สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค้นพบ 85 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปริมาณและมูลค่าของการนำเข้าและการส่งออกแร่ ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าแร่ จำแนกตามชนิดแร่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2022-07-08
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปริมาณและมูลค่าของการนำเข้าและการส่งออกแร่ ปริมาณและมูลค่าการส่งออกแร่ จำแนกตามชนิดแร่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2022-07-11
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดิน ร้อยละของการใช้ที่ดิน จำแนกตามการใช้ประโยชน์ (ตัวชี้วัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาที่ดิน 2022-08-05
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชายฝั่งทะเล ความยาวชายฝั่งทะเล จำแนกตามประเภทชายฝั่ง และจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2021-08-05
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝั่ง ความยาวชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ จำแนกตามความรุนแรงและจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2021-08-16
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลน พื้นที่ป่าชายเลน จำแนกตามจังหวัด และการใช้ประโยชน์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2021-08-05
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกทดแทน จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2021-08-05
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หญ้าทะเล พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล จำแนกรายจังหวัด และสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ (5 ระดับ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2021-08-06
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หญ้าทะเล สถานภาพแหล่งหญ้าทะเล จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2021-08-06
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หญ้าทะเล จำนวนชนิดหญ้าทะเลที่พบในแต่ละพื้นที่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2021-08-06
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการัง เนื้อที่แนวปะการัง จำแนกตามเกาะ/ชายฝั่ง รายจังหวัด และสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2021-08-06
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการัง ร้อยละของ cover แนวปะการัง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2021-08-06
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สัตว์ทะเลหายาก จำนวนประชากรสัตว์ทะเลหายาก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2021-08-06
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ต้นน้ำลำธาร จำนวนและพื้นที่ต้นน้ำลำธาร จำแนกตามลุ่มน้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2022-08-30
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำท่า ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปี จำแนกตามลุ่มน้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมชลประทาน 2021-08-06
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำในอ่างเก็บน้ำ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำแนกตามลุ่มน้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมชลประทาน 2021-01-08
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำบาดาล ปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บและปริมาณน้ำเพิ่มเติม จำแนกตามแอ่งน้ำบาดาล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2022-02-01
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ่อบาดาล จำนวนบ่อบาดาลภาครัฐ จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2022-06-09
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ่อบาดาล จำนวนบ่อน้ำบาดาลภาคเอกชนและปริมาณการใช้น้ำบาดาล จำแนกตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2022-08-05
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าไม้ตามภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่ป่าไม้ตามภาพถ่ายดาวเทียม จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมป่าไม้ 2021-03-17
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าต่อพื้นที่ประเทศ ร้อยละของพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมป่าไม้ 2021-03-17
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้เฉลี่ยต่อปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมป่าไม้ 2022-08-01
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามประกาศ จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมป่าไม้ 2021-01-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่า จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมป่าไม้ 2019-08-29
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าอนุรักษ์และนันทนาการ จำนวนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำแนกตามประเภท (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2022-08-30
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2022-08-30
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ปลูกป่านอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ปลูกป่านอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ จำแนกตามหน่วยงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมป่าไม้ 2022-08-05
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชุมชน จำนวนและเนื้อที่ป่าชุมชน จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมป่าไม้ 2022-02-11
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่านอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ พื้นที่ป่านอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมป่าไม้ 2022-08-05
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2022-08-30
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผลิตไม้ ปริมาณไม้ที่ผลิตได้ จำแนกตามประเภท 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2022-03-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนำเข้าและส่งออกไม้ ปริมาณไม้ท่อนและไม้แปรรูป นำเข้าและส่งออก จำแนกตามประเภท 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมป่าไม้ 2022-06-24
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนำเข้าและส่งออกไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก จำแนกตามประเภท 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมป่าไม้ 2022-06-24
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชนิดพันธุ์พืช จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่พบในประเทศไทย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2022-08-30
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชนิดพันธุ์สัตว์ จำนวนชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบในประเทศไทย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2022-08-30
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ จำนวนสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ที่นำเข้าและส่งออก จำแนกตามชนิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2021-08-03
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมมลพิษ 2022-04-05
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำบาดาล จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งหมด จำแนกตามคุณภาพที่ตรวจวัดได้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2018-06-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำผิวดิน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำแนกตามลุ่มน้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - กรมควบคุมมลพิษ 2019-05-31
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพแม่น้ำสายหลัก สัดส่วนแม่น้ำสายหลัก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมควบคุมมลพิษ 2021-08-08
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมควบคุมมลพิษ 2022-03-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำเสียชุมชน ปริมาณน้ำเสียชุมชนทั้งหมด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมควบคุมมลพิษ 2019-07-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำเสียชุมชนที่เข้าระบบบำบัดขององค์การจัดการน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่เข้าและผ่านระบบบำบัดขององค์การจัดการน้ำเสียต่อปี จำแนกตามแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย 2022-08-05
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับเสียง ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมควบคุมมลพิษ 2020-10-01
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จำแนกตามประเภท(ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะมูลฝอยติดเชื้อ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมมลพิษ 2022-06-24
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อคน (กิโลกรัมต่อวัน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมควบคุมมลพิษ 2022-03-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมควบคุมมลพิษ 2022-03-28
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมมลพิษ 2022-06-24
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ สัดส่วนขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมมลพิษ 2022-06-24
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของเสียอันตรายจากชุมชน ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่คาดว่าจะเกิดคาดว่าจะเกิดขึ้น 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมควบคุมมลพิษ 2020-09-17
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมควบคุมมลพิษ 2021-03-10
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวนและเนื้อที่สวนสาธารณะใน กทม. จำแนกตามสวนสาธารณะ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรุงเทพมหานคร 2022-02-11
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม จำนวนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2020-08-18
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายสิ่งแวดล้อม จำนวนสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2020-08-18
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายสิ่งแวดล้อม จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2019-07-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทกภัย สรุปอุทกภัย (จำนวนครั้งที่เกิด หมู่บ้านและผู้ประสบภัย) จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2022-06-17
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทกภัย มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2022-06-17
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทกภัย มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2022-06-17
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทกภัย จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย จำแนกตามเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2554 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2019-07-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วม-ดินถล่ม จำนวนสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วม-ดินถล่ม ในเขตพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา จำแนกตามจังหวัด และลุ่มน้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมทรัพยากรน้ำ 2021-08-09
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (หมุ่บ้าน) จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (หมุ่บ้าน) จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - กรมทรัพยากรธรณี 2019-09-10
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่บ้านเครือข่าย จำนวนพื้นที่บ้านเครือข่าย (หมู่บ้าน) จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 กรมทรัพยากรธรณี 2021-01-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยแล้ง สรุปภัยแล้ง (จำนวนครั้งที่เกิด หมู่บ้านและผู้ประสบภัย) จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2022-08-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยแล้ง มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2022-08-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยแล้ง มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2022-08-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยหนาว สรุปภัยหนาว (จำนวนครั้งที่เกิด หมู่บ้านและผู้ประสบภัย) จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2022-08-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยหนาว มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2022-06-17
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาตภัย ลูกเห็บและฟ้าผ่า สรุปวาตภัย ลูกเห็บและฟ้าผ่า (จำนวนครั้งที่เกิด หมู่บ้านและผู้ประสบภัย) จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2022-08-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาตภัย ลูกเห็บและฟ้าผ่า มูลค่าความเสียหายจากวาตภัย ลูกเห็บและฟ้าผ่า จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2022-06-17
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาตภัย ลูกเห็บและฟ้าผ่า มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย ลูกเห็บและฟ้าผ่า จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2554 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2022-06-17
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผ่นดินไหว จำนวนครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย จำแนกตามขนาดความรุนแรง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา 2021-03-10
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน จำนวนหมู่บ้านที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 กรมทรัพยากรธรณี 2019-07-23
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัคคีภัย สรุปอัคคีภัย (จำนวนครั้งที่เกิด หมู่บ้านและผู้ประสบภัย) จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2022-08-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัคคีภัย มูลค่าความเสียหายจากอัคคีภัย (ล้านบาท) จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2022-08-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัคคีภัย มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (ล้านบาท) จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2022-06-17
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุบัติภัยจากสารอันตราย/สารเคมี จำนวนการเกิดอุบัติภัยจากสารอันตราย/สารเคมี และความเสียหาย จำแนกตามภาคและประเภทของอุบัติภัยสารเคมี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2020-09-23
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา 2022-06-24
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยรายปี จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา 2022-06-24
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ อุณหภูมิต่ำสุด เฉลี่ยรายปี จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา 2022-06-24
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำฝน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา 2022-06-24
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปี จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา 2022-06-24
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พายุหมุนเขตร้อน จำนวนพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จำแนกตามความรุนแรงของพายุ (TD, TS, TY) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา 2022-05-23
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา 2022-06-24
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัส ออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน(HFCs) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟูออไรด์ (SF6) จำแนกตาม สาขาเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2019-10-02
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) จำนวนโครงการ CDM ที่ได้รับหนังสือให้คำรับรองจากประเทศไทยแล้ว และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ จำแนกตามประเภทโครงการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 2019-07-23