สาขาหญิงและชาย
ค้นพบ 31 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
หญิงและชาย การอ่านหนังสือ ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านหนังสือ จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-08-31
หญิงและชาย การใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต ร้อยละของประชากร 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต จําแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-08-10
หญิงและชาย การสูบบุหรี่ของประชากร จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ระดับการศึกษาที่สำเร็จ เพศ และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-02-12
หญิงและชาย การดื่มสุราของประชากร จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามพฤติกรรมและความถี่ในการดื่มสุรา กลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-02-12
หญิงและชาย ผู้สูงอายุ หัวหน้าครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ จำแนกเพศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-07-05
หญิงและชาย ผู้สูงอายุ ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว จำแนกเพศ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-07-05
หญิงและชาย การถูกทำร้ายทางเพศ จำนวนของผู้ที่ถูกทำร้ายทางเพศ จำแนกตามอายุ เพศ สาเหตุและผู้กระทำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2018-06-22
หญิงและชาย การบาดเจ็บจากการถูกทำร้าย จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทำร้าย จำแนกเพศ อายุ สาเหตุและผู้กระทำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2018-06-22
หญิงและชาย การได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์พึ่งได้ จำนวนศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลเครือข่าย จำแนกจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2018-06-22
หญิงและชาย การได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์พึ่งได้ จำนวนผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงโดยบุคคลประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ อายุ และผู้กระทำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2019-09-12
หญิงและชาย การได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์พึ่งได้ จำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงเฉลี่ยต่อวัน จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2019-09-12
หญิงและชาย ยาเสพติด จำนวนผู้เสพยาเสพติด จำแนกเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2020-02-25
หญิงและชาย ยาเสพติด จำนวนผู้ค้ายาเสพติด จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2019-07-05
หญิงและชาย ความรุนแรงชายแดนใต้ จำนวนเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ความรุนแรงชายแดนภาคใต้ จำแนกตามเพศ จังหวัด และประเภทการกำพร้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2554 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-07-05
หญิงและชาย ความรุนแรงชายแดนใต้ จำนวนผู้หญิงหม้ายจากเหตุการณ์ความรุนแรงชายแดนภาคใต้ จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2554 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-07-05
หญิงและชาย รายได้จากการทำงานนอกภาคเกษตร อัตราส่วนหญิงต่อชายที่ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานนอกภาคเกษตร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2550 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-02-25
หญิงและชาย ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จำแนกตามเพศ ช่วงอายุ ภาค จังหวัด และเขตเลือกตั้ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2554 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2020-02-25
หญิงและชาย ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จำแนกตามเพศ ภาค จังหวัด และเขตเลือกตั้ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2554 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2019-07-10
หญิงและชาย ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จำนวนผู้การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำแนกตามเพศ ภาค จังหวัด และเขตเลือกตั้ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2554 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2020-02-25
หญิงและชาย ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. จำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. จำแนกตามเพศ ภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2019-07-10
หญิงและชาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำแนกตามคณะ และเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2019-09-06
หญิงและชาย นักบริหารภาครัฐ ร้อยละของนักบริหารภาครัฐ จำแนกตามเพศ ตำแหน่งบริหาร และประเภท 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2021-08-30
หญิงและชาย องค์กรเอกชนที่ทำงานด้านสตรี จำนวนองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2022-08-26
หญิงและชาย ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย จำนวนของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2020-02-25
หญิงและชาย คณะกรรมการระดับชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน จำนวนของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2021-08-30
หญิงและชาย คณะกรรมการระดับชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน จำนวนอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2019-07-12
หญิงและชาย คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับชาติ จำนวนกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2020-02-25
หญิงและชาย อัตราส่วนเพศของเด็กอายุ 0-1 ปี และ 0-4 ปี อัตราส่วนเพศของประชากรอายุ 0-1 ปี และ 0-4 ปีที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมการปกครอง 2019-09-25
หญิงและชาย การสมรสในเด็ก ร้อยละสตรีอายุ 15-49 ปี ที่สมรสหรืออยู่กินกับชายก่อนอายุ 15 ปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-19
หญิงและชาย การสมรสในเด็ก ร้อยละสตรีอายุ 20-49 ปี ที่สมรสหรืออยู่กินกับชายก่อน 15 ปี และ อายุ 18 ปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-19
หญิงและชาย การสมรสในเด็ก ร้อยละสตรีอายุ 15-19 ปี ที่สมรสหรืออยู่กินกับชาย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-19