สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ค้นพบ 83 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันโดย IMD อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-01
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันโดย IMD อันดับความสามารถด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-01
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันโดย IMD อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-01
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันโดย IMD อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-01
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันโดย IMD อันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน อันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์) อันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เทคโนโลยี) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-09-16
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันโดย WEF อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-08-22
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันโดย WEF อันดับความสามารถด้านความพร้อมทางเทคโนโลยี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-09-02
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันโดย WEF อันดับความสามารถด้านความสามารถด้านนวัตกรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2021-05-24
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สุขภาพ อันดับการพัฒนาประชากรด้านสุขภาพ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2020-01-20
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การศึกษา อันดับการพัฒนาประชากรด้านการศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-08-11
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาตรฐานการครองชีพ อันดับการพัฒนาประชากรด้านรายได้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2020-01-20
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดัชนีสมรรถนะทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม (Competitive Industrial Performance ? CIP) อันดับสมรรถนะทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม *UNIDO เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินบ่อย และไม่ได้มีการจัดเก็บเป็นประจำทุกปี* 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2020-01-20
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ จำแนกตาม สาขาการวิจัย ประเภทการวิจัย หน่วยดำเนินการ แหล่งทุน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-01
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อ GDP 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-04
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและการพัฒนาของประเทศ ต่อประชากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-04
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ จำแนกตามหน่วยดำเนินการและแหล่งทุน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-04
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ จำแนกตามหน่วยดำเนินการและประเภทค่าใช้จ่าย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-04
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ จำแนกตามสาขาการวิจัยและหน่วยดำเนินการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-04
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา จำแนกตามสาขาการวิจัย หน่วยงานดำเนินงาน ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน เพศ สัญชาติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-04
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเทียบเป็นการทำงานเต็มเวลาของประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-04
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเทียบเป็นการทำงานเต็มเวลาของประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-04
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเทียบเป็นการทำงานเต็มเวลาของประเทศ จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-04
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเทียบเป็นการทำงานเต็มเวลา และแบบรายหัว จำแนกตามหน่วยดำเนินการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-04
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ต่อ ประชากร 10,000 คน แบบทำงานวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา (แบบ FTE) และแบบรายหัว 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-04
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ สัดส่วนนักวิจัย ต่อ ประชากร 10,000 คน แบบทำงานวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา (แบบ FTE) และแบบรายหัว 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2022-04-04
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ค่าใช้จ่ายด้านนวัตกรรม ค่าใช้จ่ายด้านนวัตกรรม จำแนกตาม 1.ประเภทกิจกรรม 2.สาขาอุตสาหกรรม 3.ขนาดกิจการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2021-05-24
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวนบริษัทที่มีกิจกรรมนวัตกรรม จำนวนบริษัทที่มีกิจกรรมนวัตกรรม จำแนกตาม 1.จำนวนผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) ใหม่ 2.จำนวนกระบวนการใหม่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2021-05-24
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวนบริษัทที่มีกิจกรรมนวัตกรรม สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) ใหม่ ที่เป็นผลจากกิจกรรมนวัตกรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2021-05-24
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กิจกรรมทางเทคโนโลยีอื่นๆ จำนวนสถานประกอบประกอบการที่มีกิจกรรมเทคโนโลยีดังต่อไปนี้ (ข้อมูลเป็นร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ) 1.การนำเทคโนโลยีภายนอกมาใช้ 2.การนำเทคโนโลยีภายนอกมาปรับปรุง 3.การทำวิศวกรรมย้อนรอย 4.การควบคุมคุณภาพ 5.การทดสอบ 6.การออกแบบ (กระบวนการและผลิตภัณฑ์) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2021-05-24
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เช่น คะแนน PISA, O-NET 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2021-02-18
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัดส่วนจำนวนนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ต่อจำนวนนักเรียนสาขาอื่นๆ (ระดับ ปวช.ขึ้นไป) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2020-08-11
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตาม ระดับการศึกษา (ปวช. ถึง ป.เอก) ประเภทของสถานศึกษา เพศ สาขาวิชา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2020-08-11
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2020-08-11
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2020-08-11
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2020-08-11
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2020-08-11
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทของสถาบันอุดมศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2020-08-11
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของสถาบันอุดมศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2020-08-11
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2020-08-11
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2020-08-11
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตาม สถานภาพแรงงาน (ว่างงาน, ทำงาน) ระดับการศึกษา สาขาวิชา อาชีพ เพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-08-23
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทำงานในด้านนี้ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและอาชีพ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-08-23
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รางวัลนักวิจัย นักเทคโนโลยีดีเด่น (ไม่ระบุสาขารางวัล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 2022-04-04
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รางวัลนักวิจัย นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (ไม่ระบุสาขารางวัล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 2022-04-04
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รางวัลนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2022-04-04
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รางวัลนักวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย (สาขาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน, วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์พลังงาน, เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์, เกษตรศาสตร์ รวมทั้งสัตวแพทยศาสตร์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 2022-03-31
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รางวัลนักวิจัย ผลงานวิจัยดีเด่น (TRF-CHE-Scopus Researcher Awards) (สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences, Chemical & Pharmaceutical Sciences (including Chemical Engineering), Engineering & Multidisciplinary Technology, Health Sciences, Physical Sciences (Mathemati) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2020-01-17
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รางวัลนักวิจัย ผลงานดีเด่นของชาติ (สาขาพัฒนาสังคม, พัฒนาเศรษฐกิจ, อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เผยแพร่เกียรติภูมิของไทย) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 2020-01-17
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รางวัลนักวิจัย นวัตกรรมแห่งประเทศไทย (สาขาวิทยาศาตร์กายภาพและชีวภาพ, วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์, สร้างเสริมสุขภาพสาขาพิเศษ นวัตกรรมเชิงธุรกิจ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2020-01-17
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รางวัลนักวิจัย เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม (สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร, เครื่องจักรกลการผลิต, เครื่องจักรกลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2020-01-17
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รางวัลนักวิจัย นวัตกรรมแห่งชาติ (ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2020-01-17
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี (ล้านบาท) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2020-08-21
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การยื่นคำขอสิทธิบัตร จำนวนการยื่นคำขอสิทธิบัตร จำแนกตามประเภทสิทธิบัตร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2022-09-05
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การรับจดทะเบียนสิทธิบัตร จำนวนการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรจำแนกตามประเภทสิทธิบัตร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2022-03-31
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สัดส่วนสิทธิบัตร จำนวนสิทธิบัตรต่อประชากร 100,000 คน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2020-08-21
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สัดส่วนสิทธิบัตร สัดส่วนการได้รับสิทธิบัตรของคนไทยต่อค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2020-08-21
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การจดสิทธิบัตรต่างประเทศ จำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรของคนไทยกับหน่วยงานสิทธิบัตรในต่างประเทศ (อาทิเช่น USPTO, WIPO, JPO) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2020-01-17
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวนการยื่นจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ (Invention Patent) จำนวนการยื่นจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ (Invention Patent) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2022-03-31
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำนวนการยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2021-08-16
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำนวนการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2021-08-16
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การยื่นคำขอสิทธิบัตรในต่างประเทศของคนไทย จำนวนการยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทยกับหน่วยงานสิทธิบัตรต่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2020-01-17
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การยื่นคำขอสิทธิบัตรการออกแบบ จำนวนการยื่นคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2021-08-16
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ จำนวนการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบของคนไทย จำแนกตามการจำแนกสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2021-08-16
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การยื่นคำขออนุสิทธิบัตรภายในประเทศ จำนวนการยื่นขออนุสิทธิบัตร จำแนกตามสัญชาติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2022-03-31
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จำนวนการรับจดอนุสิทธิบัตรจำแนกตามสัญชาติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2022-03-31
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การยื่นคำขอเครื่องหมายการค้า จำนวนการยื่นคำขอเครื่องหมายการค้า จำแนกตามรายการ/จำพวก สัญชาติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2022-03-30
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำนวนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำแนกตามรายการ/จำพวก สัญชาติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2022-03-30
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำนวนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2020-08-21
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำนวนการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2020-08-21
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จำนวนการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จำแนกตามประเภทงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2022-03-29
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวนการจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2020-01-17
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการภายในประเทศ จำนวนบทความตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการภายในประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2022-08-22
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการภายในประเทศ จำนวนครั้งที่บทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการภายในประเทศถูกอ้างอิง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2022-04-04
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการภายในประเทศ จำนวนบทความในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จำแนกตามหน่วยงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2020-01-17
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการภายในประเทศ ค่าดัชนีผลกระทบ(Journal Impact Factor :JIF)ของวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงอย่างต่อเนื่องในฐานข้อมูล TCI 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2021-02-18
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการภายในประเทศ จำนวนครั้งของวารสารวิชาการไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และถูกอ้างอิงในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2022-09-02
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการภายในประเทศ จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อจำนวนประชากร (ตัวชี้วัด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2022-09-02
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของประเทศไทย จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2022-08-11
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของประเทศไทย จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิง จำแนกตามรายปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2022-08-11
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาตรการภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนา (R&D Tax) จำนวนเจ้าของโครงการ/ บริษัทที่ยื่นขอสิทธิประโยชน์ของมาตรการภาษี 300% 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2022-08-11
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาตรการภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนา (R&D Tax) จำนวนโครงการที่ยื่นขอสิทธิประโยชน์ของมาตรการภาษี 300% 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2022-08-11
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เครื่องมือห้องปฏิบัติการ จำนวนเครื่องมือห้องปฏิบัติการจำแนกตามประเภท 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2020-01-17
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เงินอุดหนุน จำนวนโครงการและมูลค่าของเงินอุดหนุน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2022-08-11