ลำดับ กระทรวง/สังกัด จำนวนชุดข้อมูล (รายการ)
1 กระทรวงการคลัง 5
2 กระทรวงการต่างประเทศ 2
3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 62
4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2
5 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4
6 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 40
7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 32
8 กระทรวงพลังงาน 5
9 กระทรวงพาณิชย์ 3
10 กระทรวงมหาดไทย 37
11 กระทรวงยุติธรรม 4
12 กระทรวงศึกษาธิการ 14
13 กระทรวงสาธารณสุข 13
14 กระทรวงอุตสาหกรรม 14
15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26
16 กระทรวงแรงงาน 18
17 สำนักนายกรัฐมนตรี 15
18 ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 55
19 หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ 1
20 หน่วยงานอิสระ 13
รวม 365