สาขาสวัสดิการสังคม
ค้นพบ 81 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
สวัสดิการสังคม ประชากร (เฉพาะเขตชนบท) จำนวนประชากร (เฉพาะเขตชนบท) จำแนกตามเพศ จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการพัฒนาชุมชน 2022-08-05
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนเด็กที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2022-04-05
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนเยาวชนที่ต้องดำรงชีพด้วยการ เร่ร่อน/ขอทาน จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-05-24
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนเด็กและเยาวชนไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จำแนกเพศ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-05-24
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนเยาวชนที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง จำแนกเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-05-28
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนเด็กและเยาวชนต่างด้าวจำแนกเพศ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-05-24
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนเด็กกำพร้าจำแนกเพศ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-05-24
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนเด็กอยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-05-24
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนเด็กขาดผู้อุปการะ จำแนกเพศ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-05-24
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนเด็กที่ไม่สามารถเข้าศึกษาตามภาค บังคับได้ จำแนกจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-05-24
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา (เฉพาะระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) รายจังหวัด จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-05-24
สวัสดิการสังคม ลักษณะการอยู่อาศัยของเด็กและเยาวชน ร้อยละเด็กอายุ 0 – 17 ปี จำแนกตามการอยู่อาศัยกับพ่อแม่/ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่/ภาวะกำพร้า จำแนก ตาม อายุ เพศ เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-18
สวัสดิการสังคม เด็กกำพร้า (เฉพาะเขตชนบท) จำนวนเด็กกำพร้า (เฉพาะเขตชนบท) จำแนกตามเพศ จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการพัฒนาชุมชน 2022-08-05
สวัสดิการสังคม เด็กถูกทอดทิ้ง (เฉพาะเขตชนบท) จำนวนเด็กถูกทอดทิ้ง (เฉพาะเขตชนบท) จำแนกตามเพศ จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการพัฒนาชุมชน 2022-08-05
สวัสดิการสังคม เด็กเร่รอน (เฉพาะเขตชนบท) จำนวนเด็กเร่รอน (เฉพาะเขตชนบท) จำแนกตามเพศ จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการพัฒนาชุมชน 2022-08-05
สวัสดิการสังคม เด็กที่ไม่ได้ลงทะเบียนเกิด (เฉพาะเขตชนบท) จำนวนเด็กที่ไม่ได้ลงทะเบียนเกิด (เฉพาะเขตชนบท) จำแนกตามเพศ จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการพัฒนาชุมชน 2022-08-05
สวัสดิการสังคม เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ (เฉพาะเขตชนบท) จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ (เฉพาะเขตชนบท) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการพัฒนาชุมชน 2022-08-05
สวัสดิการสังคม สตรีถูกทำร้าย จำนวนสตรีถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ จำแนกจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-09-10
สวัสดิการสังคม สตรีถูกล่วงละเมิดทางเพศ จำนวนสตรีถูกล่วงละเมิดทางเพศ จำแนกจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุ จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 2022-08-05
สวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง/ยากลำบาก จำนวนผู้สูงอายุอยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-05-24
สวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง/ยากลำบาก จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-05-24
สวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง/ยากลำบาก จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน จำแนกเพศ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-09-10
สวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง/ยากลำบาก จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ จำแนกเพศ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม คนพิการที่ยังไม่ได้จดทะเบียน จำนวนคนพิการที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน จำแนกเพศ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม คนพิการที่อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวนคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง/ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากครอบครัว จำแนกเพศ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม การออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำแนกตามความพิการ เพศ ภูมิภาคและจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 2022-08-05
สวัสดิการสังคม คนพิการที่ไม่ได้รับการดูแลในหมู่บ้าน/ชุมชน (เฉพาะเขตชนบท) จำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับการดูแลในหมู่บ้าน/ชุมชน (เฉพาะเขตชนบท) จำแนกตาม เพศ จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการพัฒนาชุมชน 2022-08-05
สวัสดิการสังคม คนพิการที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรืออาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจน หรือไม่มีผู้เลี้ยงดู และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ (เฉพาะเขตชนบท) จำนวนคนพิการที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรืออาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจน หรือไม่มีผู้เลี้ยงดู และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ (เฉพาะเขตชนบท) จำแนกตาม เพศ จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมการพัฒนาชุมชน 2019-09-20
สวัสดิการสังคม ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์เรื่องรายได้ 30,000 บาท/คน/ปี (เฉพาะเขตชนบท) จำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์เรื่องรายได้ 30,000 บาท/คน/ปี (เฉพาะเขตชนบท)จำแนกตามจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการพัฒนาชุมชน 2022-08-05
สวัสดิการสังคม ความรุนแรงในครอบครัว จำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำแนกเพศ อายุ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2022-08-05
สวัสดิการสังคม ความรุนแรงในครอบครัว จำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำแนกประเภทผู้กระทำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2022-08-05
สวัสดิการสังคม ความรุนแรงในครอบครัว จำนวนผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวจำแนกตามประเภทความรุนแรง สาเหตุการกระทำและความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2022-08-05
สวัสดิการสังคม ความรุนแรงในครอบครัว(เฉพาะเขตชนบท) จำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว(เฉพาะเขตชนบท) จำแนกตาม เพศ จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมการพัฒนาชุมชน 2019-09-20
สวัสดิการสังคม ครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินทำกินของตนเอง ต้องเช่าที่ดินทั้งหมด (เฉพาะเขตชนบท) จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินทำกินของตนเอง ต้องเช่าที่ดินทั้งหมด (เฉพาะเขตชนบท) จำแนกตาม เพศ จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมการพัฒนาชุมชน 2019-09-19
สวัสดิการสังคม การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (เฉพาะเขตชนบท) จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน(เฉพาะเขตชนบท) จำแนกจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมการพัฒนาชุมชน 2019-09-19
สวัสดิการสังคม การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (เฉพาะเขตชนบท) จำนวนเด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน(เฉพาะเขตชนบท) จำแนกตาม จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการพัฒนาชุมชน 2022-08-05
สวัสดิการสังคม การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จำนวนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จำนวนเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จำแนกตามจังหวัด กลุ่มอายุ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม การจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จำแนกตามประเภทโครงการ และจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 การเคหะแห่งชาติ 2022-06-14
สวัสดิการสังคม การพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยโดยการมีส่วนร่วม จำนวนครัวเรือนได้รับการสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงจำแนกจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) 2019-09-18
สวัสดิการสังคม ศูนย์ฝึกอาชีพ(เฉพาะเขตชนบท) จำนวนศูนย์ฝึกอาชีพ(เฉพาะเขตชนบท) จำแนกตามจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมการพัฒนาชุมชน 2019-09-19
สวัสดิการสังคม สวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อน(เฉพาะเขตชนบท) จำนวนสวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อน(เฉพาะเขตชนบท) จำแนกตาม จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมการพัฒนาชุมชน 2019-09-19
สวัสดิการสังคม ห้องสมุดประชาชน/ห้องสมุดโรงเรียน/หรือห้องสมุดวัด(เฉพาะเขตชนบท) จำนวนประชาชน/ห้องสมุดโรงเรียน/หรือห้องสมุดวัด(เฉพาะเขตชนบท) จำแนกตามจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมการพัฒนาชุมชน 2019-09-19
สวัสดิการสังคม การให้ความช่วยเหลือด้านคดี การให้ความช่วยเหลือด้านคดี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2019-09-18
สวัสดิการสังคม สถาบันให้บริการทางสังคมภาครัฐ จำนวนสถาบันให้บริการทางสังคม จำแนกตามประเภทผู้รับบริการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินตามกองทุนส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินตามกองทุนส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2556 กรมกิจการผู้สูงอายุ 2019-09-16
สวัสดิการสังคม การเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์/แรกรับ/คุ้มครอง/บ้านพักเด็ก/ศูนย์ จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับบริการในสถานสงเคราะห์/แรกรับ/คุ้มครอง/บ้านพักเด็ก/ศูนย์ จำแนกตามเพศ อายุ ภูมิลำเนา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม การได้รับความช่วยเหลือจากสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จำนวนสตรีในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจำแนกตามอายุ ภูมิลำเนา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม การได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี จำนวนสตรีได้รับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี จำแนกตามอายุ ภูมิลำเนา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคุ้มครอง คนพิการ จำนวนคนพิการที่ได้รับการฝึกอาชีพในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคุ้มครอง คนพิการ จำนวนคนพิการที่ได้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนพิการจำแนกตามเพศ อายุ ภูมิลำเนา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม การเข้าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลของคนพิการ จำนวนประชากรที่พิการ จำแนกตามการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลักของรัฐ แหล่งของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เพศ เขตการปกครองและภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-10-02
สวัสดิการสังคม คนพิการที่ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ(เฉพาะเขตชนบท) จำนวนคนพิการที่ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ(เฉพาะเขตชนบท) จำแนกตาม จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการพัฒนาชุมชน 2022-08-05
สวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส จำนวนคนยากจน(ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง)ที่ได้รับการช่วยเหลือ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส จำนวนคนไร้ที่พึ่ง/เร่ร่อน ขอทานที่ได้รับการอุปการะในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จำแนก อายุ เพศ ภูมิลำเนา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จำแนกตามเพศ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับความช่วยเหลือ จำแนกเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือ จำแนกตามประเภทความรุนแรง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม เงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนผู้มีรายได้น้อย ไร้ที่พึ่งได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม การได้รับสิทธิที่ทำกินในนิคมสร้างตนเอง จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่ดินทำกินในนิคมสร้างตนเอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ จำนวนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ จำแนกจังหวัด สังกัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2018-06-22
สวัสดิการสังคม การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ จำนวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ จำแนกจังหวัด สังกัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2019-09-17
สวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ จำนวนนักสังคมสงเคราะห์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-09-12
สวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับใบอนุญาต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2019-09-12
สวัสดิการสังคม อาสาสมัคร จำนวนอาสาสมัคร จำแนกตามหน่วยงาน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ระหว่างประเทศ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาตามป.วิอาญา จำนวนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2019-09-12
สวัสดิการสังคม พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2019-09-12
สวัสดิการสังคม องค์การสวัสดิการสังคมภาครัฐ จำนวนหน่วยงานรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม จำแนกตามประเภท และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม องค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน จำนวนองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคม จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม องค์การสวัสดิการสังคมภาคประชาชน จำนวนกองทุนสวัสดิการชุมชนจำแนกตามขนาด สมาชิก (จำนวนสมาชิก, เงินกองทุน) รายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) 2022-08-05
สวัสดิการสังคม ศูนย์พัฒนาครอบครัว จำนวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2018-06-22
สวัสดิการสังคม งบประมาณจัดสวัสดิการสังคมภาครัฐ จำนวนเงินอุดหนุนองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม งบประมาณจัดสวัสดิการสังคมภาครัฐ จำนวนเงินกองทุนสวัสดิการสังคมจำแนกตามประเภทกองทุน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว จำนวนเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2018-06-22
สวัสดิการสังคม สัดส่วนงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมต่อรายจ่ายงบประมาณภาพรวมของประเทศ สัดส่วนงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมต่อรายจ่ายงบประมาณภาพรวมของประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม งบประมาณด้านสวัสดิการสังคมต่อ GDP ของประเทศ งบประมาณด้านสวัสดิการสังคมต่อ GDP ของประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2018-06-22
สวัสดิการสังคม เงินบริจาคจากภาคประชาชน จำนวนครัวเรือนบริจาคเพื่อสาธารณกุศล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-05-31
สวัสดิการสังคม เงินบริจาคจากภาคประชาชน จำนวนเงินบริจาค/สิ่งของเพื่อสาธารณกุศล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2548 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-18