สาขาการคลัง
ค้นพบ 92 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
การคลัง ประมาณการรายได้รัฐบาล ประมาณการรายได้รัฐบาลจำแนกตามหน่วยงานจัดเก็บ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงบประมาณ 2021-02-24
การคลัง ประมาณการรายได้รัฐบาล ประมาณการรายได้รัฐบาลจำแนกตามประเภท 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงบประมาณ 2021-02-24
การคลัง ประมาณการรายได้รัฐบาล ประมาณการรายได้รัฐบาลจำแนกตามกระทรวง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงบประมาณ 2021-02-24
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลจำแนกตามหน่วยงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลจำแนกตามฐานภาษี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพากร ผลการจัดเก็บภาษีกรมสรรพากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสรรพากร 2021-07-29
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพากร ผลการจัดเก็บภาษีกรมสรรพากรจำแนกตามหน่วยจัดเก็บ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมสรรพากร 2021-07-29
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิต ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสรรพสามิต 2021-08-10
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิต ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิตจำแนกตามหน่วยงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสรรพสามิต 2022-08-31
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิต ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิตจำแนกตามสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมสรรพสามิต 2022-08-31
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิต ผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพสามิตจำแนกตามแหล่งรายได้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมสรรพสามิต 2019-07-11
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้กรมศุลกากร รายงานการจัดเก็บภาษีอากรกรมศุลกากรประจำเดือนกรมศุลกากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมศุลกากร 2022-08-31
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้กรมธนารักษ์ ผลการจัดเก็บรายได้กรมธนารักษ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมธนารักษ์ 2021-07-29
การคลัง ผลการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจ รายได้นำส่งรัฐของรัฐวิสาหกิจเป็นรายรัฐวิสาหกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2021-07-29
การคลัง มูลค่าการนำเข้าสินค้า มูลค่าการนำเข้าสินค้าจำแนกตามพิกัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมศุลกากร 2022-08-31
การคลัง มูลค่าการนำเข้าสินค้า มูลค่าการนำเข้าสินค้าจำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมศุลกากร 2022-08-31
การคลัง มูลค่าการส่งออกสินค้า มูลค่าการส่งออกสินค้า จำแนกตามพิกัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมศุลกากร 2022-08-31
การคลัง มูลค่าการส่งออกสินค้า มูลค่าการส่งออกสินค้า จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมศุลกากร 2022-08-31
การคลัง ดุลการค้า ดุลการค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมศุลกากร 2022-08-31
การคลัง การนำเข้าสินค้า การนำเข้าสินค้า 10 อันดับนำเข้าสูงสุด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมศุลกากร 2022-08-31
การคลัง การส่งออกสินค้า การส่งออกสินค้า 10 อันดับส่งออกสูงสุด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมศุลกากร 2022-08-31
การคลัง งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างงบประมาณ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงบประมาณ 2021-02-24
การคลัง งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงบประมาณ 2021-02-24
การคลัง งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามงบรายจ่าย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงบประมาณ 2022-08-31
การคลัง งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามลักษณะงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงบประมาณ 2021-02-24
การคลัง งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามกระทรวง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงบประมาณ 2021-02-24
การคลัง งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงบประมาณ 2021-02-24
การคลัง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - ภาพรวม งบประมาณปีปัจจุบัน งบประมาณปีก่อน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามกระทรวง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมบัญชีกลาง 2022-08-31
การคลัง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมบัญชีกลาง 2019-10-08
การคลัง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย แยกเป็นรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน จำแนกตามกระทรวง หน่วยงาน และจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมบัญชีกลาง 2022-08-31
การคลัง ผลการเบิกจ่ายตามนโยบายรัฐบาล ผลการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) จำแนกตามหน่วยงานและโครงการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2022-08-31
การคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์เงินสด ค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-08-31
การคลัง ฐานะการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด รายได้นำส่งคลัง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง ฐานะการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด รายจ่าย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง ฐานะการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด ดุลเงินงบประมาณ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง ฐานะการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด ดุลเงินนอกงบประมาณ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง ฐานะการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด ดุลเงินสดก่อนกู้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง ฐานะการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง ฐานะการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด ดุลเงินสดหลังกู้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง ฐานะการคลังรัฐบาลตามระบบ GFS Statement of Government Operations-Budgetary Central Government (งบผลการดำเนินงานของรัฐบาล-บัญชีการคลังของรัฐบาล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2019-07-12
การคลัง ฐานะการคลังรัฐบาลตามระบบ GFS Statement of Government Operations - Central Government (งบผลการดำเนินงานของรัฐบาล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2019-07-12
การคลัง ฐานะการคลังรัฐบาลตามระบบ GFS Statement of Government Operations - General Government (งบการดำเนินงานของภาครัฐบาล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2019-09-02
การคลัง รายละเอียดฐานะการคลังตามระบบ GFS จำแนกตามประเภทบัญชีการคลังของรัฐบาล กองทุนเงินนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวิสาหกิจ Statement of Government Operations - General Government (งบผลการดำเนินงานของภาครัฐบาล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2022-09-02
การคลัง รายละเอียดฐานะการคลังตามระบบ GFS จำแนกตามประเภทบัญชีการคลังของรัฐบาล กองทุนเงินนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวิสาหกิจ Details of General Government Revenue - General Government (รายได้ภาครัฐบาล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2022-08-31
การคลัง รายละเอียดฐานะการคลังตามระบบ GFS จำแนกตามประเภทบัญชีการคลังของรัฐบาล กองทุนเงินนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวิสาหกิจ Details of Transactions in Assets and Liabilities by Type - General Government (ธุรกรรมในสินทรัพย์และหนี้สินของภาครัฐบาลจำแนกประเภทตราสาร) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-02-24
การคลัง รายละเอียดฐานะการคลังตามระบบ GFS จำแนกตามประเภทบัญชีการคลังของรัฐบาล กองทุนเงินนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวิสาหกิจ Details of Transactions Assets and Liabilities by Sector - General Government (การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของภาครัฐบาลจำแนกประเภทผู้ถือครอง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-02-24
การคลัง รายละเอียดฐานะการคลังตามระบบ GFS จำแนกตามประเภทบัญชีการคลังของรัฐบาล กองทุนเงินนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวิสาหกิจ Functional Classification of Outlays - General Government (รายจ่ายภาครัฐบาลจำแนกตามลักษณะงาน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-02-24
การคลัง รายละเอียดฐานะการคลังตามระบบ GFS จำแนกตามประเภทบัญชีการคลังของรัฐบาล กองทุนเงินนอกงบประมาณ อปท. และรัฐวิสาหกิจ Balance Sheet - General Government (งบดุลภาครัฐบาล) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-02-24
การคลัง งบกระแสเงินสดรัฐบาล งบกระแสเงินสดรัฐบาล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-08-31
การคลัง ยอดคงค้างสินทรัพย์และหนี้สินของรัฐบาลในประเทศ สินทรัพย์ทางการเงินของรัฐบาลในประเทศ จำแนกตามเครื่องมือทางการเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2021-07-29
การคลัง ยอดคงค้างสินทรัพย์และหนี้สินของรัฐบาลในประเทศ ยอดคงค้างหนี้รัฐบาลในประเทศจำแนกตามผู้ถือครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2021-07-29
การคลัง หนี้ของรัฐบาล หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2021-07-29
การคลัง หนี้ของรัฐบาล หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2021-07-29
การคลัง หนี้ของรัฐบาล หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2021-07-29
การคลัง หนี้ของรัฐบาล หนี้ของรัฐบาลที่ให้กู้ต่อ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2021-07-29
การคลัง หนี้รัฐบาลในประเทศ ยอดคงค้างตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ จำแนกตามกลุ่มผู้ถือครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-08-31
การคลัง หนี้รัฐบาลในประเทศ ยอดคงค้างหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในประเทศจำแนกตามตราสารหนี้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2021-07-29
การคลัง หนี้รัฐบาลในประเทศ ยอดคงค้างหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในประเทศจำแนกตามอายุคงเหลือ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2021-07-29
การคลัง หนี้รัฐบาลในประเทศ ยอดคงค้างหนี้ในประเทศและต่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2021-07-29
การคลัง หนี้รัฐบาลในประเทศ หนี้ในประเทศของรัฐบาลจำแนกตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2022-08-31
การคลัง หนี้ต่างประเทศของรัฐบาล หนี้ต่างประเทศของรัฐบาลจำแนกตามแหล่งเงินกู้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2021-07-29
การคลัง หนี้ต่างประเทศของรัฐบาล หนี้ต่างประเทศของรัฐบาลจำแนกตามสกุลเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2021-07-29
การคลัง หนี้ของรัฐวิสาหกิจ หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2021-07-29
การคลัง หนี้ของรัฐวิสาหกิจ หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2021-07-29
การคลัง หนี้ของรัฐวิสาหกิจ หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2022-08-31
การคลัง หนี้ของรัฐวิสาหกิจ หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2021-07-29
การคลัง หนี้ของรัฐวิสาหกิจ หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลรับภาระแทนตามมติ ครม. 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2022-08-31
การคลัง หนี้ของรัฐวิสาหกิจ ยอดหนี้เงินกู้คงค้างที่เป็นภาระงบประมาณต่อ GDP 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2019-07-23
การคลัง ภาระหนี้เงินกู้ ภาระหนี้เงินกู้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2022-08-31
การคลัง หนี้รัฐวิสาหกิจ ยอดคงหนี้รัฐวิสาหกิจในประเทศจำแนกตามผู้ถือครอง และจำแนกตามสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-08-31
การคลัง รายงานสรุปเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญบำเหน็จค้ำประกันและเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน รายงานสรุปเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จค้ำประกัน และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมบัญชีกลาง 2022-08-31
การคลัง งบการเงินรัฐวิสาหกิจ งบการเงินรัฐวิสาหกิจประเภทงบดุล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2019-10-08
การคลัง งบการเงินรัฐวิสาหกิจ งบการเงินรัฐวิสาหกิจประเภทงบกำไรขาดทุน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2019-10-09
การคลัง งบการเงินรัฐวิสาหกิจ งบการเงินรัฐวิสาหกิจประเภทงบกระแสเงินสด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2019-10-10
การคลัง ผลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ผลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2022-08-31
การคลัง การเบิกจ่ายงบลงทุน การเบิกจ่ายงบลงทุน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2022-08-31
การคลัง รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นเทศบาลตำบลและ อบต.) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้เทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2022-08-31
การคลัง รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้กรุงเทพมหานคร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้เมืองพัทยา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2020-03-11
การคลัง ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด แยกรายแห่ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2022-09-02
การคลัง รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นเทศบาลตำบลและ อบต.) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่ายเทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่ายกรุงเทพมหานคร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่ายเมืองพัทยา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำแนกตามประเภท 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2021-07-29
การคลัง รายงานประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2022-08-24
การคลัง รายงานสรุปภาพรวมฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนและเงินฝากคลัง รายงานสรุปภาพรวมฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนและเงินฝากคลัง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมบัญชีกลาง 2022-08-31