สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ค้นพบ 19 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม นักบวชในศาสนาพุทธ จำนวนพระภิกษุ สามเณร จำแนกตามนิกาย จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2021-08-31
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม นักบวชในศาสนาพุทธ จำนวนพระภิกษุ สามเณรที่ศึกษา/จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม จำแนกตามแผนก (สามัญ และ ธรรมบาลี) ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2021-08-31
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม นักบวชในศาสนาพุทธ จำนวนพระสังฆาธิการ จำแนกตามตำแหน่ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2021-08-31
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม นักบวชในศาสนาพุทธ จำนวนพระราชาคณะ ในประเทศ และต่างประเทศ จำแนกตามชั้นสมณศักดิ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2021-09-01
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พุทธศาสนสถาน จำนวนวัดในประเทศ จำแนกตามลักษณะวัด (วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา และสำนักสงฆ์) นิกาย จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2021-09-01
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พุทธศาสนสถาน จำนวนวัดในประเทศ จำแนกตาม ประเภทวัด (พระอารามหลวง วัดราษฎร์ วัดร้าง) นิกาย จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2021-09-01
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พุทธศาสนสถาน จำนวนวัดไทยในต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2019-05-22
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนิกชน จำนวนผู้นับถือศาสนาจากการสำรวจจำแนกตามศาสนา เพศ จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-08-16
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การประกอบกิจทางศาสนาของประชาชน จำนวนและร้อยละของพุทธศาสนิกชนอายุ 13 ปีขึ้นไปจำแนกตามการประกอบกิจทางศาสนา ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-08-16
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การประกอบกิจทางศาสนาของประชาชน จำนวนและร้อยละของมุสลิม* อายุ 13 ปีขึ้นไป จำแนกตามการประกอบกิจทางศาสนา ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-08-16
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การประกอบกิจทางศาสนาของประชาชน จำนวนและร้อยละของคริสต์ศาสนิกชนอายุ 13 ปีขึ้นไป จำแนกตามการประกอบกิจทางศาสนา ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-08-16
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การจาริกแสวงบุญ จำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ที่มักกะฮ์ จำแนกตามเพศ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมการปกครอง 2019-10-02
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การสนับสนุนศาสนาโดยประชาชน จำนวนผู้บริจาคเพื่อศาสนา จำแนกตามศาสนา ประเภท เพศ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-10-08
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การสนับสนุนศาสนาโดยประชาชน จำนวนเงินบริจาคเพื่อศาสนา จำแนกตามศาสนา เพศ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-19
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน/แหล่งโบราณคดี/อุทยานประวัติศาสตร์ จำนวนโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมศิลปากร 2021-08-16
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พฤติกรรมของวัยรุ่น จำนวนและร้อยละเด็กวัยรุ่น อายุ 13-24 ปี จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเภทพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ทำประจำ (เที่ยวเตร่ /นอนดึกตื่นสาย /เล่นการพนัน ตู้สลอต หวย บอล /เที่ยวกลางคืน/ เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ /สื่อสารทางอินเตอร์เน็ต (twitter,facebook/ webboard) /อ่านหนังสือ /ทำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-08-16
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สภาวการณ์ทางวัฒนธรรม จำนวนและร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป จำแนกตามความถี่ ประเภทคุณธรรม-จริยธรรม และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-08-16
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สภาวการณ์ทางวัฒนธรรม จำนวนและร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป จำแนกตามการยอมรับพฤติกรรมทางสังคม เขตการปกครอง และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-08-16
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การใช้เวลาว่างของประชากร เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยต่อวันของประชากรอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป (ชั่วโมงต่อวัน) จำแนกตามกิจกรรมหลัก เพศ และเขตการปกครอง ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-19