สาขาสุขภาพ
ค้นพบ 126 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
สุขภาพ ร้อยละของเด็กไทยที่มีเชาวน์ปัญญาในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของเด็กไทยที่มีเชาวน์ปัญญาในเกณฑ์มาตรฐาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมสุขภาพจิต 2019-07-01
สุขภาพ ร้อยละของคนไทยที่มีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับดี ร้อยละของคนไทยที่มีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับดี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - กรมสุขภาพจิต 2019-05-08
สุขภาพ ร้อยละของประชากรที่มีความสุข (Happiness) ร้อยละของประชากรที่มีความสุข (จากการสำรวจ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 กรมสุขภาพจิต 2019-07-01
สุขภาพ ร้อยละของประชากรที่รู้สึกว่าสังคมให้ความช่วยเหลือดี ร้อยละของประชากรที่รู้สึกว่าสังคมให้ความช่วยเหลือดี (จากการสำรวจ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมสุขภาพจิต 0000-00-00
สุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป จําแนกตามความถี่ในการบริโภคอาหารในแต่ละกลุ่มต่อสัปดาห์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-07
สุขภาพ ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-24 ปี ความชุก(ร้อยละ) ของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-24 ปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-07
สุขภาพ ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ความชุก(ร้อยละ) ของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-07
สุขภาพ การสูบบุหรี่ของประชากร อัตราการสูบบุหรี่ของประชากร (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-07
สุขภาพ ปริมาณการสูบบุหรี่ ปริมาณการสูบบุหรี่ (มวนต่อคนต่อวัน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-10
สุขภาพ อัตราการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละของหญิงที่ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV (หญิงที่มาฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลรัฐในปีนั้น) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมอนามัย 2021-07-24
สุขภาพ สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปผ่านการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละของสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปผ่านการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-09-07
สุขภาพ ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้เชื้อเพลิงแข็ง ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้เชื้อเพลิงแข็งในการประกอบอาหาร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-07-01
สุขภาพ ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-07-01
สุขภาพ จำนวนประชากรกลางปี จำนวนประชากรกลางปี จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-03-24
สุขภาพ อัตราเกิดมีชีพ อัตราเกิดมีชีพต่อประชากร 1,000 คน จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-20
สุขภาพ อัตราตาย อัตราตายต่อประชากร 1,000 คน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-20
สุขภาพ อัตราตายตามกลุ่มอายุ อัตราตายตามกลุ่มอายุต่อประชากร 1,000 คน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-20
สุขภาพ อัตราตายทารก อัตราตายของทารกต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมการแพทย์ 2022-01-21
สุขภาพ อัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-21
สุขภาพ อัตราตายของมารดา อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมอนามัย 2022-01-21
สุขภาพ อัตราการฆ่าตัวตาย (Suicide) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศและอายุ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสุขภาพจิต 2021-06-14
สุขภาพ อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง (Diarrhoea disease) อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงต่อประชากรแสนคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมโรค 2022-03-31
สุขภาพ อัตราป่วยโรคคอตีบ (Diphtheria) อัตราป่วยโรคคอตีบต่อประชากรแสนคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมโรค 2022-03-31
สุขภาพ อัตราป่วยโรคหัด (Measles) อัตราป่วยโรคหัดต่อประชากรแสนคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมโรค 2022-03-31
สุขภาพ อัตราป่วยโรคไข้สมองอักเสบ อัตราป่วยโรคไข้สมองอักเสบต่อประชากรแสนคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมควบคุมโรค 2021-02-11
สุขภาพ อัตราป่วยโรคไอกรน (Pertussis) อัตราป่วยโรคไอกรนต่อประชากรแสนคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมโรค 2022-03-31
สุขภาพ อัตราป่วยโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) อัตราป่วยโรคปอดอักเสบต่อประชากรแสนคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมโรค 2022-03-31
สุขภาพ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมควบคุมโรค 2021-02-17
สุขภาพ อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ร้อยละการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมโรค 2022-08-08
สุขภาพ อัตราป่วยโรคมาลาเรีย (Malaria) อัตราป่วยโรคมาลาเรียต่อประชากรแสนคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมโรค 2022-03-31
สุขภาพ อัตราการตายด้วยโรคมาลาเรีย อัตราการตายด้วยโรคมาลาเรียต่อประชากรแสนคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมโรค 2022-03-31
สุขภาพ อัตราป่วยโรควัณโรค (Tuberculosis) อัตราป่วยโรควัณโรคต่อประชากรแสนคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมโรค 2022-03-31
สุขภาพ อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (I00-I52) อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมควบคุมโรค 2022-08-17
สุขภาพ อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมควบคุมโรค 2022-01-21
สุขภาพ อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมควบคุมโรค 2022-01-21
สุขภาพ อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมการแพทย์ 2022-01-27
สุขภาพ อัตราป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพอง (J40-J47) อัตราป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-27
สุขภาพ อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก (C53) อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2020-09-29
สุขภาพ อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม (C50) อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-27
สุขภาพ อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด (C33-C34) อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-27
สุขภาพ อัตราตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (I00-I52) อัตราตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากรแสนคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-27
สุขภาพ อัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25) อัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือดต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-27
สุขภาพ อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-27
สุขภาพ อัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) อัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-27
สุขภาพ อัตราตายด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) อัตราตายด้วยโรคเบาหวานต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-27
สุขภาพ อัตราตายด้วยโรคถุงลมโป่งพอง (J40-J47) อัตราตายด้วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-27
สุขภาพ อัตราป่วยด้วยโรคกลุ่มเนื้องอกผิดปกติ (C00-C97) อัตราป่วยด้วยโรคกลุ่มเนื้องอกผิดปกติต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0000-00-00
สุขภาพ อัตราตายด้วยโรคกลุ่มเนื้องอกผิดปกติ (C00-C97) อัตราตายด้วยโรคกลุ่มเนื้องอกผิดปกติต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-27
สุขภาพ อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก (C53) อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-28
สุขภาพ อัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม (C50) อัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม ต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-28
สุขภาพ อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปอด (C33-C34) อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-28
สุขภาพ ความชุกของโรคเสพติดสุรา (Alcohol dependence) ในประชากรทั่วไป ความชุก (ร้อยละ) ของโรคเสพติดสุรา (Alcohol dependence) ในประชากรทั่วไป 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมสุขภาพจิต 2022-03-02
สุขภาพ ความชุกของโรคซึมเศร้า (Depressive disorder (MDD, Dysthymia) ในประชากรทั่วไป ความชุก (ร้อยละ) ของโรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder (MDD), Dysthymia) ในประชากรทั่วไป 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมสุขภาพจิต 2021-07-21
สุขภาพ ความชุกของโรควิตกกังวล (Anxiety disorders (GAD, Panic disorder) ในประชากรทั่วไป ความชุก (ร้อยละ) ของโรควิตกกังวล (Generalized Anxiety disorders (GAD), Panic disorder) ในประชากรทั่วไป 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมสุขภาพจิต 2021-07-24
สุขภาพ ความชุกของโรคจิตเภท(Schizophrenia) ในประชากรทั่วไป ความชุก (ร้อยละ) ของโรคจิตเภท(Schizophrenia) ในประชากรทั่วไป 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมสุขภาพจิต 2021-07-24
สุขภาพ ความชุกของภาวะบกพร่องทางสติปิญญา (Mental Retardation) ในประชากรทั่วไป ความชุก (ร้อยละ) ของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (Mental Retardation) ในประชากรทั่วไป 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมสุขภาพจิต 0000-00-00
สุขภาพ ความชุกของโรคออทิสติก (Autistic) ในประชากรทั่วไป ความชุก (ร้อยละ) ของโรคออทิสติก (Autistic) ในประชากรทั่วไป 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมสุขภาพจิต 2021-07-24
สุขภาพ ความชุกของเด็กและวัยรุ่นไทยที่มีปัญหาการเรียนรู้ (Learning Disability) ความชุก (ร้อยละ) ของเด็กและวัยรุ่นไทยที่มีปัญหาการเรียนรู้ (Learning Disability) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมสุขภาพจิต 0000-00-00
สุขภาพ ความชุกของโรคสมาธิสั้น (ADHD) ในเด็กและวัยรุ่น ความชุก (ร้อยละ) ของโรคสมาธิสั้น (ADHD) ในเด็กและวัยรุ่น 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมสุขภาพจิต 2021-07-24
สุขภาพ ความชุกของโรคสมองเสื่อม (Dementia) ในประชากรทั่วไป ความชุก (ร้อยละ) ของโรคสมองเสื่อม (Dementia) ในประชากรทั่วไป 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมสุขภาพจิต 2021-07-24
สุขภาพ สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน สาเหตุการป่วยของผู้ป่วย 10 อันดับแรก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-01-28
สุขภาพ สาเหตุการตาย สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-02-02
สุขภาพ หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอนามัย 2022-03-25
สุขภาพ หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอนามัย 2022-03-25
สุขภาพ ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ทั่วประเทศ เพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอนามัย 2022-03-25
สุขภาพ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละทารกแรกเกิดถึงต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอนามัย 2022-03-25
สุขภาพ เด็กแรกเกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละของเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอนามัย 2022-03-25
สุขภาพ เด็กปราศจากฟันผุ ร้อยละเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมอนามัย 2021-07-24
สุขภาพ เด็กปราศจากฟันผุ ร้อยละเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมอนามัย 2021-07-24
สุขภาพ ร้อยละของแม่คลอดบุตร อายุ 10 - 19 ปี ร้อยละของแม่คลอดบุตร อายุ 10 - 19 ปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 กรมอนามัย 2021-03-25
สุขภาพ อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15 -19 ปี อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมอนามัย 2022-02-02
สุขภาพ ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีมีภาวะอ้วน ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีมีภาวะอ้วน จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมอนามัย 2021-07-24
สุขภาพ ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปมีภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปมีภาวะอ้วนลงพุง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอนามัย 2022-03-25
สุขภาพ ความครอบคลุมของการจ่ายยารักษากลุ่มโรคเท้าช้างแก่คนพม่าในไทย ร้อยละของคนพม่าในไทยที่ได้รับยารักษากลุ่มโรคเท้าช้าง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมโรค 2022-08-18
สุขภาพ ความครอบคลุมของการติดตามผู้ปรากฏอาการเท้าช้าง ร้อยละของผู้ปรากฏอาการเท้าช้างที่ได้รับการติดตามดูแล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมควบคุมโรค 2021-06-18
สุขภาพ ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน BCG, DTP-HB3, OPV3 และ MMR ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน BCG, DTP-HB3, OPV3 และ MMR รายไตรมาส 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมโรค 2022-08-23
สุขภาพ ร้อยละของเด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4, OPV4, JE2 ร้อยละของเด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4, OPV4, JE2 รายไตรมาส 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมโรค 2022-08-29
สุขภาพ ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE3 ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE3 รายไตรมาส 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 25ุ64 กรมควบคุมโรค 2022-03-31
สุขภาพ ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP5,OPV5 ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP5,OPV5 รายไตรมาส 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมโรค 2022-03-31
สุขภาพ ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับวัคซีน MMR ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับวัคซีน MMR 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมควบคุมโรค 2021-07-08
สุขภาพ ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับวัคซีน dT ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับวัคซีน dT 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมควบคุมโรค 2021-07-09
สุขภาพ อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธุ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการแพทย์ 2022-03-31
สุขภาพ การสำรวจคัดกรองผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily Living : ADL) ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily Living : ADL) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอนามัย 2022-03-31
สุขภาพ อัตราความสำเร็จของการรักษาโรควัณโรค อัตราความสำเร็จของการรักษาโรควัณโรค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมควบคุมโรค 2022-08-29
สุขภาพ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจยา จำนวนใบอนุญาตประกอบธุรกิจยา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2022-06-30
สุขภาพ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจยา จำนวนใบอนุญาตประกอบธุรกิจยา จำแนกตามภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2022-06-30
สุขภาพ ทะเบียนตำรับยา จำนวนทะเบียนตำรับยา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2018-11-13
สุขภาพ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านวัตถุเสพติด จำนวนใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านวัตถุเสพติด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2019-07-19
สุขภาพ ทะเบียนตำรับวัตถุเสพติด จำนวนทะเบียนตำรับวัตถุเสพติด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2018-11-14
สุขภาพ ใบจดทะเบียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ จำนวนใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0000-00-00
สุขภาพ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย จำนวนใบอนุญาตประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย จำแนกตามประเภทใบอนุญาต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0000-00-00
สุขภาพ ใบอนุญาตสถานที่ผลิต-นำเข้าอาหาร จำนวนใบอนุญาตสถานที่ผลิต-นำเข้าอาหารที่ได้รับอนุญาตและมีสถานะคงอยู่ 3 ปีย้อนหลัง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2018-11-08
สุขภาพ ใบอนุญาตสถานที่ผลิต-นำเข้าอาหาร จำนวนใบอนุญาตสถานที่ผลิต-นำเข้าอาหารที่มีสถานะคงอยู่ จำแนกตามประเภทอาหารที่อนุญาต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2018-11-08
สุขภาพ ใบอนุญาตสถานที่ผลิต-นำเข้าอาหาร จำนวนใบอนุญาตสถานที่ผลิต-นำเข้าอาหารที่มีสถานะคงอยู่จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2018-11-08
สุขภาพ ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสถานะคงอยู่ จำแนกตามประเภทใบอนุญาต 3 ปีย้อนหลัง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0000-00-00
สุขภาพ ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสถานะคงอยู่จำแนกตามประเภทอาหาร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0000-00-00
สุขภาพ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 25ุ63 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2021-07-24
สุขภาพ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ จำนวนหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2020-08-29
สุขภาพ ร้อยละความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ ร้อยละความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2022-07-01
สุขภาพ อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก/ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ครั้งต่อคนต่อปี) อัตราการใช้ใช้บริการผู้ป่วยนอก/ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ครั้งต่อคนต่อปี) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2021-03-25
สุขภาพ อัตราการใช้บริการสถานพยาบาลของประชากรไทย อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในของประชากรไทย (ครั้งต่อคนต่อปี) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-08-29
สุขภาพ ผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ/หรือการแพทย์ทางเลือก ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ/หรือการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานในสถานบริการสาธารณสุข 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2022-08-29
สุขภาพ การเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของผู้ป่วยจิตเวช (Admission to hospital) อัตราการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของผู้ป่วยจิตเวช จำแนกรายโรค (จำนวน 10 โรค) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมสุขภาพจิต 0000-00-00
สุขภาพ จำนวนวันนอนของผู้ป่วยจิตเวช จำนวนวันนอนของผู้ป่วยจิตเวช จำแนกรายโรค (จำนวน 10 โรค) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมสุขภาพจิต 0000-00-00
สุขภาพ อัตราผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ จำนวนผู้ป่วยจิตเวช 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมสุขภาพจิต 2021-07-24
สุขภาพ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวช อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวช จำแนกรายโรค (จำนวน 10 โรค) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมสุขภาพจิต 0000-00-00
สุขภาพ สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร จำแนกจังหวัด 12 เครือข่ายบริการสุขภาพ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-07-09
สุขภาพ สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร จำแนกจังหวัด 12 เครือข่ายบริการสุขภาพ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-07-09
สุขภาพ สัดส่วนเภสัชกรต่อประชากร สัดส่วนเภสัชกรต่อประชากร จำแนกจังหวัด 12 เครือข่ายบริการสุขภาพ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-07-09
สุขภาพ สัดส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร สัดส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร จำแนกจังหวัด 12 เครือข่ายบริการสุขภาพ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-07-09
สุขภาพ สัดส่วนพยาบาลเทคนิคต่อประชากร สัดส่วนพยาบาลเทคนิคต่อประชากร จำแนกจังหวัด 12 เครือข่ายบริการสุขภาพ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-07-09
สุขภาพ อัตราส่วนจิตแพทย์ต่อประชากร อัตราส่วนจิตแพทย์ต่อประชากรแสนคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมสุขภาพจิต 2020-06-09
สุขภาพ อัตราพยาบาลวิชาชีพผู้ได้รับการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชต่อประชากร อัตราพยาบาลวิชาชีพผู้ได้รับการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชต่อประชากรแสนคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2555 กรมสุขภาพจิต 2020-06-09
สุขภาพ ร้อยละของนักจิตวิทยาคลินิกต่อประชากร ร้อยละของนักจิตวิทยาคลินิกต่อประชากรแสนคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสุขภาพจิต 2021-07-24
สุขภาพ ร้อยละของนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชต่อประชากร ร้อยละของนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชต่อประชากรแสนคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมสุขภาพจิต 0000-00-00
สุขภาพ ร้อยละของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นต่อประชากร ร้อยละของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นต่อประชากรแสนคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสุขภาพจิต 2021-07-24
สุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2021-03-05
สุขภาพ สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวนสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำแนกตามสังกัด และจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-03-31
สุขภาพ สถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) จำนวนสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(คลินิก) จำแนกตามสังกัด และจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-09-10
สุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ จำนวนผู้ประกอบโรคศิลปะ จำแนกตามสาขา (9 สาขา) จำแนกประเภท (ภาคเอกชน/คลินิก) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2019-11-14
สุขภาพ เตียงผู้ป่วยต่อประชากร จำนวนเตียงผู้ป่วยต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-07-09
สุขภาพ เตียงจิตเวชต่อประชากร จำนวนเตียงจิตเวชต่อประชากรหมื่นคน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมสุขภาพจิต 2021-07-24
สุขภาพ ร้อยละของงบประมาณด้านสุขภาพต่องบประมาณทั้งหมด ร้อยละของงบประมาณด้านสุขภาพต่องบประมาณทั้งหมด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-08-29
สุขภาพ ร้อยละของงบประมาณสุขภาพจิตต่องบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ ร้อยละของงบประมาณสุขภาพจิตต่องบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมสุขภาพจิต 2021-07-24
สุขภาพ อัตราการกลับเข้า รักษาซ้ำ (Readmission) ของผู้ป่วยจิตเวชภายใน 28 วัน หลังจำหน่าย อัตราการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเวชภายใน 28 วัน หลังจำหน่าย จำแนกรายโรค (จำนวน 10 โรค) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2555 กรมสุขภาพจิต 0000-00-00
สุขภาพ อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของผู้ป่วยโรคจิตเวช (Suicide in Psychiatric patients) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของผู้ป่วยโรคจิตเวช (Suicide in Psychiatric patients) จำแนกรายโรคจิตเวช 10 โรค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมสุขภาพจิต 0000-00-00