 26 มี.ค. 2567
20 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร https://catalog.oae.go.th/dataset/dataset66_12_04 Y 26 มี.ค. 2567
21 มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ รายการสินค้าเกษตร ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร https://catalog.oae.go.th/dataset/dataset66_14_01 Y 26 มี.ค. 2567
22 มูลค่าสินค้าเกษตร ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - N -
23 รายได้เงินสดเกษตร การทำการเกษตร ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร https://catalog.oae.go.th/dataset/dataset66_15_01 Y 26 มี.ค. 2567
24 รายได้เงินสดสุทธิเกษตร ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร https://catalog.oae.go.th/dataset/dataset66_15_03 Y 26 มี.ค. 2567
25 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - N -
26 รายการแปลงที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ชนิดพืช แปลง วันเริ่มต้น-สิ้นสุดใบรับรอง ประเทศ จังหวัด สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ - N -
27 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต เพศ ระดับ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค จังหวัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน https://opendata.dsd.go.th/dataset/1-2565 N 04 เม.ย. 2566
28 การพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถานประกอบกิจการ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - N -
29 จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน https://opendata.dsd.go.th/dataset/3-2565 https://opendata.dsd.go.th/dataset/dsd_11_01 N 04 เม.ย. 2566
30 จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกยกระดับฝีมือ เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน https://opendata.dsd.go.th/dataset/4-2565 https://opendata.dsd.go.th/dataset/dsd_12_01 N 04 เม.ย. 2566
31 จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน https://opendata.dsd.go.th/dataset/5-2565 https://opendata.dsd.go.th/dataset/dsd_13_01 N 04 เม.ย. 2566
32 จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา กิจกรรมการฝึกหลัก กลุ่มสาขาอาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรม ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน https://opendata.dsd.go.th/dataset/6-2565 N 04 เม.ย. 2566
33 จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ เพศ กิจกรรมการฝึกหลัก ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน https://opendata.dsd.go.th/dataset/7-2565 N 04 เม.ย. 2566
34 จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพศ ประเภทการทดสอบ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - N -
35 จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน https://opendata.dsd.go.th/dataset/8-2565 N 04 เม.ย. 2566
36 จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่บังคับใช้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ สาขาอาชีพ ระดับ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - N -
37 อัตราการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพศ สาขา ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - N -
38 อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมงาน เพศ กลุ่มอาชีพ ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน https://opendata.dsd.go.th/dataset/12-2565 N 04 เม.ย. 2566
39 อัตราการสำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ เพศ สาขา ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน https://opendata.dsd.go.th/dataset/13-2565 N 04 เม.ย. 2566
40 จำนวนผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ รายกรณี ประเทศ สำนักงานประกันสังคม - N -
41 จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ประเทศ สำนักงานประกันสังคม - N -
42 จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 39 ประเทศ สำนักงานประกันสังคม - N -
43 จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 40 ประเทศ สำนักงานประกันสังคม - N -
44 จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม รายกรณี จังหวัด สำนักงานประกันสังคม - N -
45 ปริมาณและมูลค่าสินค้านำเข้ารายประเทศ ประเภทสินค้า ประเทศ กรมศุลกากร https://catalog.customs.go.th/dataset/ctm_06_11 Y 26 มี.ค. 2567
46 ปริมาณและมูลค่าสินค้าส่งออกรายประเทศ ประเภทสินค้า ประเทศ กรมศุลกากร https://catalog.customs.go.th/dataset/ctm_06_12 Y 26 มี.ค. 2567
47 จำนวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ประเทศ กองทุนการออมแห่งชาติ - N -
48 มูลค่าการระดมทุนของ SMEs รายช่องทาง ประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - N -
49 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - N -
50 ปริมาณความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ที่เป็นทุนการศึกษา คณะ/สาขาวิชา ประเภทการศึกษา ประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ - N -
51 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค อนุภูมิภาค/ภูมิภาค ประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ - N -
52 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประเทศ กรมการท่องเที่ยว https://datacatalog.dot.go.th/dataset/dataset_11_01 Y 28 มี.ค. 2567
53 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และอาเซียน ประเทศ กรมการท่องเที่ยว https://datacatalog.dot.go.th/dataset/dataset_11_02 Y 28 มี.ค. 2567
54 จำนวนชุมชนท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประเทศ กรมการท่องเที่ยว https://datacatalog.dot.go.th/dataset/dataset_11_01 Y 28 มี.ค. 2567
55 จำนวนธุรกิจบริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และอาเซียน ประเทศ กรมการท่องเที่ยว https://datacatalog.dot.go.th/dataset/dataset_11_02 Y 28 มี.ค. 2567
56 จำนวนธุรกิจบริการท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และอาเซียน ประเทศ กรมการท่องเที่ยว https://datacatalog.dot.go.th/dataset/dataset_11_02 Y 28 มี.ค. 2567
57 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประเทศ กรมการท่องเที่ยว https://datacatalog.dot.go.th/dataset/dataset_11_01 Y 28 มี.ค. 2567
58 ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประเทศ กรมการท่องเที่ยว https://datacatalog.dot.go.th/dataset/dataset_11_01 Y 28 มี.ค. 2567
59 จำนวนธุรกิจบริการท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัยของไทย ประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - N -
60 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - N -
61 อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนธุรกิจบริการท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัยของไทย ประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - N -
62 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศที่พำนัก ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
63 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
64 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศที่พำนัก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
65 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือน หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
66 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
67 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
68 ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
69 ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของผู้เยี่ยมเยือน หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
70 ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
71 ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
72 ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
73 ค่าใช้จ่ายต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
74 ค่าใช้จ่ายต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
75 ค่าใช้จ่ายต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
76 จำนวนนักท่องเที่ยว ประเทศที่พำนัก ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
77 จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
78 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
79 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางครั้งแรก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
80 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
81 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
82 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประเทศที่พำนัก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
83 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางซ้ำ ประเทศที่พำนัก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
84 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับอุบัติเหตุและอาชญากรรมระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
85 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
86 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
87 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
88 จำนวนผู้เยื่อมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางครั้งแรก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
89 จำนวนผู้เยื่อมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
90 จำนวนผู้เยื่อมเยือนชาวไทยที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
91 จำนวนผู้เยื่อมเยือนชาวต่างชาติที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
92 จำนวนวันพักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
93 จำนวนวันพักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประเทศที่พำนัก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
94 จำนวนวันพักของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
95 จำนวนวันพักของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
96 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
97 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
98 รายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวของเมืองรอง จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
99 รายได้เพื่อการท่องเที่ยวในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 12 สาขา สาขาธุรกิจท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
100 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
101 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
102 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
103 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนเมืองรอง จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
104 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนเมืองหลัก จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
105 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
106 สัดส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางครั้งแรก (First Visit) และกลุ่มเดินทางซ้ำ (Revisit) ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
107 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
108 อัตราการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
109 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
110 อัตราการเติบโตของรายได้ในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 12 สาขา สาขาธุรกิจท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
111 อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง (สัดส่วน) ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - N -
112 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน (ค่า Gini) อายุ เพศ ชื่อชุมชนในพื้นที่พิเศษ รายได้จากการท่องเที่ยว และรายได้หลัก ประเทศ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) https://catalog.dasta.or.th/dataset/dastagini N 23 พ.ค. 2566
113 รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน อายุ เพศ ชื่อชุมชนในพื้นที่พิเศษ รายได้จากการท่องเที่ยว และรายได้หลัก ประเทศ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) https://catalog.dasta.or.th/dataset/2564-2565 Y 26 มี.ค. 2567
114 ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กรมกิจการผู้สูงอายุ https://gdcatalog.m-society.go.th/dataset/dop_26_01 Y 26 มี.ค. 2567
115 ผู้สูงอายุผู้ใช้บริการภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ https://gdcatalog.m-society.go.th/dataset/https-www-dop-go-th-th-know-1 Y 26 มี.ค. 2567
116 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - N -
117 ข้อมูลผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการขอทุน ที่อยู่ ประเทศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - N -
118 ข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) ที่อยู่ ประเทศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) https://opendata.nia.or.th/dataset/3_01 N 12 พ.ค. 2566
119 อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล (SST) วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) https://data.mhesi.go.th/dataset/dataset_16_01 Y 28 มี.ค. 2567
120 จำนวนครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ขนาดความรุนแรง จังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยา https://catalog.tmd.go.th/dataset/https-earthquake-tmd-go-th-earthquakestat-html N 28 เม.ย. 2566
121 จำนวนพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ความรุนแรงของพายุ ประเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา https://catalog.tmd.go.th/dataset/http-climate-tmd-go-th-content-category-18 N 28 เม.ย. 2566
122 จำนวนสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว จังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยา https://catalog.tmd.go.th/dataset/https-earthquake-tmd-go-th-stations-html-cat-1 N 28 เม.ย. 2566
123 จำนวนสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก จังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยา https://catalog.tmd.go.th/dataset/https-earthquake-tmd-go-th-stations-html-cat-3 N 28 เม.ย. 2566
124 จำนวนสถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน จังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยา https://catalog.tmd.go.th/dataset/https-earthquake-tmd-go-th-stations-html-cat-2 N 28 เม.ย. 2566
125 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดธุรกิจ รายอุตสาหกรรม ประเทศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ - N -
126 อัตราขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ - N -
127 มูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ประเภทมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล https://opendata.depa.or.th/dataset/dataset-digital-official-statistics Y 28 มี.ค. 2567
128 มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล https://opendata.depa.or.th/dataset/dataset-digital-official-statistics Y 28 มี.ค. 2567
129 มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาของดิจิทัลคอนเทนต์ ประเภทธุรกิจ ประเภทมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล https://opendata.depa.or.th/dataset/dataset-digital-official-statistics Y 28 มี.ค. 2567
130 มูลค่าอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ประเภทบริการ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล https://opendata.depa.or.th/dataset/dataset-digital-official-statistics Y 28 มี.ค. 2567
131 มูลค่าอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ ประเภทฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล https://opendata.depa.or.th/dataset/dataset-digital-official-statistics Y 28 มี.ค. 2567
132 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพศ กลุ่มอายุ สถานภาพแรงงาน ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0402_20_0001 Y 28 มี.ค. 2567
133 ค่าจ้าง/เงินเดือนเฉลี่ยของผู้สูงอายุที่ทำงานตามประเภทอุตสาหกรรม เพศ ภาคเศรษฐกิจสำคัญ ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0706_02_0009 Y 28 มี.ค. 2567
134 จํานวนประชากรสูงอายุ เพศ กลุ่มอายุ ลักษณะการอยู่อาศัย บุคคลที่ผู้สูงอายุอยู่ด้วย สถานภาพการอยู่อาศัยในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0704_01_0002 Y 26 มี.ค. 2567
135 จำนวนกำลังแรงงานรวม เพศ กลุ่มอายุ สถานภาพแรงงาน ประเทศ ภาค จังหวัด เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0706_02_0001 Y 26 มี.ค. 2567
136 จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0503_12_0001 Y 26 มี.ค. 2567
137 จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0503_12_0002 Y 28 มี.ค. 2567
138 จำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0505_16_1003 Y 26 มี.ค. 2567
139 จำนวนครัวเรือนทั้งหมดจากสำมะโนประชากรและเคหะ สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0703_01_0001 Y 26 มี.ค. 2567
140 จำนวนครัวเรือนทั้งหมดจากสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0505_16_1004 Y 26 มี.ค. 2567
141 จำนวนครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุ สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0703_01_0002 Y 26 มี.ค. 2567
142 จำนวนประชากรจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ประเทศ ภาค จังหวัด เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0706_02_0020 Y 26 มี.ค. 2567
143 จำนวนประชากรวัยแรงงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0706_02_0021 Y 26 มี.ค. 2567
144 จำนวนประชากรวัยแรงงานจากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0704_01_0003 Y 26 มี.ค. 2567
145 จำนวนผู้มีงานทำ เพศ อายุ/กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการทำงาน อุตสาหกรรม/ประเภทกิจกรรม ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0706_02_0002 Y 26 มี.ค. 2567
146 จำนวนผู้สูงอายุที่ทำงาน เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ สถานภาพการทำงาน อุตสาหกรรม ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0706_02_0008 Y 26 มี.ค. 2567
147 จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0503_12_0003 Y 26 มี.ค. 2567
148 จำนวนสถานประกอบการที่พักแรม ขนาดของสถานประกอบการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจบริการ รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ มูลค่าเงินทุนจดทะเบียน ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0504_17_0001 Y 26 มี.ค. 2567
149 จำนวนห้องพัก ประเภทห้องพัก ขนาดของสถานประกอบการ ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0504_17_0002 Y 26 มี.ค. 2567
150 ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพศ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0702_05_0001 Y 26 มี.ค. 2567
151 การให้อาหารทารกและเด็กเล็ก ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0702_05_0002 Y 28 มี.ค. 2567
152 ภาวะทุพโภชนาการ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0702_05_0003 Y 28 มี.ค. 2567
153 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ - N -
154 ร้อยละครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0505_16_1002 Y 28 มี.ค. 2567
155 ร้อยละประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์ เพศ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0505_16_1001 Y 26 มี.ค. 2567
156 ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว เพศ ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0704_01_0001 Y 26 มี.ค. 2567
157 ร้อยละผู้สูงอายุจากการสำรวจ ความเพียงพอของรายได้ ประเทศ เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0704_01_0005 Y 26 มี.ค. 2567
158 สัดส่วนหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นผู้สูงอายุ เพศ ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0703_01_0003 Y 26 มี.ค. 2567
159 อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0704_01_0004 Y 26 มี.ค. 2567
160 ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://catalog.nso.go.th/dataset/0705_08_0037 Y 26 มี.ค. 2567
161 ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นต่อหัวประชากร และ (ข) สัดส่วนของเสียอันตรายที่ได้รับการบำบัด ประเภทการบำบัด ประเทศ กรมควบคุมมลพิษ https://pcd.gdcatalog.go.th/dataset/hazardous-waste N 29 มี.ค. 2566
162 ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ประเทศ กรมควบคุมมลพิษ https://pcd.gdcatalog.go.th/dataset/waste Y 26 มี.ค. 2567
163 ร้อยละขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ประเทศ กรมควบคุมมลพิษ https://pcd.gdcatalog.go.th/dataset/waste-ratio Y 26 มี.ค. 2567
164 อัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (recycling rate) ของประเทศ ประเทศ กรมควบคุมมลพิษ https://pcd.gdcatalog.go.th/dataset/waste-ratio N 29 มี.ค. 2566
165 Ocean acidification (ระดับอิ่มตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในรูปอาราโกไนต์ (aragonite saturation state) ) สถานีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - N -
166 สภาพแนวปะการังในน่านน้ำไทย ประเภทชายฝั่ง (พื้นที่อ่าวไทย อันดามัน) สถานภาพความอุดมสมบูรณ์ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง https://dmcr.gdcatalog.go.th/dataset/dmcr_1001_02 Y 26 มี.ค. 2567
167 ความยาวชายฝั่งทะเล ประเภทชายฝั่ง (ความยาวชายฝั่ง) ประเทศ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง https://dmcr.gdcatalog.go.th/dataset/coastal Y 26 มี.ค. 2567
168 ความยาวชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ ความรุนแรง ประเทศ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง https://dmcr.gdcatalog.go.th/dataset/coastal Y 26 มี.ค. 2567
169 ค่าความเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (pH) โดยวัดจากสถานีสุ่มตัวอย่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - N -
170 สัตว์ทะเลหายาก การสำรวจ ประเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง https://dmcr.gdcatalog.go.th/dataset/rare-sea-creatures Y 26 มี.ค. 2567
171 แหล่งหญ้าทะเล สถานภาพความอุดมสมบูรณ์ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง https://dmcr.gdcatalog.go.th/dataset/dmcr_1002_02 Y 26 มี.ค. 2567
172 พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง พิกัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง https://dmcr.gdcatalog.go.th/dataset/protected Y 26 มี.ค. 2567
173 พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ การใช้ประโยชน์ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง https://dmcr.gdcatalog.go.th/dataset/mangroves Y 26 มี.ค. 2567
174 ร้อยละ cover แนวปะการัง เขตทางทะเล ประเภทปะการัง ประเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - N -
175 พื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ที่ตั้งของลุ่มน้ำ ประเทศ กรมทรัพยากรธรณี - N -
176 สถิติการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ประเภทสถานี ประเภทบ้าน ลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำสาขา จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ำ http://ckan.dwr.go.th/dataset/dwr_14_01 Y 26 มี.ค. 2567
177 บัญชีทะเบียนแหล่งน้ำสาธารณะ ประเทศ ภูมิภาค จังหวัด กรมทรัพยากรน้ำ http://ckan.dwr.go.th/dataset/dwr_51_05 Y 28 มี.ค. 2567
178 หมู่บ้านที่ติดตั้งสถานีเตือนภัย สถานีเตือนภัย ประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล กรมทรัพยากรน้ำ http://ckan.dwr.go.th/dataset/dwr_12_01 Y 28 มี.ค. 2567
179 จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชน จังหวัด กรมป่าไม้ https://data.forest.go.th/dataset/2562 Y 26 มี.ค. 2567
180 พื้นที่ดินทั้งหมด ภาค จังหวัด กรมป่าไม้ - N -
181 พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม จังหวัด กรมป่าไม้ - N -
182 พื้นที่ป่าไม้ จังหวัด กรมป่าไม้ https://data.forest.go.th/dataset/https-www-forest-go-th-land Y 26 มี.ค. 2567
183 พื้นที่ป่าไม้ตามภาพถ่ายดาวเทียม จังหวัด กรมป่าไม้ - N -
184 จำนวนพื้นที่บุกรุกป่า พื้นที่ คดี ประเทศ กรมป่าไม้ https://data.forest.go.th/dataset/https-cloud-forest-go-th-s-fdz6rlbexenqsqn Y 26 มี.ค. 2567
185 สัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ดินทั้งหมด ภาค จังหวัด กรมป่าไม้ - N -
186 จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประเภทพื้นที่อนุรักษ์ ประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช https://catalog.dnp.go.th/dataset/forest_area Y 26 มี.ค. 2567
187 พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช https://catalog.dnp.go.th/dataset/fire1 Y 26 มี.ค. 2567
188 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย กลุ่มทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม กำจัดของประเทศไทย 5 รายการ ประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม https://onep.gdcatalog.go.th/dataset/biosafety1 Y 26 มี.ค. 2567
189 ชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง 5 กลุ่ม ประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม https://onep.gdcatalog.go.th/dataset/biosafty3 Y 26 มี.ค. 2567
190 การปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย สาขาเศรษฐกิจ ชนิดก๊าซ ประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม https://onep.gdcatalog.go.th/dataset/ccmcdatabase1 Y 26 มี.ค. 2567
191 ผลการลดก๊าซเรือนกระจก สาขาเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม https://onep.gdcatalog.go.th/dataset/ccmcdatabase2 Y 28 มี.ค. 2567
192 พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตำบล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม https://onep.gdcatalog.go.th/dataset/protect1 Y 28 มี.ค. 2567
193 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ประเทศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - N -
194 ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - N -
195 ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - N -
196 ปริมาณการผลิตพลังงานจากพืชผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - N -
197 สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - N -
198 จำนวนการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ภาค จังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - N -
199 จำนวนนิติบุคคล ประเภทนิติบุคคล ประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - N -
200 มูลค่าการส่งออกของไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ - N -
201 จำนวนประชากร เพศ อายุ กรมการปกครอง - N -
202 มูลค่ายอดจำหน่าย OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน - N -
203 แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัด จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
204 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
205 ข้อมูลศูนย์พักพิง จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
206 คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
207 จำนวนเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม (EVAC) แห่ง ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
208 จำนวนความเสียหายของเขื่อนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
209 จำนวนความเสียหายของทำนบที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
210 จำนวนความเสียหายของฝายที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
211 จำนวนความเสียหายของสะพานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
212 จำนวนความเสียหายของอาคาร/บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
213 จำนวนความเสียหายของอ่างเก็บน้ำที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
214 จำนวนชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ที่สามารถการจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง และมีการจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
215 จำนวนด้านการประมงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม บ่อปลา บ่อกุ้ง กระชังเพาะเลี้ยง อื่นๆ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
216 จำนวนทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทย ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
217 จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม ชนิดปศุสัตว์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
218 จำนวนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการเตรียมพร้อมรับมือในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
219 จำนวนสถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย (CSC) ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
220 จำนวนสาธารณูปโภคที่สำคัญอื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายจากภัยพิบัติ ประเภทภัย เขตการปกครอง จังหวัด อำเภอ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
221 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ภัยแล้ง จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
222 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ภัยดินถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
223 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ภัยหนาว จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
224 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่วาตภัย ลูกเห็บ และฟ้าผ่า จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
225 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่อัคคีภัย จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
226 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่อุทกภัย จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
227 จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย เขตการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
228 จำนวนอาสาสมัครและเครือข่าย ประเภทอาสาสมัคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
229 พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
230 พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง ประเทศ จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
231 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบของสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
232 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
233 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย ลูกเห็บ และฟ้าผ่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
234 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
235 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
236 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
237 รายชื่อจุดติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย ชนิดของอุปกรณ์ จังหวัด อำเภอ ตำบล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - N -
238 จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน การดำเนินงานคดีอาญาฟอกเงิน ประเภทความผิดมูลฐาน ประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ - N -
239 จำนวนผู้ต้องหาคดีอาญาฟอกเงิน ประเภทความผิดมูลฐาน ประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ - N -
240 มูลค่าการยึดทรัพย์ การดำเนินการตามกฎหมาย ประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ - N -
241 การยึดทรัพย์/ริบทรัพย์ การดำเนินการตามกฎหมาย ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด - N -
242 คะแนน PISA (คะแนนเฉลี่ย) กลุ่มโรงเรียน ทักษะ ประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - N -
243 จำนวนครู ระดับการศึกษา ประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - N -
244 ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน ภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา http://data.onec.go.th/dataset/mean-years-of-schooling Y 26 มี.ค. 2567
245 ดัชนีความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Parity Index: GPI) ด้านการศึกษา เพศ ประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - N -
246 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับการศึกษา ประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา http://data.onec.go.th/dataset/adjusted-net-enrollment-ratio-aner Y 26 มี.ค. 2567
247 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรไม่แสวงกำไร ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - N -
248 จำนวนการตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร ประเภทการดำเนินการ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - N -
249 จำนวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้/อบรม เรื่อง AML/CFT/CPF หัวข้อการอบรมเผยแพร่ความรู้ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - N -
250 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF หัวข้อการอบรมเผยแพร่ความรู้ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - N -
251 จำนวนองค์กรไม่แสวงกำไรต่างประเทศ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - N -
252 จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF หัวข้อการอบรมเผยแพร่ความรู้ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - N -
253 จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน ประเภทองค์กรไม่แสวงหากำไร กรุงเทพและภาค สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - N -
254 จำนวนโรงเรียน ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ https://catalog.moe.go.th/dataset/dataset-15_98 Y 28 มี.ค. 2567
255 จำนวนสถานศึกษา ประเภทการศึกษา ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ https://catalog.moe.go.th/dataset/dataset-15_23 Y 28 มี.ค. 2567
256 คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤต สุขภาพจิตเบื้องต้น (MCATT) เขตสุขภาพ กรมสุขภาพจิต - N -
257 จำนวนผู้เข้ารับความช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ประเภทภัย ประเทศ เขตสุขภาพ กรมสุขภาพจิต - N -
258 อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร จังหวัด กรมอนามัย - N -
259 ความหนาแน่นและการกระจายตัวของบุคลากรด้านสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - N -
260 จำนวนเภสัชกร สังกัด เขตพื้นที่เครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - N -
261 จำนวนแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ กลุ่มสาขาเฉพาะทาง สังกัด เขตพื้นที่เครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - N -
262 จำนวนทันตแพทย์ สังกัด เขตพื้นที่เครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - N -
263 จำนวนประชากรกลางปี ประเทศ จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - N -
264 จำนวนพยาบาลเทคนิค สังกัด เขตพื้นที่เครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - N -
265 จำนวนพยาบาลวิชาชีพ สังกัด เขตพื้นที่เครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - N -
266 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของประชากรไทย (วันต่อคนต่อปี) เขตสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - N -
267 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชากรไทย (ครั้งต่อคนต่อปี) เขตสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - N -
268 จํานวนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://nhso.gdcatalog.go.th/dataset/dataset-rg_11_05 Y 28 มี.ค. 2567
269 จำนวนแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการทำงานเพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาชีพ/ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ จังหวัด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) - N -
270 จำนวนเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร จังหวัดที่มีความเสี่ยง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ - N -
271 ระดับดัชนีความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ ประเภทดัชนีย่อย ประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ - N -
272 จำนวนการก่อตั้งวิสาหกิจ พื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - N -
273 จำนวนระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่รัฐบาลและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ได้อย่างปัจจุบัน และทั่วถึง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - N -
274 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขนาดของธุรกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - N -
275 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม (มาตรา 33) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - N -
276 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนนิติบุคคล กลุ่มธุรกิจ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - N -
277 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนพาณิชย์ กลุ่มธุรกิจ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - N -
278 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - N -
279 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - N -
280 มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มสินค้าสำคัญ กลุ่มประเทศคู่ค้า ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - N -
281 สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ) ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - N -
282 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - N -
283 สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม (มาตรา 33) ต่อจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - N -
284 สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด ประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - N -
285 สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนพาณิชย์ต่อจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - N -
286 เส้นความยากจน (Poverty line) เพศ ประเทศ ภาค จังหวัด เขตการปกครอง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - N -
287 ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - N -
288 จำนวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - N -
289 จำนวนครัวเรือนที่มีสถานะยากจนข้ามรุ่นในปี 2566 และได้หลุดพ้นจากความยากจนข้ามรุ่น เพศ ภาค จังหวัด เขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - N -
290 จำนวนครัวเรือนยากจน ภาค จังหวัด เขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - N -
291 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขา ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - N -
292 มูลค่าการส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - N -
293 รายได้ประจำเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน กลุ่มประชากรตามระดับรายได้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - N -
294 สัดส่วนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ำกว่าเส้นความยากจนด้านอาหาร ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - N -
295 สัดส่วนรายได้ของประชากร กลุ่มประชากร ระดับรายได้ (Quintile by Income) ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - N -
296 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - N -
297 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - N -
298 จำนวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม ขนาดของวิสาหกิจเพื่อสังคม จังหวัด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม - N -
299 จำนวนชุมชนที่มีรายได้จากการกำจัดขยะและขายไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน - N -
300 จำนวนชุมชนที่มีรายได้จากการขายชีวมวลให้โรงไฟฟ้าชุมชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน - N -
301 ผู้ยื่นขอผลิตโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ตามโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประเภทเชื้อเพลิง สายป้อน ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายที่ได้รับคัดเลือก ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน - N -
302 จำนวนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 Gbps ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - N -
303 มูลค่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ https://datacatalog.nbtc.go.th/dataset/suborg30_1 Y 28 มี.ค. 2567
304 อัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ เทคโนโลยี ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - N -
305 อินเทอร์เน็ตแบนด์วิธ (Internet Bandwidth) ประเภทการให้บริการเชื่อมต่อ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - N -
306 การยึดทรัพย์/ริบทรัพย์ การดำเนินการตามกฎหมาย ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - N -
307 จำนวนคดีที่เสร็จสิ้นแล้ว ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - N -
308 จำนวนคดีที่ยังไม่มีการสืบสวนสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - N -
309 จำนวนคดีที่สั่งฟ้อง ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - N -
310 ประเภทการดำเนินการกับทรัพย์สิน ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - N -
311 มูลค่าความเสียหาย (คดีอาชญากรรม) ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - N -
312 มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึด คดีร่ำรวยผิดปกติ และคดีทุจริตต่อหน้าที่ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - N -
313 มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกอายัด คดีร่ำรวยผิดปกติ และคดีทุจริตต่อหน้าที่ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - N -
314 จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน การดำเนินงานคดีอาญาฟอกเงิน ประเภทความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - N -
315 จำนวนผู้ต้องหาคดีอาญาฟอกเงิน ประเภทความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - N -
316 การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุน ปปง. ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
317 การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
318 การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
319 การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
320 การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
321 การยึดทรัพย์/ริบทรัพย์ การดำเนินการตามกฎหมาย ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
322 จำนวนการจัดอบรม สัมมนาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
323 จำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย การดำเนินการของหน่วยงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
324 จำนวนการส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ประเภทการส่งต่อรายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
325 จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน การดำเนินงานคดีอาญาฟอกเงิน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
326 จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมายังสำนักงาน ปปง. ความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
327 จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. ไปยังต่างประเทศ ความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
328 จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ได้รับ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
329 จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอไปยังต่างประเทศ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
330 จำนวนบุคคลที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ปกอ. บัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
331 จำนวนรายคดีที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ผลการดำเนินงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
332 จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่ ปปง. ได้รับ ประเภทการรายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน https://amlo.gdcatalog.go.th/dataset/2542-a8-io4_2 Y 28 มี.ค. 2567
333 จำนวนรายงานธุรกรรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประเภทรายงานธุรกรรม ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
334 มูลค่าทรัพย์สินที่ยึด/อายัด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ปปง. ประเภททรัพย์สิน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
335 รายงานการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
336 สถิติการแลกเปลี่ยน/ตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
337 สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พรบ. ปปง. ความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
338 สถิติการดำเนินงานด้านสายลับ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
339 สถิติการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
340 สถิติการยึด/อายัดทรัพย์สินตามมูลฐานความผิด ความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
341 สถิติการรับเรื่องของ ศปก.ปปง. ประเภทการรับแจ้ง ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
342 สถิติการรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. ความผิดมูลฐาน ช่องทางการรับเรื่อง ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
343 สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน https://amlo.gdcatalog.go.th/dataset/2542-a8-io4_2 Y 28 มี.ค. 2567
344 สถิติกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง. ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
345 สถิติผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 (UN Sanction List) ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
346 สถิติผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 (Thailand Sanction list) ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
347 สถิติผลการดำเนินการให้ผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 (UN Sanction List) ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - N -
348 จำนวนคดีใหม่ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ส่งมายังศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 Y 28 มี.ค. 2567
349 จำนวนคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 ที่พิพากษาจำคุก ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 Y 28 มี.ค. 2567
350 จำนวนคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 ที่มีการลงโทษปรับ ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 Y 28 มี.ค. 2567
351 จำนวนคดีความมั่นคง การพิพากษาลงโทษ ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 Y 28 มี.ค. 2567
352 จำนวนคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 N 01 พ.ค. 2566
353 จำนวนคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ส่งมายังศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 N 01 พ.ค. 2566
354 จำนวนคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 N 01 พ.ค. 2566
355 จำนวนคดีทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาที่ถึงที่สุดแล้ว (คำตัดสิน) ประเภทความผิด/ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 N 01 พ.ค. 2566
356 จำนวนคดีทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาที่ยื่นฟ้องต่อศาล ประเภทความผิด/ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 N 01 พ.ค. 2566
357 จำนวนคดีอาญาฟอกเงินที่มีการพิพากษาจำคุก ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 N 01 พ.ค. 2566
358 จำนวนคดีอาญาฟอกเงินที่มีการลงโทษปรับ ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 N 01 พ.ค. 2566
359 จำนวนผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 ที่พิพากษาจำคุก ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 N 01 พ.ค. 2566
360 จำนวนผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 ที่มีการลงโทษปรับ ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 N 01 พ.ค. 2566
361 จำนวนผู้ต้องหาคดีอาญาฟอกเงินที่มีการพิพากษาจำคุก ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 N 01 พ.ค. 2566
362 จำนวนผู้ต้องหาคดีอาญาฟอกเงินที่มีการลงโทษปรับ ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 N 01 พ.ค. 2566
363 จำนวนสำนวนคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ศาลสั่งยุติ ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 N 01 พ.ค. 2566
364 มูลค่าทรัพย์สินของคดีใหม่ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 N 01 พ.ค. 2566
365 มูลค่าทรัพย์สินจากการยึดทรัพย์จากคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 N 01 พ.ค. 2566
366 ระยะเวลาจำคุกโดยเฉลี่ยคดีอาญาฟอกเงิน ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://opendata.coj.go.th/dataset/aml-cft-2560 N 01 พ.ค. 2566