ข้อมูลตามหน่วยงาน (แผนแม่บทสถิติทางการประเทศไทย (ฉบับที่ 3))
Export to :
ลำดับ กระทรวง/สังกัด จำนวนชุดข้อมูล (รายการ)
1 กระทรวงการคลัง 2
2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 59
3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2
4 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4
5 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 38
6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 32
7 กระทรวงพลังงาน 5
8 กระทรวงพาณิชย์ 1
9 กระทรวงมหาดไทย 36
10 กระทรวงยุติธรรม 1
11 กระทรวงศึกษาธิการ 7
12 กระทรวงสาธารณสุข 3
13 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25
14 กระทรวงแรงงาน 18
15 สำนักนายกรัฐมนตรี 14
16 ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 55
รวม 302