รายการสถิติทางการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
Export to :
ค้นหาตามหน่วยงาน :
    แสดงว่ารายการสถิติทางการผ่านการลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)
ลำดับ ชื่อสถิติทางการ การจัดจำแนก ระดับการนำเสนอ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล Link Link GD วันที่ปรับปรุง
1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์   ประเทศ กรมควบคุมมลพิษ 26 มี.ค. 2567
2 ร้อยละขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์   ประเทศ กรมควบคุมมลพิษ 26 มี.ค. 2567
3 มูลค่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคม   ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 28 มี.ค. 2567
4 จำนวนครัวเรือนทั้งหมดจากสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน   ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
5 สัตว์ทะเลหายาก   การสำรวจ ประเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 26 มี.ค. 2567
6 พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง   พิกัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 26 มี.ค. 2567
7 พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม   ตำบล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28 มี.ค. 2567
8 จำนวนห้องพัก   ประเภทห้องพัก ขนาดของสถานประกอบการ ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
9 จำนวนสถานประกอบการที่พักแรม   ขนาดของสถานประกอบการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจบริการ รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ มูลค่าเงินทุนจดทะเบียน ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
10 ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว   เพศ ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
11 จำนวนครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุ   สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
12 ค่าจ้าง/เงินเดือนเฉลี่ยของผู้สูงอายุที่ทำงานตามประเภทอุตสาหกรรม   เพศ ภาคเศรษฐกิจสำคัญ ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ 28 มี.ค. 2567
13 จำนวนผู้สูงอายุที่ทำงาน   เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ สถานภาพการทำงาน อุตสาหกรรม ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
14 จำนวนผู้มีงานทำ   เพศ อายุ/กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการทำงาน อุตสาหกรรม/ประเภทกิจกรรม ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
15 จำนวนกำลังแรงงานรวม   เพศ กลุ่มอายุ สถานภาพแรงงาน ประเทศ ภาค จังหวัด เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
16 จำนวนครัวเรือนทั้งหมดจากสำมะโนประชากรและเคหะ   สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
17 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เพศ กลุ่มอายุ สถานภาพแรงงาน ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 28 มี.ค. 2567
18 จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต   กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 28 มี.ค. 2567
19 จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต   กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
20 ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย   เพศ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
21 ร้อยละครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 28 มี.ค. 2567
22 จำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
23 ร้อยละประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์   เพศ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
24 ภาวะทุพโภชนาการ   ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 28 มี.ค. 2567
25 การให้อาหารทารกและเด็กเล็ก   ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 28 มี.ค. 2567
26 ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน   ภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 26 มี.ค. 2567
27 พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ   การใช้ประโยชน์ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 26 มี.ค. 2567
28 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก   ระดับความรุนแรง จังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน 26 มี.ค. 2567
29 พื้นที่ป่าไม้   จังหวัด กรมป่าไม้ 26 มี.ค. 2567
30 ผู้สูงอายุผู้ใช้บริการภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ   กรมกิจการผู้สูงอายุ 26 มี.ค. 2567
31 จำนวนพื้นที่บุกรุกป่า   พื้นที่ คดี ประเทศ กรมป่าไม้ 26 มี.ค. 2567
32 จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์   ประเภทพื้นที่อนุรักษ์ ประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 26 มี.ค. 2567
33 บัญชีทะเบียนแหล่งน้ำสาธารณะ   ประเทศ ภูมิภาค จังหวัด กรมทรัพยากรน้ำ 28 มี.ค. 2567
34 สถิติการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม   ประเภทสถานี ประเภทบ้าน ลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำสาขา จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ำ 26 มี.ค. 2567
35 หมู่บ้านที่ติดตั้งสถานีเตือนภัย   สถานีเตือนภัย ประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล กรมทรัพยากรน้ำ 28 มี.ค. 2567
36 ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ   กรมกิจการผู้สูงอายุ 26 มี.ค. 2567
37 ผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงปลาน้ำกร่อย   ชนิดสัตว์น้ำ/ประเภทการเลี้ยง ประเทศ จังหวัด กรมประมง 26 มี.ค. 2567
38 ผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงหอยทะเล   ชนิดหอย ประเทศ จังหวัด กรมประมง 26 มี.ค. 2567
39 ปริมาณการจับสัตว์น้ำ (ประมงพาณิชย์)   แหล่งทำการประมง (ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน) ประเภทเครื่องมือทำการประมง ชนิดสัตว์น้ำ ประเทศ แหล่งทำการประมง กรมประมง 26 มี.ค. 2567
40 ปริมาณการจับสัตว์น้ำ (ประมงพื้นบ้าน)   แหล่งทำการประมง(ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน) ประเภทเครื่องมือทำการประมง ชนิดสัตว์น้ำ ประเทศ แหล่งทำการประมง กรมประมง 26 มี.ค. 2567
41 สภาพแนวปะการังในน่านน้ำไทย   ประเภทชายฝั่ง (พื้นที่อ่าวไทย อันดามัน) สถานภาพความอุดมสมบูรณ์ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 26 มี.ค. 2567
42 แหล่งหญ้าทะเล   สถานภาพความอุดมสมบูรณ์ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 26 มี.ค. 2567
43 รายได้เงินสดสุทธิเกษตร   ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 26 มี.ค. 2567
44 รายได้เงินสดเกษตร   การทำการเกษตร ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 26 มี.ค. 2567
45 มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ   รายการสินค้าเกษตร ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 26 มี.ค. 2567
46 ผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล   ชนิดกุ้ง ประเภทการเลี้ยง ประเทศ จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 26 มี.ค. 2567
47 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์   ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 26 มี.ค. 2567
48 มูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์   ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 26 มี.ค. 2567
49 ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์   ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 26 มี.ค. 2567
50 ปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์   ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 26 มี.ค. 2567
51 พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้   ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 26 มี.ค. 2567
52 จํานวนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   ประเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 28 มี.ค. 2567
53 มูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์   ประเภทซอฟต์แวร์ ประเภทมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 28 มี.ค. 2567
54 มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล   ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 28 มี.ค. 2567
55 มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์   สาขาของดิจิทัลคอนเทนต์ ประเภทธุรกิจ ประเภทมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 28 มี.ค. 2567
56 มูลค่าอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล   ประเภทบริการ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 28 มี.ค. 2567
57 มูลค่าอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ   ประเภทฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 28 มี.ค. 2567
58 อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล (SST) วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 28 มี.ค. 2567
59 จำนวนสถานศึกษา   ประเภทการศึกษา ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 28 มี.ค. 2567
60 จำนวนโรงเรียน   ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 28 มี.ค. 2567
61 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และอาเซียน   ประเทศ กรมการท่องเที่ยว 28 มี.ค. 2567
62 จำนวนธุรกิจบริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และอาเซียน   ประเทศ กรมการท่องเที่ยว 28 มี.ค. 2567
63 จำนวนธุรกิจบริการท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และอาเซียน   ประเทศ กรมการท่องเที่ยว 28 มี.ค. 2567
64 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย   ประเทศ กรมการท่องเที่ยว 28 มี.ค. 2567
65 จำนวนชุมชนท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน   ประเทศ กรมการท่องเที่ยว 28 มี.ค. 2567
66 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย   ประเทศ กรมการท่องเที่ยว 28 มี.ค. 2567
67 ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย   ประเทศ กรมการท่องเที่ยว 28 มี.ค. 2567
68 ชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย   กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง 5 กลุ่ม ประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26 มี.ค. 2567
69 ปริมาณและมูลค่าสินค้าส่งออกรายประเทศ   ประเภทสินค้า ประเทศ กรมศุลกากร 26 มี.ค. 2567
70 ปริมาณและมูลค่าสินค้านำเข้ารายประเทศ   ประเภทสินค้า ประเทศ กรมศุลกากร 26 มี.ค. 2567
71 ความยาวชายฝั่งทะเล   ประเภทชายฝั่ง (ความยาวชายฝั่ง) ประเทศ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 26 มี.ค. 2567
72 ความยาวชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ   ความรุนแรง ประเทศ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 26 มี.ค. 2567
73 ผลการลดก๊าซเรือนกระจก   สาขาเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28 มี.ค. 2567
74 การปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย   สาขาเศรษฐกิจ ชนิดก๊าซ ประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26 มี.ค. 2567
75 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย   กลุ่มทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม กำจัดของประเทศไทย 5 รายการ ประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26 มี.ค. 2567
76 จำนวนคดีใหม่ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ส่งมายังศาล   ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม 28 มี.ค. 2567
77 จำนวนคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 ที่พิพากษาจำคุก   ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม 28 มี.ค. 2567
78 จำนวนคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 ที่มีการลงโทษปรับ   ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม 28 มี.ค. 2567
79 จำนวนคดีความมั่นคง   การพิพากษาลงโทษ ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม 28 มี.ค. 2567
80 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ   ระดับการศึกษา ประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 26 มี.ค. 2567
81 รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน   อายุ เพศ ชื่อชุมชนในพื้นที่พิเศษ รายได้จากการท่องเที่ยว และรายได้หลัก ประเทศ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 26 มี.ค. 2567
82 จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชน   จังหวัด กรมป่าไม้ 26 มี.ค. 2567
83 จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่ ปปง. ได้รับ   ประเภทการรายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 28 มี.ค. 2567
84 สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 28 มี.ค. 2567
85 จำนวนประชากรวัยแรงงาน   เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
86 จำนวนประชากรจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร   เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ประเทศ ภาค จังหวัด เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
87 ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ   สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
88 ร้อยละผู้สูงอายุจากการสำรวจ   ความเพียงพอของรายได้ ประเทศ เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
89 อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ   สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
90 จำนวนประชากรวัยแรงงานจากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย   สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
91 จํานวนประชากรสูงอายุ   เพศ กลุ่มอายุ ลักษณะการอยู่อาศัย บุคคลที่ผู้สูงอายุอยู่ด้วย สถานภาพการอยู่อาศัยในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
92 สัดส่วนหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นผู้สูงอายุ   เพศ ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
93 จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการ   ขนาดของสถานประกอบการ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 มี.ค. 2567
94 ฐานเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 77 จังหวัด กรมประมง - - -
95 ปริมาณการผลิตปลาป่นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จังหวัด กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
96 ปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่ใช้ทำปลาป่น จังหวัด กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
97 ปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่จับได้ทั้งหมด แหล่งทำการประมง (ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน) ชนิดสัตว์น้ำ ประเทศ แหล่งทำการประมง กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
98 มวลชีวภาพของสัตว์น้ำ (biomass, Stock size) รายชนิดและรายกลุ่ม กรมประมง - - -
99 มวลชีวภาพที่ระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (Biomass at Maximum Sustaianble Yield (BMSY)) รายชนิดและรายกลุ่ม กรมประมง - - -
100 มูลค่าการผลิตปลาป่นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จังหวัด กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
101 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมูลค่าทรัพย์สิน ประเภทของสถาบันการเงิน/ DNFBPs ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - - -
102 จำนวนสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเภทของสถาบันการเงิน/DNFBPs ที่ไมอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - - -
103 มูลค่าทรัพย์สินของสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเภทของสถาบันการเงิน/DNFBPs ที่ไมอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - - -
104 มูลค่าสินค้าเกษตร ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - - -
105 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - - -
106 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต เพศ ระดับ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค จังหวัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
107 การพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถานประกอบกิจการ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - - -
108 จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
109 จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกยกระดับฝีมือ เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
110 จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
111 จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา กิจกรรมการฝึกหลัก กลุ่มสาขาอาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรม ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
112 จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ เพศ กิจกรรมการฝึกหลัก ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
113 จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพศ ประเภทการทดสอบ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - - -
114 จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
115 จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่บังคับใช้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ สาขาอาชีพ ระดับ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - - -
116 อัตราการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพศ สาขา ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - - -
117 อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมงาน เพศ กลุ่มอาชีพ ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
118 อัตราการสำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ เพศ สาขา ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
119 จำนวนผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ รายกรณี ประเทศ สำนักงานประกันสังคม - - -
120 จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ประเทศ สำนักงานประกันสังคม - - -
121 จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 39 ประเทศ สำนักงานประกันสังคม - - -
122 จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 40 ประเทศ สำนักงานประกันสังคม - - -
123 จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม รายกรณี จังหวัด สำนักงานประกันสังคม - - -
124 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศที่พำนัก ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
125 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
126 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศที่พำนัก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
127 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือน หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
128 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
129 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
130 ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
131 ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของผู้เยี่ยมเยือน หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
132 ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
133 ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
134 ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
135 ค่าใช้จ่ายต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
136 ค่าใช้จ่ายต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
137 ค่าใช้จ่ายต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
138 จำนวนนักท่องเที่ยว ประเทศที่พำนัก ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
139 จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
140 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
141 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางครั้งแรก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
142 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
143 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
144 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประเทศที่พำนัก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
145 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางซ้ำ ประเทศที่พำนัก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
146 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับอุบัติเหตุและอาชญากรรมระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
147 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
148 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
149 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
150 จำนวนผู้เยื่อมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางครั้งแรก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
151 จำนวนผู้เยื่อมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
152 จำนวนผู้เยื่อมเยือนชาวไทยที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
153 จำนวนผู้เยื่อมเยือนชาวต่างชาติที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
154 จำนวนวันพักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
155 จำนวนวันพักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประเทศที่พำนัก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
156 จำนวนวันพักของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
157 จำนวนวันพักของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
158 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
159 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
160 รายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวของเมืองรอง จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
161 รายได้เพื่อการท่องเที่ยวในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 12 สาขา สาขาธุรกิจท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
162 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
163 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
164 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
165 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนเมืองรอง จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
166 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนเมืองหลัก จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
167 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
168 สัดส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางครั้งแรก (First Visit) และกลุ่มเดินทางซ้ำ (Revisit) ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
169 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
170 อัตราการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
171 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
172 อัตราการเติบโตของรายได้ในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 12 สาขา สาขาธุรกิจท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
173 อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง (สัดส่วน) ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
174 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน (ค่า Gini) อายุ เพศ ชื่อชุมชนในพื้นที่พิเศษ รายได้จากการท่องเที่ยว และรายได้หลัก ประเทศ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - 23 พ.ค. 2566
175 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - - -
176 ข้อมูลผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการขอทุน ที่อยู่ ประเทศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - - -
177 ข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) ที่อยู่ ประเทศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - 12 พ.ค. 2566
178 จำนวนครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ขนาดความรุนแรง จังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยา - 28 เม.ย. 2566
179 จำนวนพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ความรุนแรงของพายุ ประเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา - 28 เม.ย. 2566
180 จำนวนสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว จังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยา - 28 เม.ย. 2566
181 จำนวนสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก จังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยา - 28 เม.ย. 2566
182 จำนวนสถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน จังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยา - 28 เม.ย. 2566
183 ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นต่อหัวประชากร และ (ข) สัดส่วนของเสียอันตรายที่ได้รับการบำบัด ประเภทการบำบัด ประเทศ กรมควบคุมมลพิษ - 29 มี.ค. 2566
184 อัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (recycling rate) ของประเทศ ประเทศ กรมควบคุมมลพิษ - 29 มี.ค. 2566
185 Ocean acidification (ระดับอิ่มตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในรูปอาราโกไนต์ (aragonite saturation state) ) สถานีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - - -
186 ค่าความเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (pH) โดยวัดจากสถานีสุ่มตัวอย่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - - -
187 ร้อยละ cover แนวปะการัง เขตทางทะเล ประเภทปะการัง ประเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - - -
188 พื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ที่ตั้งของลุ่มน้ำ ประเทศ กรมทรัพยากรธรณี - - -
189 พื้นที่ดินทั้งหมด ภาค จังหวัด กรมป่าไม้ - - -
190 พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม จังหวัด กรมป่าไม้ - - -
191 พื้นที่ป่าไม้ตามภาพถ่ายดาวเทียม จังหวัด กรมป่าไม้ - - -
192 สัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ดินทั้งหมด ภาค จังหวัด กรมป่าไม้ - - -
193 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ประเทศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - -
194 ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - -
195 ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - -
196 ปริมาณการผลิตพลังงานจากพืชผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - -
197 สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - -
198 มูลค่าการส่งออกของไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ - - -
199 จำนวนประชากร เพศ อายุ กรมการปกครอง - - -
200 แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัด จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
201 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
202 ข้อมูลศูนย์พักพิง จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
203 คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
204 จำนวนเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม (EVAC) แห่ง ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
205 จำนวนความเสียหายของเขื่อนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
206 จำนวนความเสียหายของทำนบที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
207 จำนวนความเสียหายของฝายที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
208 จำนวนความเสียหายของสะพานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
209 จำนวนความเสียหายของอาคาร/บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
210 จำนวนความเสียหายของอ่างเก็บน้ำที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
211 จำนวนชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ที่สามารถการจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง และมีการจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
212 จำนวนด้านการประมงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม บ่อปลา บ่อกุ้ง กระชังเพาะเลี้ยง อื่นๆ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
213 จำนวนทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทย ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
214 จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม ชนิดปศุสัตว์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
215 จำนวนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการเตรียมพร้อมรับมือในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
216 จำนวนสถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย (CSC) ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
217 จำนวนสาธารณูปโภคที่สำคัญอื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายจากภัยพิบัติ ประเภทภัย เขตการปกครอง จังหวัด อำเภอ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
218 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ภัยแล้ง จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
219 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ภัยดินถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
220 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ภัยหนาว จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
221 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่วาตภัย ลูกเห็บ และฟ้าผ่า จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
222 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่อัคคีภัย จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
223 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่อุทกภัย จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
224 จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย เขตการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
225 จำนวนอาสาสมัครและเครือข่าย ประเภทอาสาสมัคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
226 พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
227 พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง ประเทศ จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
228 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบของสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
229 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
230 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย ลูกเห็บ และฟ้าผ่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
231 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
232 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
233 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
234 รายชื่อจุดติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย ชนิดของอุปกรณ์ จังหวัด อำเภอ ตำบล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
235 การยึดทรัพย์/ริบทรัพย์ การดำเนินการตามกฎหมาย ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด - - -
236 คะแนน PISA (คะแนนเฉลี่ย) กลุ่มโรงเรียน ทักษะ ประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - -
237 จำนวนครู ระดับการศึกษา ประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - - -
238 ดัชนีความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Parity Index: GPI) ด้านการศึกษา เพศ ประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - - -
239 คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤต สุขภาพจิตเบื้องต้น (MCATT) เขตสุขภาพ กรมสุขภาพจิต - - -
240 จำนวนผู้เข้ารับความช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ประเภทภัย ประเทศ เขตสุขภาพ กรมสุขภาพจิต - - -
241 จำนวนเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร จังหวัดที่มีความเสี่ยง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ - - -
242 ระดับดัชนีความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ ประเภทดัชนีย่อย ประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ - - -
243 เส้นความยากจน (Poverty line) เพศ ประเทศ ภาค จังหวัด เขตการปกครอง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
244 ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
245 จำนวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
246 จำนวนครัวเรือนที่มีสถานะยากจนข้ามรุ่นในปี 2566 และได้หลุดพ้นจากความยากจนข้ามรุ่น เพศ ภาค จังหวัด เขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
247 จำนวนครัวเรือนยากจน ภาค จังหวัด เขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
248 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขา ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
249 มูลค่าการส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
250 รายได้ประจำเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน กลุ่มประชากรตามระดับรายได้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
251 สัดส่วนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ำกว่าเส้นความยากจนด้านอาหาร ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
252 สัดส่วนรายได้ของประชากร กลุ่มประชากร ระดับรายได้ (Quintile by Income) ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
253 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
254 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
255 จำนวนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 Gbps ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - - -
256 อัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ เทคโนโลยี ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - - -
257 อินเทอร์เน็ตแบนด์วิธ (Internet Bandwidth) ประเภทการให้บริการเชื่อมต่อ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - - -
258 การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุน ปปง. ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
259 การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
260 การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
261 การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
262 การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
263 การยึดทรัพย์/ริบทรัพย์ การดำเนินการตามกฎหมาย ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
264 จำนวนการจัดอบรม สัมมนาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
265 จำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย การดำเนินการของหน่วยงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
266 จำนวนการส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ประเภทการส่งต่อรายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
267 จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน การดำเนินงานคดีอาญาฟอกเงิน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
268 จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมายังสำนักงาน ปปง. ความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
269 จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. ไปยังต่างประเทศ ความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
270 จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ได้รับ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
271 จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอไปยังต่างประเทศ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
272 จำนวนบุคคลที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ปกอ. บัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
273 จำนวนรายคดีที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ผลการดำเนินงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
274 จำนวนรายงานธุรกรรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประเภทรายงานธุรกรรม ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
275 มูลค่าทรัพย์สินที่ยึด/อายัด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ปปง. ประเภททรัพย์สิน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
276 รายงานการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
277 สถิติการแลกเปลี่ยน/ตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
278 สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พรบ. ปปง. ความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
279 สถิติการดำเนินงานด้านสายลับ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
280 สถิติการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
281 สถิติการยึด/อายัดทรัพย์สินตามมูลฐานความผิด ความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
282 จำนวนคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
283 ระยะเวลาจำคุกโดยเฉลี่ยคดีอาญาฟอกเงิน ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
284 มูลค่าทรัพย์สินจากการยึดทรัพย์จากคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
285 มูลค่าทรัพย์สินของคดีใหม่ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
286 จำนวนสำนวนคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ศาลสั่งยุติ ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
287 จำนวนผู้ต้องหาคดีอาญาฟอกเงินที่มีการลงโทษปรับ ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
288 จำนวนผู้ต้องหาคดีอาญาฟอกเงินที่มีการพิพากษาจำคุก ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
289 จำนวนผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 ที่มีการลงโทษปรับ ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
290 จำนวนผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 ที่พิพากษาจำคุก ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
291 จำนวนคดีอาญาฟอกเงินที่มีการลงโทษปรับ ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
292 จำนวนคดีอาญาฟอกเงินที่มีการพิพากษาจำคุก ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
293 จำนวนคดีทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาที่ยื่นฟ้องต่อศาล ประเภทความผิด/ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
294 จำนวนคดีทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาที่ถึงที่สุดแล้ว (คำตัดสิน) ประเภทความผิด/ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
295 สถิติการรับเรื่องของ ศปก.ปปง. ประเภทการรับแจ้ง ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
296 จำนวนคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ส่งมายังศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
297 จำนวนคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
298 สถิติผลการดำเนินการให้ผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 (UN Sanction List) ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
299 สถิติผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 (Thailand Sanction list) ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
300 สถิติผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 (UN Sanction List) ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
301 สถิติกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง. ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
302 สถิติการรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. ความผิดมูลฐาน ช่องทางการรับเรื่อง ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -