สาขาแรงงาน
ค้นพบ 100 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
แรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน (Total labor force) จำนวนกำลังแรงงานรวม จำแนกตาม เพศ กลุ่มอายุ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-11
แรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน (Total labor force) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตาม ระดับการศึกษาที่สำเร็จ เพศ อาชีพ กลุ่มอายุ สถานภาพการทำงาน อุตสาหกรรม ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-03-22
แรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน (Total labor force) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เพศ กลุ่มอายุ อุตสาหกรรมที่เคยทำ ระยะเวลาที่หางานทำ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-03-21
แรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน (Total labor force) จำนวนกำลังแรงงานที่รอฤดูกาลจำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เพศ กลุ่มอายุ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-03-29
แรงงาน ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวนผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เพศ กลุ่มอายุ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-03-22
แรงงาน ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ ประมาณการจำนวนผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานประจำปี จำแนกตามระดับการศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมการจัดหางาน 2022-03-22
แรงงาน ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำแนกตามอาชีพ วุฒิการศึกษา อายุ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมการจัดหางาน 2021-07-24
แรงงาน แรงงานในระบบ จำนวนแรงงานในระบบ จำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ อาชีพ อุตสาหกรรม ภาค และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-04-29
แรงงาน แรงงานนอกระบบ จำนวนแรงงานนอกระบบ จำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ อาชีพ อุตสาหกรรม ภาค และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-04-29
แรงงาน แรงงานนอกระบบ จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับสวัสดิการ จำแนกตามสวัสดิการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพศ ภาค และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-07-24
แรงงาน แรงงานนอกระบบ จำนวนลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-11
แรงงาน แรงงานต่างด้าว จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทํางานคงเหลือจำแนกตามสัญชาติ อุตสาหกรรม อาชีพ พื้นที่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการจัดหางาน 2022-04-29
แรงงาน แรงงานต่างด้าว จำนวนคนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติจำแนกตามสัญชาติและได้รับใบอนุญาตทํางาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมการจัดหางาน 2021-08-09
แรงงาน แรงงานต่างด้าว จำนวนคนต่างด้าวที่นําเข้าตาม MOUจำแนกตามสัญชาติ และได้รับใบอนุญาตทํางาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมการจัดหางาน 2021-08-09
แรงงาน แรงงานต่างด้าว จำนวนคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาวและกัมพูชา)ที่ได้รับใบอนุญาตทํางาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมการจัดหางาน 2021-08-23
แรงงาน แรงงานผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตาม ระดับการศึกษาที่สำเร็จ เพศ กลุ่มอายุ สถานภาพการทำงาน อุตสาหกรรม ชั่วโมงการทำงาน ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-05
แรงงาน แรงงานผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุที่ทำงาน ใน/นอกระบบ จำแนกตามการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน กลุ่มอายุ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-07-24
แรงงาน แรงงานผู้สูงอายุ ค่าจ้าง/เงินเดือนเฉลี่ยของผู้สูงอายุที่ทำงาน ใน/นอกระบบ จำแนกตามภาคเศรษฐกิจสำคัญ (ภาคการค้าและบริการ ภาคการผลิต ภาคเกษตรกรรม) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-09-22
แรงงาน แรงงานไทยในต่างประเทศ จำนวนคนงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศจำแนกตามประเภทการเดินทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมการจัดหางาน 2021-08-09
แรงงาน ประมาณการรายได้ที่คนไทยในต่างประเทศส่งกลับ รายได้ส่งกลับของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศจำแนกตามรายเดือน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-03-22
แรงงาน อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน จำแนกตามภาค เขตการปกครอง เพศ กลุ่มอายุ และระดับการศึกษาที่สำเร็จ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-03-22
แรงงาน อัตราการมีงานทำ อัตราการมีงานทำต่อประชากร วัยแรงงาน จำแนกตามภาค เขตการปกครอง ประเภทอุตสาหกรรม เพศ กลุ่มอายุ และระดับการศึกษาที่สำเร็จ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-09-12
แรงงาน อัตราการมีงานทำของแรงงานสูงอายุ อัตราการมีงานทำของแรงงานสูงอายุจำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-04-29
แรงงาน อัตราการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา อัตราการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา จำแนกตามภาค เขตการปกครอง เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-08-23
แรงงาน อัตราการทำงานต่ำกว่าระดับ (ด้านเวลา) อัตราการทำงานต่ำระดับด้านชั่วโมงการทำงาน จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-27
แรงงาน อัตราการว่างงาน อัตราการว่างงาน จำแนกตามภาค เขตการปกครอง เพศ กลุ่มอายุ และระดับการศึกษาที่สำเร็จ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-03-22
แรงงาน อัตราการว่างงานระยะยาว อัตราการว่างงานระยะยาวจำแนกตามภาค เขตการปกครอง เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-09-22
แรงงาน ร้อยละของแรงงานนอกระบบ ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จำแนกตามเพศ เขตการปกครอง ระดับการศึกษาที่สำเร็จ อาชีพ อุตสาหกรรม และจำนวนชั่วโมงการทำงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-07-24
แรงงาน ตำแหน่งงานว่าง จำนวนตำแหน่งงานว่าง จำแนกตาม อาชีพ วุฒิการศึกษา อายุ อุตสาหกรรม รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการจัดหางาน 2022-08-23
แรงงาน แรงงานที่บริษัทขอรับการส่งเสริมการลงทุนต้องการ(ก่อนเปิดดำเนินการ) จำนวนแรงงานที่บริษัทขอรับการส่งเสริมต้องการ (ก่อนเปิดดำเนิน การ) จำแนกตามระดับการศึกษา (ป.ตรีขึ้นไป/ ปวช.,ปวส./ ป.6-ม.6/ อื่นๆ) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม จังหวัด พื้นที่เขต ส่งเสริมการลงทุน และนิคม อุตสาหกรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2022-03-22
แรงงาน อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการจัดหางาน 2022-07-12
แรงงาน อัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่าง อัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการจัดหางาน 2022-07-12
แรงงาน ชั่วโมงการทำงาน จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตาม ชม.การทำงานต่อสัปดาห์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-08-23
แรงงาน การทำงานต่ำระดับ จำนวนผู้มีงานทำ ที่ทำงานน้อยกว่า 35 ชม.ต่อสัปดาห์และพร้อมที่จะทำงานเพิ่ม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-12-29
แรงงาน ค่าจ้างเฉลี่ยของลูกจ้าง ค่าจ้างเฉลี่ยของลูกจ้าง (Average wages and salaries) จำแนกตามระดับการศึกษา เพศ กลุ่มอายุ ภาค เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-09-22
แรงงาน ค่าจ้างรายอาชีพ ค่าจ้างรายอาชีพ จำแนกตามภาคการผลิต (เกษตร อุตสาหกรรม บริการ) ภาค และรายอุตสาหกรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมการจัดหางาน 2021-03-15
แรงงาน การบรรจุงาน จำนวนการบรรจุงาน จำแนกตามอาชีพ วุฒิการศึกษา อายุ เพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการจัดหางาน 2022-07-12
แรงงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภครายจังหวัด อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัด อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภครายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 2020-09-03
แรงงาน สัดส่วนผู้ทำงานที่ยากจน สัดส่วนผู้ทำงานที่ยากจน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2021-08-23
แรงงาน แรงงานที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จำนวนแรงงานที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง จำแนก เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา ภาค จังหวัด เขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-03-22
แรงงาน แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ แรงงานและได้งานทำ (จำแนกตามกิจกรรมการฝึกหลัก ภาค และเพศ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2021-09-10
แรงงาน แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (จำแนกตามภาค กลุ่มสาขาอาชีพ และเพศ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2021-09-10
แรงงาน แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกยกระดับฝีมือ (จำแนกตามภาค กลุ่มสาขาอาชีพ และเพศ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2021-09-10
แรงงาน แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม (จำแนกตามภาค กลุ่มสาขาอาชีพ และเพศ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2021-09-10
แรงงาน แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำแนกตามกิจกรรมการฝึกหลัก กลุ่มสาขาอาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรม ระดับการศึกษา ช่วงอายุ และเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2021-10-20
แรงงาน แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำแนกตามภาค กลุ่มสาขาอาชีพ ระดับการศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรม ช่วงอายุ และเพศ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2021-10-20
แรงงาน แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำแนกตามประเภทการทดสอบ ภาค และเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2021-09-23
แรงงาน แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ จำแนกตามภาค กลุ่มสาขาอาชีพและเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2021-09-13
แรงงาน แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ จำแนกตามภาค กลุ่มสาขาอาชีพและเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2020-08-30
แรงงาน แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่บังคับใช้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (จำแนกตามภาค กลุ่มสาขาอาชีพ สาขาอาชีพ ระดับและเพศ สถานประกอบกิจการ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2021-09-23
แรงงาน การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถานประกอบกิจการ (จำแนกตามภาค) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2021-09-15
แรงงาน การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต จำแนกตามภาค (กรมมี 12 ภาค) กลุ่มสาขาอาชีพ ระดับและเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2021-09-16
แรงงาน การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต จำแนกตามภาค จังหวัด ระดับและเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2021-09-17
แรงงาน ร้อยละของประชากรในวัยแรงงานที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ร้อยละของประชากรในวัยแรงงาน (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง จำแนกตามสาขาวิชาที่ต้องการพัฒนา เพศ และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-02
แรงงาน ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อคน ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อคน จำแนกตามอุตสาหกรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2021-09-02
แรงงาน ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อชั่วโมง ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อชั่วโมงจำแนกตามอุตสาหกรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2021-09-02
แรงงาน อัตราการผ่านการฝึกอาชีพเสริม อัตราการผ่านการฝึกอาชีพเสริมจำแนกตามเพศ สาขา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2018-06-22
แรงงาน อัตราการผ่านการฝึกเตรียมเข้าทำงาน อัตราการผ่านการฝึกเตรียมเข้าทำงานจำแนกตามเพศและ สาขา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2018-06-22
แรงงาน อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมงาน อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมงานจำแนกเพศ กลุ่มอาชีพ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2019-07-05
แรงงาน อัตราการสำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ อัตราการสำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือจำแนกตามเพศและ สาขา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2019-07-05
แรงงาน อัตราการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน อัตราการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำแนกตามเพศ สาขา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2019-07-05
แรงงาน การตรวจแรงงาน การตรวจแรงงานทั่วราชอาณาจักร จำแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ อุตสาหกรรม จังหวัด (แห่ง/ครั้ง/คน) และจำแนกตามประเภทลูกจ้างประจำ รับเหมาช่วง แรงงานต่างด้าว ลูกจ้างตามผลงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2022-07-19
แรงงาน การตรวจแรงงาน การตรวจการใช้แรงงานหญิงทั่วราชอาณาจักร จำแนกตามอุตสาหกรรมและเรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง (แห่ง/คน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2021-08-27
แรงงาน การตรวจแรงงาน การตรวจการใช้แรงงานเด็กทั่วราช อาณาจักร จำแนกตามอุตสาหกรรม และเรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง (แห่ง/คน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2021-08-27
แรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การตรวจความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักร จำแนกตามประเภทการตรวจอุตสาหกรรม ขนาดสถานประกอบกิจการ (แห่ง/ครั้ง/คน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2022-07-19
แรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยจำแนกตามอุตสาหกรรมและเรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง (แห่ง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2021-08-28
แรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวนสถานประกอบกิจการที่แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2022-06-24
แรงงาน การคุ้มครองคนหางาน จำนวนการรับเรื่องร้องทุกข์และการช่วยเหลือคนหางานในประเทศและต่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการจัดหางาน 2022-07-19
แรงงาน การเลิกจ้างลูกจ้าง จำนวนการเลิกจ้างลูกจ้าง จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม สาเหตุของการเลิกจ้าง จังหวัด (แห่ง/คน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2021-08-28
แรงงาน ผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน จำแนกตาม การลาออก เลิกจ้าง รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมการจัดหางาน 2021-08-23
แรงงาน ร้อยละของแรงงานนอกระบบได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน ร้อยละของแรงงานนอกระบบได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานจำแนก เพศ และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-17
แรงงาน อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการ อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2022-06-17
แรงงาน อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2021-08-30
แรงงาน สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย การส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายทั่วราชอาณา จักร จำแนกตามประเภทสวัสดิการ ขนาดของสถานประกอบกิจการ (แห่ง/คน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2022-06-17
แรงงาน อัตราการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายกำหนด อัตราการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายกำหนด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2022-06-17
แรงงาน ข้อเรียกร้อง การแจ้งข้อเรียกร้อง จำแนกตาม ลักษณะสถานประกอบกิจการ (แห่ง/ครั้ง/คน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2022-06-17
แรงงาน ข้อพิพาทแรงงาน การพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน และการปิดงาน จำแนกตามอุตสาหกรรม (แห่ง/ครั้ง/คน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2022-06-17
แรงงาน ข้อพิพาทแรงงาน ข้อพิพาทแรงงาน จำแนกตามอุตสาหกรรมและประเภทข้อเรียกร้อง (แห่ง/ครั้ง/ข้อเรียกร้อง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2022-06-17
แรงงาน ข้อพิพาทแรงงาน การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานจำแนกตามประเภทการชี้ขาด (เรื่อง/คน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2022-06-27
แรงงาน ข้อขัดแย้ง จำนวนข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง จำแนกรายเดือน (แห่ง/ครั้ง/คน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2022-06-17
แรงงาน ข้อขัดแย้ง จำนวนข้อขัดแย้งและผลการแก้ไขระงับข้อขัดแย้ง จำแนกรายจังหวัด (แห่ง/ครั้ง/คน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2022-06-17
แรงงาน ข้อขัดแย้งและการผละงาน จำนวนข้อขัดแย้งและการผละงาน[1] จำแนกรายเดือน รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2022-06-17
แรงงาน คดีแรงงาน จำนวนข้อหาในคดีที่เข้าสู่ศาลแรง งานกลาง จำแนกตามข้อหาในคดี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2022-08-23
แรงงาน องค์การแรงงาน จำนวนองค์การแรงงานทั่วราชอาณาจักร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2021-09-01
แรงงาน องค์การแรงงาน จำนวนสหภาพแรงงานทั่วราชอาณาจักร จำแนกตามประเภทของการจดทะเบียน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2021-09-01
แรงงาน องค์การแรงงาน จำนวนคณะกรรมการลูกจ้างในกิจการเอกชน จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2021-09-01
แรงงาน อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ต่อจำนวนสถานประกอบ การ 100,000 แห่ง อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ต่อจำนวนสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2021-09-01
แรงงาน สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำแนกรายจังหวัด ขนาดสถานประกอบการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานประกันสังคม 2021-08-11
แรงงาน ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน กองทุนประกันสังคม จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 จำแนกตามอายุ เพศ ค่าจ้าง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานประกันสังคม 2021-09-29
แรงงาน ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน กองทุนประกันสังคม จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 39 จำแนกตามอายุ เพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานประกันสังคม 2021-09-29
แรงงาน ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน กองทุนประกันสังคม จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 40 จำแนกตามอายุ เพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานประกันสังคม 2021-09-29
แรงงาน การรับประโยชน์ทดแทน ของผู้ประกันตน จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม แต่ละกรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน) รายเดือน จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานประกันสังคม 2021-08-11
แรงงาน การรับประโยชน์ทดแทน ของผู้ประกันตน จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ จำแนกรายเดือน จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานประกันสังคม 2021-08-11
แรงงาน การรับประโยชน์ทดแทน ของผู้ประกันตน จำนวนผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล จำแนก รายเดือน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานประกันสังคม 2021-09-29
แรงงาน การรับประโยชน์ทดแทน ของผู้ประกันตน จำนวนผู้เบิกค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีเจ็บป่วย จำแนกรายเดือน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานประกันสังคม 2021-10-01
แรงงาน การรับประโยชน์ทดแทน ของผู้ประกันตน จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจำแนกตามสาเหตุ (เลิกจ้าง ลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้าง) จำแนกตามประเภทกิจการ รายเดือน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานประกันสังคม 2021-08-11
แรงงาน นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน จำนวนนายจ้าง จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานประกันสังคม 2021-10-01
แรงงาน ลูกจ้างในความคุ้มครองกองทุนเงินทดแทน จำนวนลูกจ้าง จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานประกันสังคม 2021-10-01
แรงงาน การรับเงินทดแทนของลูกจ้าง จำนวนลูกจ้างที่ขอรับเงินทดแทน เนื่องจากประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน จำแนกตามความรุนแรง กลุ่มอายุ ประเภทกิจการ ขนาดสถานประกอบการจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานประกันสังคม 2021-08-11
แรงงาน อัตราการประสบอันตรายและเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 ราย อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 ราย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานประกันสังคม 2021-10-01