รายการสถิติทางการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย (ฉบับที่ 3)
Export to :
ค้นหาตามหน่วยงาน :
ลำดับ ชื่อสถิติทางการ การจัดจำแนก ระดับการนำเสนอ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล URL สภานะการลงทะเบียน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
1 สัดส่วนขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ประเทศ กรมควบคุมมลพิษ - 29 มี.ค. 2566
2 อัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (recycling rate) ของประเทศ ประเทศ กรมควบคุมมลพิษ - 29 มี.ค. 2566
3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ประเทศ กรมควบคุมมลพิษ - 29 มี.ค. 2566
4 ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นต่อหัวประชากร และ (ข) สัดส่วนของเสียอันตรายที่ได้รับการบำบัด ประเภทการบำบัด ประเทศ กรมควบคุมมลพิษ - 29 มี.ค. 2566
5 ข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) ที่อยู่ ประเทศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - 12 พ.ค. 2566
6 จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
7 จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ เพศ กิจกรรมการฝึกหลัก ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
8 จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา กิจกรรมการฝึกหลัก กลุ่มสาขาอาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรม ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
9 จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
10 จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกยกระดับฝีมือ เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
11 จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
12 อัตราการสำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ เพศ สาขา ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
13 อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมงาน เพศ กลุ่มอาชีพ ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
14 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต เพศ ระดับ กลุ่มสาขาอาชีพ ภาค จังหวัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - 04 เม.ย. 2566
15 มูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ประเภทมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 20 เม.ย. 2566
16 มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 20 เม.ย. 2566
17 มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาของดิจิทัลคอนเทนต์ ประเภทธุรกิจ ประเภทมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 20 เม.ย. 2566
18 มูลค่าอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ประเภทบริการ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 20 เม.ย. 2566
19 มูลค่าอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ ประเภทฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ ประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 20 เม.ย. 2566
20 จำนวนคดีอาญาฟอกเงินที่มีการพิพากษาจำคุก ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
21 ระยะเวลาจำคุกโดยเฉลี่ยคดีอาญาฟอกเงิน ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
22 มูลค่าทรัพย์สินจากการยึดทรัพย์จากคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
23 มูลค่าทรัพย์สินของคดีใหม่ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
24 จำนวนสำนวนคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ศาลสั่งยุติ ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
25 จำนวนผู้ต้องหาคดีอาญาฟอกเงินที่มีการลงโทษปรับ ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
26 จำนวนผู้ต้องหาคดีอาญาฟอกเงินที่มีการพิพากษาจำคุก ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
27 จำนวนผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 ที่มีการลงโทษปรับ ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
28 จำนวนผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 ที่พิพากษาจำคุก ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
29 จำนวนคดีอาญาฟอกเงินที่มีการลงโทษปรับ ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
30 จำนวนคดีใหม่ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ส่งมายังศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม 01 พ.ค. 2566
31 จำนวนคดีทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาที่ยื่นฟ้องต่อศาล ประเภทความผิด/ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
32 จำนวนคดีทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาที่ถึงที่สุดแล้ว (คำตัดสิน) ประเภทความผิด/ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
33 จำนวนคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
34 จำนวนคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ส่งมายังศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
35 จำนวนคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม - 01 พ.ค. 2566
36 จำนวนคดีความมั่นคง การพิพากษาลงโทษ ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม 01 พ.ค. 2566
37 จำนวนคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 ที่มีการลงโทษปรับ ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม 01 พ.ค. 2566
38 จำนวนคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 ที่พิพากษาจำคุก ประเภทศาล ประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม 01 พ.ค. 2566
39 พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตำบล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ก.พ 2566
40 ผลการลดก๊าซเรือนกระจก สาขาเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ก.พ 2566
41 ปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก สาขาเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ก.พ 2566
42 ชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง 5 กลุ่ม ประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ก.พ 2566
43 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย กลุ่มทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม กำจัดของประเทศไทย 5 รายการ ประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ก.พ 2566
44 จํานวนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 09 พ.ค. 2566
45 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ระดับความรุนแรง จังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน 20 เม.ย. 2566
46 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ 17 ก.พ 2566
47 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินตามกองทุนส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ 17 ก.พ 2566
48 จำนวนประชากรสัตว์ทะเลหายาก ชนิดพันธุ์ พื้นที่ทางทะเล 5 ส่วน ประเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10 พ.ค. 2566
49 พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง พิกัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10 พ.ค. 2566
50 พื้นที่ป่าชายเลน การใช้ประโยชน์ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10 พ.ค. 2566
51 พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล สถานภาพความอุดมสมบูรณ์ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10 พ.ค. 2566
52 เนื้อที่แนวปะการัง ประเภทชายฝั่ง สถานภาพความอุดมสมบูรณ์ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10 พ.ค. 2566
53 ความยาวชายฝั่งทะเล ประเภทชายฝั่ง ประเทศ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10 พ.ค. 2566
54 ความยาวชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ ความรุนแรง ประเทศ จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10 พ.ค. 2566
55 มูลค่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 22 พ.ค. 2566
56 อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล (SST) วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 26 พ.ค. 2566
57 จำนวนสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก จังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยา - 28 เม.ย. 2566
58 จำนวนสถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน จังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยา - 28 เม.ย. 2566
59 จำนวนสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว จังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยา - 28 เม.ย. 2566
60 จำนวนครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ขนาดความรุนแรง จังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยา - 28 เม.ย. 2566
61 จำนวนพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ความรุนแรงของพายุ ประเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา - 28 เม.ย. 2566
62 รายได้เงินสดสุทธิเกษตร ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 19 พ.ค. 2566
63 รายได้เงินสดเกษตร การทำการเกษตร ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 19 พ.ค. 2566
64 มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ รายการสินค้าเกษตร ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 19 พ.ค. 2566
65 ผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล ชนิดกุ้ง ประเภทการเลี้ยง ประเทศ จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 19 พ.ค. 2566
66 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 19 พ.ค. 2566
67 มูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 19 พ.ค. 2566
68 ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 19 พ.ค. 2566
69 ปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 19 พ.ค. 2566
70 จำนวนประชากรวัยแรงงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
71 จำนวนประชากรจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ประเทศ ภาค จังหวัด เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
72 ค่าจ้าง/เงินเดือนเฉลี่ยของผู้สูงอายุที่ทำงานตามประเภทอุตสาหกรรม เพศ ภาคเศรษฐกิจสำคัญ ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
73 จำนวนผู้สูงอายุที่ทำงาน เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ สถานภาพการทำงาน อุตสาหกรรม ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
74 จำนวนผู้มีงานทำ จังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
75 จำนวนกำลังแรงงานรวม เพศ กลุ่มอายุ สถานภาพแรงงาน ประเทศ ภาค จังหวัด เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
76 ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
77 ร้อยละผู้สูงอายุจากการสำรวจ เพศ ภาคเศรษฐกิจสำคัญ ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
78 อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
79 จำนวนประชากรวัยแรงงานจากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
80 จํานวนประชากรสูงอายุ เพศ กลุ่มอายุ ลักษณะการอยู่อาศัย บุคคลที่ผู้สูงอายุอยู่ด้วย สถานภาพการอยู่อาศัยในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
81 ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว เพศ ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
82 สัดส่วนหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นผู้สูงอายุ เพศ ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
83 จำนวนครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
84 จำนวนครัวเรือนทั้งหมดจากสำมะโนประชากรและเคหะ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
85 ภาวะทุพโภชนาการ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
86 การให้อาหารทารกและเด็กเล็ก ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ -
87 การให้อาหารทารกและเด็กเล็ก ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
88 ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพศ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
89 จำนวนครัวเรือนทั้งหมดจากสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
90 จำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
91 ร้อยละครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
92 ร้อยละประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
93 จำนวนห้องพัก ประเภทห้องพัก ขนาดของสถานประกอบการ ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
94 จำนวนสถานประกอบการที่พักแรม ขนาดของสถานประกอบการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจบริการ รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ มูลค่าเงินทุนจดทะเบียน ประเทศ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
95 จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
96 จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
97 จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
98 กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพศ กลุ่มอายุ สถานภาพแรงงาน ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มิ.ย. 2566
99 จำนวนโรงเรียน ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 23 มี.ค. 2566
100 จำนวนสถานศึกษา ประเภทการศึกษา ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 23 มี.ค. 2566
101 ปริมาณการผลิตปลาป่นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จังหวัด กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
102 ปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่ใช้ทำปลาป่น จังหวัด กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
103 มูลค่าการผลิตปลาป่นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จังหวัด กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
104 ผลผลิตของการเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ชนิดสัตว์น้ำ/ประเภทการเลี้ยง ประเทศ จังหวัด กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
105 ผลผลิตของการเลี้ยงหอยทะเล ชนิดหอย ประเทศ จังหวัด กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
106 ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็ม (ประมงพาณิชย์) แหล่งทำการประมง(ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน) ประเภทเครื่องมือทำการประมง ชนิดสัตว์น้ำ ประเทศ แหล่งทำการประมง กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
107 ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็ม (ประมงพื้นบ้าน) แหล่งทำการประมง (ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน) ประเภทเครื่องมือทำการประมง ชนิดสัตว์น้ำ ประเทศ แหล่งทำการประมง กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
108 ปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่จับได้ทั้งหมด แหล่งทำการประมง (ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน) ชนิดสัตว์น้ำ ประเทศ แหล่งทำการประมง กรมประมง - 11 พ.ค. 2566
109 จำนวนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประเภทพื้นที่อนุรักษ์ ประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 28 เม.ย. 2566
110 พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 28 เม.ย. 2566
111 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน (ค่า Gini) อายุ เพศ ชื่อชุมชนในพื้นที่พิเศษ รายได้จากการท่องเที่ยว และรายได้หลัก ประเทศ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - 23 พ.ค. 2566
112 รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน อายุ เพศ ชื่อชุมชนในพื้นที่พิเศษ รายได้จากการท่องเที่ยว และรายได้หลัก ประเทศ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - 23 พ.ค. 2566
113 ปริมาณและมูลค่าสินค้าส่งออกรายประเทศ ประเภทสินค้า ประเทศ กรมศุลกากร - 20 ก.พ 2566
114 ปริมาณและมูลค่าสินค้านำเข้ารายประเทศ ประเภทสินค้า ประเทศ กรมศุลกากร - 20 ก.พ 2566
115 จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่ ปปง. ได้รับ ประเภทการรายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 24 พ.ค. 2566
116 สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 24 พ.ค. 2566
117 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรที่อายุ 15 - 59 ปี ภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 09 พ.ค. 2566
118 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับการศึกษา ประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 09 พ.ค. 2566
119 บัญชีทะเบียนแหล่งน้ำสาธารณะ ประเทศ ภูมิภาค จังหวัด กรมทรัพยากรน้ำ 08 มี.ค. 2566
120 สถิติการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก- ดินถล่ม จำนวนครั้งการแจ้งเตือน จำนวนหมู่บ้าน ประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ 08 มี.ค. 2566
121 หมู่บ้านที่ติดตั้งสถานีเตือนภัย สถานีเตือนภัย ประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล กรมทรัพยากรน้ำ 08 มี.ค. 2566
122 ฐานเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 77 จังหวัด กรมประมง - - -
123 มวลชีวภาพของสัตว์น้ำ (biomass, Stock size) รายชนิดและรายกลุ่ม กรมประมง - - -
124 มวลชีวภาพที่ระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (Biomass at Maximum Sustaianble Yield (BMSY)) รายชนิดและรายกลุ่ม กรมประมง - - -
125 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมูลค่าทรัพย์สิน ประเภทของสถาบันการเงิน/ DNFBPs ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - - -
126 จำนวนสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเภทของสถาบันการเงิน/DNFBPs ที่ไมอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - - -
127 มูลค่าทรัพย์สินของสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเภทของสถาบันการเงิน/DNFBPs ที่ไมอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - - -
128 มูลค่าสินค้าเกษตร ประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - - -
129 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - - -
130 การพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถานประกอบกิจการ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - - -
131 จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพศ ประเภทการทดสอบ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - - -
132 จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่บังคับใช้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพศ กลุ่มสาขาอาชีพ สาขาอาชีพ ระดับ ภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - - -
133 อัตราการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพศ สาขา ประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - - -
134 จำนวนผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ รายกรณี ประเทศ สำนักงานประกันสังคม - - -
135 จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ประเทศ สำนักงานประกันสังคม - - -
136 จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 39 ประเทศ สำนักงานประกันสังคม - - -
137 จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 40 ประเทศ สำนักงานประกันสังคม - - -
138 จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม รายกรณี จังหวัด สำนักงานประกันสังคม - - -
139 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศที่พำนัก ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
140 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
141 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศที่พำนัก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
142 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือน หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
143 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
144 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
145 ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
146 ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของผู้เยี่ยมเยือน หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
147 ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
148 ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
149 ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
150 ค่าใช้จ่ายต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
151 ค่าใช้จ่ายต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
152 ค่าใช้จ่ายต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ หมวดค่าใช้จ่าย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
153 จำนวนนักท่องเที่ยว ประเทศที่พำนัก ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
154 จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
155 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
156 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางครั้งแรก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
157 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
158 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
159 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประเทศที่พำนัก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
160 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางซ้ำ ประเทศที่พำนัก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
161 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับอุบัติเหตุและอาชญากรรมระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
162 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
163 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
164 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
165 จำนวนผู้เยื่อมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางครั้งแรก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
166 จำนวนผู้เยื่อมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
167 จำนวนผู้เยื่อมเยือนชาวไทยที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
168 จำนวนผู้เยื่อมเยือนชาวต่างชาติที่เดินทางซ้ำ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
169 จำนวนวันพักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
170 จำนวนวันพักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประเทศที่พำนัก ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
171 จำนวนวันพักของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
172 จำนวนวันพักของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
173 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
174 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
175 รายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวของเมืองรอง จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
176 รายได้เพื่อการท่องเที่ยวในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 12 สาขา สาขาธุรกิจท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
177 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
178 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
179 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
180 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนเมืองรอง จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
181 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนเมืองหลัก จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
182 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ประเทศ ภาค จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
183 สัดส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางครั้งแรก (First Visit) และกลุ่มเดินทางซ้ำ (Revisit) ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
184 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
185 อัตราการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
186 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
187 อัตราการเติบโตของรายได้ในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 12 สาขา สาขาธุรกิจท่องเที่ยว ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
188 อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง (สัดส่วน) ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -
189 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - - -
190 ข้อมูลผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการขอทุน ที่อยู่ ประเทศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - - -
191 Ocean acidification (ระดับอิ่มตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในรูปอาราโกไนต์ (aragonite saturation state) ) สถานีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - - -
192 ค่าความเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (pH) โดยวัดจากสถานีสุ่มตัวอย่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - - -
193 ร้อยละ cover แนวปะการัง เขตทางทะเล ประเภทปะการัง ประเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - - -
194 พื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ที่ตั้งของลุ่มน้ำ ประเทศ กรมทรัพยากรธรณี - - -
195 จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชน จังหวัด กรมป่าไม้ - - -
196 พื้นที่ดินทั้งหมด ภาค จังหวัด กรมป่าไม้ - - -
197 พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม จังหวัด กรมป่าไม้ - - -
198 พื้นที่ป่าไม้ จังหวัด กรมป่าไม้ - - -
199 พื้นที่ป่าไม้ตามภาพถ่ายดาวเทียม จังหวัด กรมป่าไม้ - - -
200 พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย พื้นที่ คดี ประเทศ กรมป่าไม้ - - -
201 สัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ดินทั้งหมด ภาค จังหวัด กรมป่าไม้ - - -
202 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ประเทศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - -
203 ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - -
204 ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - -
205 ปริมาณการผลิตพลังงานจากพืชผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - -
206 สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - -
207 มูลค่าการส่งออกของไทย ประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ - - -
208 จำนวนประชากร เพศ อายุ กรมการปกครอง - - -
209 แผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัด จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
210 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
211 ข้อมูลศูนย์พักพิง จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
212 คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
213 จำนวนเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม (EVAC) แห่ง ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
214 จำนวนความเสียหายของเขื่อนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
215 จำนวนความเสียหายของทำนบที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
216 จำนวนความเสียหายของฝายที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
217 จำนวนความเสียหายของสะพานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
218 จำนวนความเสียหายของอาคาร/บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
219 จำนวนความเสียหายของอ่างเก็บน้ำที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
220 จำนวนชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ที่สามารถการจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง และมีการจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
221 จำนวนด้านการประมงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม บ่อปลา บ่อกุ้ง กระชังเพาะเลี้ยง อื่นๆ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
222 จำนวนทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทย ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
223 จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโคลนถล่ม ชนิดปศุสัตว์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
224 จำนวนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการเตรียมพร้อมรับมือในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
225 จำนวนสถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย (CSC) ประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
226 จำนวนสาธารณูปโภคที่สำคัญอื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายจากภัยพิบัติ ประเภทภัย เขตการปกครอง จังหวัด อำเภอ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
227 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ภัยแล้ง จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
228 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ภัยดินถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
229 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ภัยหนาว จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
230 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่วาตภัย ลูกเห็บ และฟ้าผ่า จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
231 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่อัคคีภัย จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
232 จำนวนหมู่บ้านและผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่อุทกภัย จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
233 จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย เขตการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
234 จำนวนอาสาสมัครและเครือข่าย ประเภทอาสาสมัคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
235 พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
236 พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง ประเทศ จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
237 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบของสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
238 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
239 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย ลูกเห็บ และฟ้าผ่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
240 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
241 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
242 มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
243 รายชื่อจุดติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย ชนิดของอุปกรณ์ จังหวัด อำเภอ ตำบล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
244 การยึดทรัพย์/ริบทรัพย์ การดำเนินการตามกฎหมาย ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด - - -
245 คะแนน PISA (คะแนนเฉลี่ย) กลุ่มโรงเรียน ทักษะ ประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - -
246 จำนวนครู ระดับการศึกษา ประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - - -
247 ดัชนีความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Parity Index: GPI) ด้านการศึกษา เพศ ประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - - -
248 คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤต สุขภาพจิตเบื้องต้น (MCATT) เขตสุขภาพ กรมสุขภาพจิต - - -
249 จำนวนผู้เข้ารับความช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ประเภทภัย ประเทศ เขตสุขภาพ กรมสุขภาพจิต - - -
250 จำนวนเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร จังหวัดที่มีความเสี่ยง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ - - -
251 ระดับดัชนีความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ ประเภทดัชนีย่อย ประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ - - -
252 เส้นความยากจน (Poverty line) เพศ ประเทศ ภาค จังหวัด เขตการปกครอง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
253 ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
254 จำนวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
255 จำนวนครัวเรือนที่มีสถานะยากจนข้ามรุ่นในปี 2566 และได้หลุดพ้นจากความยากจนข้ามรุ่น เพศ ภาค จังหวัด เขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
256 จำนวนครัวเรือนยากจน ภาค จังหวัด เขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
257 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขา ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
258 มูลค่าการส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
259 รายได้ประจำเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน กลุ่มประชากรตามระดับรายได้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
260 สัดส่วนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ำกว่าเส้นความยากจนด้านอาหาร ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
261 สัดส่วนรายได้ของประชากร กลุ่มประชากร ระดับรายได้ (Quintile by Income) ประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
262 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
263 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ประเทศ ภาค เขตการปกครอง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - -
264 จำนวนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 Gbps ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - - -
265 อัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ เทคโนโลยี ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - - -
266 อินเทอร์เน็ตแบนด์วิธ (Internet Bandwidth) ประเภทการให้บริการเชื่อมต่อ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - - -
267 การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุน ปปง. ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
268 การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
269 การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
270 การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
271 การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
272 การยึดทรัพย์/ริบทรัพย์ การดำเนินการตามกฎหมาย ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
273 จำนวนการจัดอบรม สัมมนาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
274 จำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย การดำเนินการของหน่วยงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
275 จำนวนการส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ประเภทการส่งต่อรายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
276 จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน การดำเนินงานคดีอาญาฟอกเงิน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
277 จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมายังสำนักงาน ปปง. ความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
278 จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. ไปยังต่างประเทศ ความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
279 จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ได้รับ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
280 จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอไปยังต่างประเทศ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
281 จำนวนบุคคลที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ปกอ. บัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
282 จำนวนรายคดีที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ผลการดำเนินงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
283 จำนวนรายงานธุรกรรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประเภทรายงานธุรกรรม ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
284 มูลค่าทรัพย์สินที่ยึด/อายัด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ปปง. ประเภททรัพย์สิน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
285 รายงานการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
286 สถิติการแลกเปลี่ยน/ตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
287 สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พรบ. ปปง. ความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
288 สถิติการดำเนินงานด้านสายลับ ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
289 สถิติการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
290 สถิติการยึด/อายัดทรัพย์สินตามมูลฐานความผิด ความผิดมูลฐาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
291 สถิติการรับเรื่องของ ศปก.ปปง. ประเภทการรับแจ้ง ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
292 สถิติการรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. ความผิดมูลฐาน ช่องทางการรับเรื่อง ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
293 สถิติกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง. ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
294 สถิติผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 (UN Sanction List) ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
295 สถิติผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 (Thailand Sanction list) ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -
296 สถิติผลการดำเนินการให้ผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 (UN Sanction List) ประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - - -