สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
ค้นพบ 77 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-18
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามอายุของหัวหน้าครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-18
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามสถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-18
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบของหัวหน้าครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-19
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามเพศหัวหน้าครัวเรือนและสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือนระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-19
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามอายุของหัวหน้าครัวเรือนและสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-20
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามสถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือนและสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-20
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบของหัวหน้าและสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-20
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกในครัวเรือนที่ทำงานหารายได้ ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามจำนวนผู้ทำงานหารายได้ในครัวเรือน ระดับประเทศภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-20
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนตามข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกในครัวเรือนที่ทำงานหารายได้ ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามจำนวนผู้ทำงานหารายได้ในครัวเรือนและสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-20
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนที่มีผู้พิการ ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามจำนวนผู้พิการในครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-20
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนที่มีผู้พิการ ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามจำนวนผู้พิการในครัวเรือนและสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-20
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน การใช้อินเทอร์เน็ตของสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกเคยใช้อินเทอร์เน็ต จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-20
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามขนาดของครัวเรือน (รวมคนรับใช้) ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-20
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามขนาดของครัวเรือน(รวมคนรับใช้) และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-20
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามขนาดของครัวเรือน (ไม่รวมคนรับใช้/ลูกจ้าง) ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-21
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามขนาดของครัวเรือน (ไม่รวมคนรับใช้/ลูกจ้าง)และ สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-21
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนเกษตร ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด (ครัวเรือน) ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2019-08-27
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนเกษตร ขนาดครัวเรือนเกษตร (คน/ครัวเรือน) ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2022-03-30
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนเกษตร ขนาดเนื้อที่ถือครอง (ไร่/ครัวเรือน) ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2022-03-30
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนเกษตร ขนาดแรงงาน อายุ 15 -64 ปี (คน/ครัวเรือน) ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2022-03-30
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-08-24
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-21
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน รายได้เงินสดเกษตร รายได้เงินสดเกษตร จำแนกตามการทำการเกษตร (ทางพืช ทางสัตว์ รายได้เงินสดเกษตรอื่นๆ) ระดับประเทศ ภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2022-09-02
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน รายได้เงินสดเกษตร รายได้เงินสดสุทธิเกษตร ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2022-03-30
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน รายได้เงินสดเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตรระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2022-03-30
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-07
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่ายและสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-22
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน รายจ่ายเงินสดเกษตร รายจ่ายเงินสดเกษตร จำแนกตามการทำการเกษตร (ทางพืช ทางสัตว์ รายจ่ายเงินสดเกษตรอื่นๆ) ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2022-09-02
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน รายจ่ายเงินสดเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตรจำแนกตามการบริโภค อุปโภคอื่นๆ ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2022-09-02
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามแหล่งเงินกู้ ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-08
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตาม วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-08
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามแหล่งเงินกู้และวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-08
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามแหล่งเงินกู้และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-22
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมและสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-22
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามแหล่งเงินกู้และวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-22
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนที่มีหนี้สิน จำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-08
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนที่มีหนี้สิน จำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน จำแนกตามแหล่งเงินกู้และวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-08
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนที่มีหนี้สิน จำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน จำแนกตามประเภทหนี้ ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-08
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน จำนวนเงินที่ธนาคารพาณิชย์ให้ครัวเรือนกู้ยืมเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล จำแนกรายจังหวัด เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-15
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน หนี้สินเกษตร ขนาดหนี้สินปลายปี (บาท/ครัวเรือน) ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2022-09-02
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ทรัพย์สินเกษตร ทรัพย์สินทั้งหมดปลายปี ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2019-08-28
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ทรัพย์สินเกษตร เงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้ ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2022-09-02
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สิทธิการรักษาพยาบาลของสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-25
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สิทธิการรักษาพยาบาลของสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกได้รับบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-26
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สิทธิการรักษาพยาบาลของสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกมีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (ประกันสังคม) จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือนระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-26
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สิทธิการรักษาพยาบาลของสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกมีบัตรประกันสุขภาพเอกชน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-26
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สวัสดิการของสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกได้รับสวัสดิการจัดโดยนายจ้าง จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-26
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สวัสดิการของสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-26
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สวัสดิการของสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกได้รับอาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรี จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-26
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สวัสดิการของสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกได้รับทุนการศึกษาจากรัฐ จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-01-26
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สวัสดิการของสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของรัฐที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-02-04
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สวัสดิการของสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์สำหรับผู้พิการ จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-02-04
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ของครัวเรือน สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient)[1] ด้านรายได้ของครัวเรือน ระดับประเทศ จำแนกภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-21
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ของประชากร สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ของประชากร ระดับประเทศ จำแนกภาค เขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2021-02-04
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สัดส่วนรายได้ของประชากร สัดส่วนรายได้ของประชากร จำแนกตามกลุ่มประชากร ตามระดับรายได้ (Quintile by Income) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2021-02-04
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สัดส่วนรายได้ของประชากร ความเหลื่อมล้ำในรายได้กลุ่มรวยสุด 20% สุดท้ายต่อกลุ่มจนสุด 20% แรก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2021-02-04
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายจ่ายของประชากร ระดับประเทศ ภาค เขตพื้นที่ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคด้านรายจ่ายของประชากร ระดับประเทศ และจำแนกตามภาค เขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-02-03
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สัดส่วนรายจ่ายของประชากร สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชากร จำแนกตามกลุ่มประชากร ตามระดับรายจ่าย (Quintile by Expenditure) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-02-03
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สัดส่วนรายจ่ายของประชากร ความเหลื่อมล้ำด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคกลุ่มรายจ่ายมากสุด 20% สุดท้าย ต่อกลุ่มรายจ่ายน้อยสุด 20% แรก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-02-03
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน เส้นความยากจน (Poverty line) ด้านรายจ่าย เส้นความยากจน (Poverty line) จำแนกตามเพศ ระดับภาคจังหวัด และเขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-02-03
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน คนจนด้านรายจ่าย จำนวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามเพศ ระดับภาค จังหวัด และเขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-02-03
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน คนจนด้านรายจ่าย สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามเพศ ระดับภาค และเขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-02-03
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน คนจนด้านรายจ่าย จำนวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-02-09
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน คนจนด้านรายจ่าย สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ระดับประเทศ และจำแนกตามภาค เขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล)จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-02-09
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน คนจนด้านรายจ่าย จำนวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามกลุ่มวัยประชากรระดับพื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-02-09
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน คนจนด้านรายจ่าย สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามกลุ่มวัยประชากรระดับพื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-02-09
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน คนจนด้านรายจ่าย จำนวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (เฉพาะประชากรที่มีอายุ ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ) จำแนกตามระดับการศึกษา ระดับประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-02-09
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน คนจนด้านรายจ่าย สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (เฉพาะประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ) จำแนกตามระดับการศึกษา ระดับประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-02-09
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน คนจนด้านรายจ่าย จำนวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2021-08-06
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน คนจนด้านรายจ่าย สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2021-03-02
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนยากจน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนที่ไม่ยากจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามเขตพื้นที่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-03-22
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนยากจน สัดส่วนครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนที่ไม่ยากจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามเขตพื้นที่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-03-22
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ช่องว่างความยากจน (Poverty Gap Ratio) ด้านรายจ่าย ระดับประเทศ ช่องว่างความยากจนด้านรายจ่าย ระดับประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-02-11
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ช่องว่างความยากจน (Poverty Gap Ratio) ด้านรายจ่ายระดับภาค จังหวัด เขตการปกครอง อำเภอ ตำบล ช่องว่างความยากจนด้านรายจ่าย จำแนกตามภาค จังหวัด เขตการปกครอง อำเภอ ตำบล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-04-26
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ความรุนแรงของความยากจน (Severity of Poverty) ด้านรายจ่าย ระดับประเทศ ความรุนแรงของความยากจนด้านรายจ่ายระดับประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-02-11
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สัดส่วนคนจนด้านอาหาร สัดส่วนคนจนด้านอาหาร ระดับประเทศ ภาค และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-02-11