สาขาการศึกษา
ค้นพบ 65 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
การศึกษา ประชากรวัยเรียน จำนวนประชากรวัยเรียน จำแนกตามอายุเข้าเรียนตามเกณฑ์ เพศ เขตเมือง/ชนบท จังหวัด อำเภอ ตำบล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-08-01
การศึกษา ผู้เรียนในระบบ (นักเรียน/นักศึกษา) จำนวนผู้เรียนในระบบ(นักเรียน/นักศึกษา) จำแนกตามอายุ ชั้นปี เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2022-08-26
การศึกษา ผู้เรียนเข้าใหม่ จำนวนผู้เรียนเข้าใหม่ จำแนกตามชั้นปี เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-08-01
การศึกษา ผู้เรียนออกกลางคัน จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามชั้นปี เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2020-09-28
การศึกษา ผู้เรียนเลื่อนชั้น จำนวนผู้เรียนเลื่อนชั้น จำแนกตามชั้นปี เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา ผู้เรียนเหลือรอด จำนวนผู้เรียนเหลือรอด จำแนกตามระดับการศึกษา เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (ผู้จบการศึกษา) จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (ผู้จบการศึกษา) จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทวิชา เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-08-01
การศึกษา ผู้เรียนนอกระบบ จำนวนผู้เรียนนอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษา เพศ เขตการปกครอง (จังหวัด/ อำเภอ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2022-08-29
การศึกษา ผู้เรียนสำเร็จการศึกษานอกระบบ (ผู้จบการศึกษา) จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษานอกระบบ (ผู้จบการศึกษา) จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทวิชา เพศ เขตการปกครอง (จังหวัด /อำเภอ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2022-08-29
การศึกษา ผู้สอนในระบบ จำนวนผู้สอน(ครู/อาจารย์) ในระบบ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สอน เพศ วุฒิการศึกษา ประเภทของบุคลากร วิทยะฐานะและตำแหน่งทางวิชาการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-03-24
การศึกษา ผู้สอนนอกระบบ จำนวนผู้สอน(ครู/อาจารย์) นอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สอน เพศ วุฒิการศึกษา ประเภทของบุคลากร วิทยะฐานะ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-03-22
การศึกษา สถานศึกษาในระบบ จำนวนสถานศึกษาในระบบ จำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-03-25
การศึกษา ห้องเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนห้องเรียน จำแนกตามสถานศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2022-03-22
การศึกษา ห้องเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้นปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-03-25
การศึกษา ห้องเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนห้องเรียนสายอาชีพ จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และประเภทวิชา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-03-25
การศึกษา สถานศึกษานอกระบบ จำนวนสถานศึกษานอกระบบ จำแนกตามเขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด/อำเภอ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-03-25
การศึกษา ผู้เรียนต่อประชากร อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-03-25
การศึกษา ผู้เรียนต่อประชากร อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-03-25
การศึกษา ผู้เรียนต่อประชากร อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-03-25
การศึกษา ผู้เรียนต่อประชากร อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-03-26
การศึกษา ผู้เรียนต่อประชากร อัตราส่วนผู้เรียนระดับอุดมศึกษา /ประชากรกลุ่มอายุ 18-21 ปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-03-26
การศึกษา คุณภาพผู้สอนระดับอุดมศึกษา ร้อยละของอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียนระดับประถมศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2020-09-18
การศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2020-09-18
การศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อัตราส่วนผู้สอนต่อผู้เรียนในระบบ จำแนกตามระดับการศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-08-01
การศึกษา อัตราการเลื่อนชั้น (Promotion Rate) อัตราการเลื่อนชั้น จำแนกตามชั้นเรียน เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง (จังหวัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-08-01
การศึกษา อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นเรียน เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-08-01
การศึกษา อัตราการเหลือรอด (Survival Rate) อัตราการเหลือรอดชั้น ป.1-ป.5 จำแนกตามเพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา อัตราการเหลือรอด (Survival Rate) อัตราการเหลือรอดชั้น ป.1-ป.6 จำแนกตามเพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา อัตราการเหลือรอด (Survival Rate) อัตราการเหลือรอดชั้น ม.1-ม.3 จำแนกตามเพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา อัตราการเหลือรอด (Survival Rate) อัตราการเหลือรอดชั้น ม.4-ม.6 จำแนกตามเพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา อัตราการเหลือรอด (Survival Rate) อัตราการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามเพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา อัตราการเหลือรอด (Survival Rate) อัตราการเหลือรอดชั้น ปวส.1-ปวส.2 หรือเทียบเท่า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ขึ้นไป 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2021-08-01
การศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 -39 ปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2021-08-01
การศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน อายุ 40-59 ปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2021-08-01
การศึกษา อัตราการแรกเข้าเรียนแบบหยาบ (Gross Intake Rate) อัตราการแรกเข้าเรียนแบบหยาบ (Gross Intake Rate) จำแนกตามชั้น ระดับการศึกษา เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา อัตราการแรกเข้าเรียนแบบหยาบ (Gross Intake Rate) การเข้าเรียนในภาคเอกชนเทียบเป็นร้อยละของการเข้าเรียนทั้งหมด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา อัตราการแรกเข้าเรียนแบบหยาบ (Gross Intake Rate) ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ จำแนกตามชั้น ระดับการศึกษา เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา อัตราการแรกเข้าเรียนแบบหยาบ (Gross Intake Rate) อัตราการแรกเข้าเรียนแบบหยาบ (Gross Intake Rate) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2019-09-10
การศึกษา อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrolment Rate) อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Rate) จำแนกตาม ระดับชั้น(ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา) เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-08-01
การศึกษา อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ(Gross Enrolment Rate) อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ(Gross Enrollment Rate) จำแนกตามระดับการศึกษา(ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา) รายอายุ เพศ รายได้ของครอบครัว เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-08-01
การศึกษา อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ(Gross Enrolment Rate) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการศึกษาหรือการดูแลเด็กปฐมวัยรายอายุ เพศ รายได้ของครอบครัว เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา อัตราการเรียนต่อ อัตราการเรียนต่อ จำแนกตามระดับชั้น (ม.1 ม.4 ปวช.1 ปวส.1 อนุปริญญาปี 1 อุดมศึกษาปี1) เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-08-01
การศึกษา อัตราการเรียนต่อ อัตราการเรียนต่อ ระหว่างระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-08-01
การศึกษา อัตราการเรียนต่อ อัตราการเรียนต่อ ระหว่างมัธยมศึกษากับอุดมศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-08-01
การศึกษา ความเสมอภาคและเป็นธรรมการจัดการศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สัดส่วนของเด็กหญิงและเด็กชาย ที่เข้าเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา ความเสมอภาคและเป็นธรรมการจัดการศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐต่อเอกชน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-03-26
การศึกษา ความเสมอภาคและเป็นธรรมการจัดการศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา ต่อประเภทสามัญศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา ความเสมอภาคและเป็นธรรมการจัดการศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สัดส่วนผู้เรียนต่อ ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.1) ต่อประเภทสามัญศึกษา (ม.4) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา ความเสมอภาคและเป็นธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา / ครู ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา /ครูใหญ่ของโรงเรียนที่เป็นสตรี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา ความเสมอภาคและเป็นธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา / ครู ร้อยละของครูสตรีที่สอนในะดับประถมศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา ความเสมอภาคและเป็นธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา / ครู ร้อยละของครูสตรีที่สอนใน ระดับมัธยมศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา ความเสมอภาคและเป็นธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา / ครู ร้อยละของครูสตรีที่สอนในระดับเทคนิคและอาชีวศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา ดัชนีความเสมอภาคทางเพศด้านการบริหาร ร้อยละของเจ้าหน้าที่สตรีที่อยู่ในตำแหน่งบริหารใน ศธ. 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา ความเสมอภาคและเป็นธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อัตราส่วนนิสิตนักศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 3 กลุ่มวิชา (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2019-09-16
การศึกษา ความเสมอภาคและเป็นธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สัดส่วนของจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่อด้านวิทยาศาสตร์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2019-09-30
การศึกษา ดัชนีความเสมอภาคทางเพศของอัตราการแรกเข้าเรียนอย่างหยาบ (Gross Intake female to male Ratio) ดัชนีความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของอัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบระดับการศึกษาปฐมวัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา ดัชนีความเสมอภาคทางเพศของอัตราการแรกเข้าเรียนอย่างหยาบ (Gross Intake female to male Ratio) ดัชนีความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของอัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบในระดับประถมศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา ดัชนีความเสมอภาคทางเพศของอัตราการแรกเข้าเรียนอย่างหยาบ (Gross Intake female to male Ratio) ดัชนีความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของอัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบในระดับมัธยมศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา งบประมาณของรัฐสำหรับการศึกษา งบประมาณของรัฐสำหรับการศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัยเทียบเป็นร้อยละของงบประมาณการศึกษาทั้งหมด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2018-06-22
การศึกษา งบประมาณของรัฐสำหรับการศึกษา งบประมาณรายจ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาปฐมวัยเทียบกับรายได้ประชาชาติต่อหัว 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2022-03-24
การศึกษา งบประมาณของรัฐสำหรับการศึกษา ร้อยละของงบประมาณการศึกษาต่องบประมาณของประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-08-01
การศึกษา งบประมาณของรัฐสำหรับการศึกษา ร้อยละของงบประมาณการศึกษาแต่ละระดับเทียบกับงบประมาณทางการศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-08-01
การศึกษา งบประมาณของรัฐสำหรับการศึกษา ร้อยละของงบประมาณการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2021-08-01