สาขาการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ค้นพบ 201 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันจำแนกตามสกุลเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 8 ก.พ. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-03-24
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน อัตราปิด USD/THB ประจำวัน (Spot Rate) และอัตรา Swap Point จำแนกตามอายุ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 15 ก.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-03-24
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) และ ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-03-24
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยประจำวันจำแนกตามธนาคาร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 31 พ.ค. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-21
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมจำแนกตามธนาคาร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 29 ก.ค. 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2021-08-16
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ สิ้นเดือน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยต่างประเทศรายวัน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 14 ก.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-03-24
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม Thai Baht Implied Interest Rates รายวัน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 30 มิ.ย. 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-03-24
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม หน้าต่างปรับสภาพคล่อง ณ สิ้นวัน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 14 ก.พ. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-03-24
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) รายวัน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 15 Feb 2022 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-03-24
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยปริมาณธุรกรรมและยอดคงค้างเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารรายวัน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 31 พ.ค. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-21
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีของ ธปท 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 15 ก.พ. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-03-24
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน/ ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของธนาคารพาณิชย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย การบริหารสภาพคล่องของ ธปท. ยอดเงินฝากกระแสรายวันของสถาบันการเงินที่ ธปท. 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 14 ก.พ. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารการเงิน ยอดคงค้างหลักทรัพย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ธ.ค. 2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชนออกใหม่จำแนกตามประเภทธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ธ.ค. 2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารการเงิน หลักทรัพย์ภาคเอกชนออกใหม่ในประเทศจำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ธ.ค. 2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารการเงิน หลักทรัพย์ออกใหม่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ธ.ค. 2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารหนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ (แสดงมูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์) ตราสารหนี้ภาคเอกชน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q1/2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2022-08-31
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารหนี้ การเสนอขายพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ พ.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2022-08-22
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารหนี้ สรุปตราสารหนี้ที่จำหน่าย/รับเป็นนายทะเบียนเพิ่ม ไถ่ถอนและคงค้าง เฉพาะตราสารหนี้ที่ ธปท. เป็นนายทะเบียน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ธ.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารหนี้ สรุปตราสารหนี้คงค้างจำแนกตามกลุ่มผู้ถือ-ทุกประเภทตราสารหนี้ เฉพาะตราสารหนี้ที่ ธปท. เป็นนายทะเบียน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารหนี้ มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนในตลาดรองตราสารหนี้ (ล้านบาท) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ เม.ย. 2022 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 2022-09-01
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารหนี้ จำนวนและมูลค่าตราสารหนี้ จำแนกผู้ออกตามตลาด ภาคเศรษฐกิจ และประเภทตราสาร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 31 ต.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารหนี้ จำนวนและมูลค่าตราสารหนี้ จำแนกผู้ออกตามประเภทธุรกิจตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 31 ต.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารหนี้ จำนวนและมูลค่าตราสารหนี้ จำแนกผู้ออกตามตลาดและประเภทอัตราดอกเบี้ย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 31 ต.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารหนี้ ข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ในประเทศ จำแนกผู้ออกตามภาคเศรษฐกิจ ประเภทตราสาร อายุ และผู้ถือครองตามภาคเศรษฐกิจ(มูลค่าตามราคาตลาด) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 31 ธ.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารหนี้ ข้อมูลตราสารหนี้ออกใหม่ จำแนกผู้ออกตามตลาด ภาคเศรษฐกิจ และประเภทตราสาร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ธ.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารหนี้ ข้อมูลตราสารหนี้ออกใหม่ในประเทศ จำแนกผู้ออกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ธ.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารหนี้ ข้อมูลตราสารหนี้ออกใหม่ จำแนกผู้ออกตามตลาด และประเภทธุรกิจตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ธ.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตลาดทุน SET & External Stock Market Indexes 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 14 ก.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตลาดทุน ดัชนีตลาด ปิด สูงสุด ต่ำสุด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตลาดทุน ดัชนี SET100 ปิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตลาดทุน ดัชนี SET50 ปิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตลาดทุน อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาด (%) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตลาดทุน Price-earnings ratios (P/E) ของตลาด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตลาดทุน Price-book value (P/BV) ของตลาด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตลาดทุน มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียน ปริมาณ (ล้านหุ้น/ล้านบาท) และจำนวนรายการของตราสารทุน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตลาดทุน จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตลาดทุน จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตลาดทุน มูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารทุน มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ (ปริมาณ (ล้านหุ้น)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารทุน มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ (มูลค่า (ล้านบาท)) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารทุน การเสนอขายหลักทรัพย์ (แสดงมูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์) ตราสารทุน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q2/2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2022-09-15
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารทุน สรุปการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารทุน สรุปการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารทุน จำนวนและมูลค่าตราสารทุน จำแนกผู้ออกตามตลาด ตลาดที่ซื้อขาย และประเภทตราสาร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 31 ต.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารทุน จำนวนและมูลค่าตราสารทุน จำแนกผู้ออกตามตลาด และภาคเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 31 ต.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารทุน จำนวนและมูลค่าตราสารทุน จำแนกผู้ออกตามตลาด และประเภทธุรกิจตามกิจกรรมเศรษฐกิจ (ISIC) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 31 ต.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารทุน ข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารทุนในประเทศ จำแนกผู้ออกตามตลาดที่ซื้อขาย ประเภทตราสาร และผู้ถือครองตามภาคเศรษฐกิจ (มูลค่าตามราคาพาร์) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 31 ธ.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารทุน ข้อมูลยอดคงค้างตราสารทุนในประเทศ จำแนกผู้ออกตามประเภทธุรกิจตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC) และผู้ถือครองตามภาคเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 31 ธ.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารทุน ข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารทุนในประเทศ จำแนกผู้ออกและผู้ถือครองตามภาคเศรษฐกิจ (มูลค่าตามราคาพาร์) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 31 ธ.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารทุน ข้อมูลตราสารทุนออกใหม่ จำแนกผู้ออกตามตลาด ตลาดที่ซื้อขาย และประเภทตราสาร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารทุน ข้อมูลตราสารทุนออกใหม่ จำแนกผู้ออกตามประเภทธุรกิจตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก, จำนวนกองทุน, มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 3 มี.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2022-04-04
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (จำนวนกอง, มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ไตรมาส 4/2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2022-04-07
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย กองทุนรวม จำนวนกองทุนรวมที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่ จำแนกตามการลงทุน และนโยบายการลงทุน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ไตรมาส4/2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2022-04-07
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย กองทุนรวม จำนวนกองทุนรวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่ จำแนกตามบริษัทจัดการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 31 ต.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-07
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารอนุพันธ์ ปริมาณ (สัญญา) /มูลค่า (ล้านบาท) /จำนวนรายการ (รายการ) จำแนกตามประเภทตราสารอนุพันธ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2022-08-23
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารอนุพันธ์ อัตราส่วน Put/Call 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2022-04-07
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ตราสารอนุพันธ์ ปริมาณรวมตามประเภทตราสารอนุพันธ์ทั้งตลาด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2022-04-07
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จำนวนบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต (จำนวนบริษัทที่ได้รับอนุญาต หรือได้รับความเห็นชอบประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q2/2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2022-08-23
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จำนวนบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียน สถิตินักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ จำแนกรายบริษัท 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.พ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2022-04-07
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จำนวนบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จำนวนบริษัทและบุคลากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำแนกตามประเภทการอนุญาต เช่น จำนวนผู้บริหาร, จำนวนผู้จัดการกองทุน, จำนวนผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์,จำนวนผู้ดูแลผลประโยชน์, จำนวนผู้สอบบัญชี, จำนวนที่ปรึกษาทางการเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ไตรมาส4/2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2022-04-08
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ปริมาณการซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารพาณิชย์กับลูกค้าในประเทศและสถาบันการเงินในต่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-08
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ รายการซื้อและขายเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ธ.ค. 2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-08
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ ฐานะการเงินของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ (ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ สาขาธนาคารต่างประเทศ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ธ.ค. 2562 r ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-08
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ เงินให้สินเชื่อ เงินฝากและอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ คือ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศและสาขาของธนาคารต่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ เงินรับฝากจำแนกตามประเภทผู้ฝากและประเภทบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ คือ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ สาขาธนาคารต่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและเงินรับฝากในประเทศของธนาคารพาณิชย์แยกตามประเภทธุรกิจรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบรวมทุกสำนักงาน ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (รวมทุกสำนักงานในประเทศ) สาขาธนาคารต่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อในประเทศของธนาคารพาณิชย์แยกตามประเภทธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในภาคกลางแยกตามประเภทธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ เงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ธ.ค. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ เงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ธ.ค. 2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ รายได้ค่าใช้จ่ายของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ สาขาธนาคารต่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ ภาระผูกพันในภายหน้าของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ สาขาธนาคารต่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ สรุปจำนวนสาขา จำนวนสาขาเต็มรูป จำนวนสาขาย่อยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ สรุปจำนวนสาขาที่ประกอบธุรกรรมบัตรเครดิตของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.ย. 2562 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ การให้บริการบัตรเครดิตแยกตามประเภทบัตรเครดิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2562 r ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ เงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ ยอดคงค้างเงินฝากและยอดถอนระหว่างงวดของธนาคารพาณิชย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ ฐานะเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ยอดคงค้าง NPLs Gross NPLs และ Net NPLs สินเชื่อแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องและค่าปรับ จำแนกตามกลุ่มประเภทสถาบันการเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ธ.ค. 2562 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ยอดคงค้าง NPLs ยอดคงค้างสินเชื่อรวมทั้งระบบจำแนกตามกลุ่มสถาบันการเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2557 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ยอดคงค้าง NPLs ยอดคงค้าง Gross NPLs ทั้งระบบจำแนกตามประเภทธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ยอดคงค้าง NPLs สาเหตุการเพิ่มขึ้น-ลดลง Gross NPLs จำแนกตามกลุ่มสถาบันการเงินและประเภทธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2021 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2021 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การเติบโตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - จำนวนนายจ้าง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ไตรมาส4/2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การเติบโตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - จำนวนสมาชิก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ไตรมาส4/2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การเติบโตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ไตรมาส4/2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เงินให้สินเชื่อ เงินฝากและอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2022-04-19
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เงินรับฝากแยกตามประเภทผู้ฝากและประเภทบัญชีเงินฝาก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.พ. 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เงินรับฝากจำแนกตามขนาดและอายุบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เงินให้สินเชื่อจำแนกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ไตรมาส4/2563 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ยอดคงค้างเงิน Gross NPL จำแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของ Gross NPLs ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ธ.ค. 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย NPLและ NPA ของ AMC NPL และ NPA ของ AMC แยก AMC รัฐ-เอกชน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ธ.ค. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2021-08-16
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย Delinquency มูลค่าหนี้ที่ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือน (Delinquent Loan) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ธ.ค. 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย กำไรขาดทุน เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของธุรกิจประกันชีวิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย งบดุล เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันชีวิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-08-23
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย เบี้ยประกันภัย เปรียบเทียบเบี้ยประกันชีวิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย เบี้ยประกันภัย เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปีจำแนกตามประเภทประกันภัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย เบี้ยประกันภัย เงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิตจำแนกตามประเภทประกันภัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย เบี้ยประกันภัย ค่าจ้างและค่าบำเหน็จธุรกิจประกันชีวิตจำแนกตามประเภทประกันภัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย เบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำแนกตามประเภทประกันภัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย กรมธรรม์ธุรกิจประกันชีวิต จำนวนกรมธรรม์และจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ข้อมูลอื่นๆ เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ข้อมูลอื่นๆ ผลการรับประกันชีวิตแบ่งตามจังหวัดหรือสาขา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-08-23
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ข้อมูลอื่นๆ รายงานช่องทางการขายธุรกิจประกันชีวิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-08-23
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย กำไรขาดทุน เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2021-08-16
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย งบดุล เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย กรมธรรม์ธุรกิจประกันวินาศภัย จำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัยจำแนกตามประเภทการรับประกันภัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย กรมธรรม์ธุรกิจประกันวินาศภัย จำนวนเงินเอาประกันภัยของธุกิจประกันวินาศภัยจำแนกตามประเภทการรับประกันภัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย กรมธรรม์ธุรกิจประกันวินาศภัย จำนวนกรมธรรม์และจำนวนเงินเอาประกันของบริษัทประกันวินาศภัยจำแนกตามบริษัทประกัน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2020-08-25
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย กรมธรรม์ธุรกิจประกันวินาศภัย จำนวนกรมธรรม์ จำนวนเอาประกันภัย จำนวนสมาชิก เบี้ยประกันรับโดยตรงรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัยจำแนกตามประเภทการรับประกันภัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่ายในการจ่ายสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย เบี้ยประกันวินาศภัย เบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัยจำแนกตามรายการเบี้ยประกันภัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย เบี้ยประกันวินาศภัย ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทของบริษัทประกันวินาศภัยแยกตามประเภททะเลและขนส่ง ประเภทรถ ประเภทเบ็ดเตล็ด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2020-08-25
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ ค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันวินาศภัยจำแนกตามรายการค่าจ้าง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย คนกลางประกันภัย ตัวแทนประกันภัยรวมจำแนกตามประเภทการประกันภัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย คนกลางประกันภัย การออกใบอนุญาตคนกลางประกันภัยจำแนกตามประเภทธุรกิจประกันภัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2020-08-25
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย คนกลางประกันภัย การต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจำแนกตามธุรกิจประกันภัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2020-08-25
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย คนกลางประกันภัย การขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนและนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตจำแนกตามประเภทของการขึ้นทะเบียน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2020-08-25
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ระบบการชำระเงิน ปริมาณการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินและช่องทางต่างๆ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.พ. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ระบบการชำระเงิน มูลค่าการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินและช่องทางต่างๆ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.พ. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ระบบการชำระเงิน ปริมาณการใช้บัตรพลาสติกเพื่อการชำระเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.พ. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ระบบการชำระเงิน มูลค่าการใช้บัตรพลาสติกเพื่อการชำระเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.พ. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ระบบการชำระเงิน จำนวนบัตรพลาสติก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.พ. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ระบบการชำระเงิน จำนวนเครื่องรับบัตร (EFTPOS Terminal) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ H1/2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2021-08-16
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ระบบการชำระเงิน มูลค่าเฉลี่ยการใช้บัตรพลาสติก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.พ. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ระบบการชำระเงิน ธุรกรรมการชำระเงินผ่านบริการ Mobile Banking และInternet Banking 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ มี.ค. 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ระบบการชำระเงิน การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารและผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน (non-bank) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.พ. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ระบบการชำระเงิน ปริมาณการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.ย. 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2021-08-16
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ระบบการชำระเงิน มูลค่าการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.ย. 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2021-08-16
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ระบบการชำระเงิน ปริมาณการรับชำระเงินแทน (Bill Payment) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.พ. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ระบบการชำระเงิน มูลค่าการรับชำระเงินแทน (Bill Payment) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.พ. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ระบบการชำระเงิน เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ม.ค. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต การโอนเงินผ่านระบบบาทเนตจำแนกตามประเภทธุรกรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ เม.ย. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต มูลค่าการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต จำแนกตามสถาบันผู้สั่งโอน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ เม.ย. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต มูลค่าการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตจำแนกตามประเภทธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ เม.ย. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต จำแนกตามช่วงเวลาที่โอน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ เม.ย. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต และจำแนกตามมูลค่าการโอน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ เม.ย. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย การเรียกเก็บเงินตามเช็ค การเรียกเก็บเงินตามเช็คในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เรียกเก็บผ่านศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ เม.ย. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย การเรียกเก็บเงินตามเช็ค การเรียกเก็บเงินตามเช็คในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เรียกเก็บผ่านศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามช่วงมูลค่า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ เม.ย. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย การเรียกเก็บเงินตามเช็ค การเรียกเก็บเงินตามเช็คในเขตภูมิภาคที่เรียกเก็บผ่านสำนักหักบัญชีจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ เม.ย. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย การเรียกเก็บเงินตามเช็ค การเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี (Bill for Collection-B/C) ที่เรียกเก็บผ่านระบบงานของ ธปท. 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ เม.ย. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย การโอนตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเนต การโอนตราสารหนี้ภาครัฐ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ เม.ย. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย การโอนตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเนต มูลค่าการโอนตราสารหนี้ภาครัฐจำแนกตามประเภทธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ เม.ย. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-20
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย การโอนเงินรายย่อยผ่านระบบ Bulk Payment System ธุรกรรมการโอนเงินรายย่อยจำแนกตามประเภทบริการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ เม.ย. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-26
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติการเงิน บัญชีการเงินของ ธปท. 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ มี.ค. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-26
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติการเงิน บัญชีการเงินของสถาบันรับฝากเงินอื่น 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ มี.ค. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-26
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติการเงิน บัญชีการเงินของสถาบันรับฝากเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ มี.ค. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-26
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินธปท. 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ มี.ค. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-26
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินของสถาบันรับฝากเงินอื่น 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.ย. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2020-08-25
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารพาณิชย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.ย. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2020-08-25
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ มี.ค. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-26
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของสถาบันการเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ มี.ค. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-26
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติการเงิน ปริมาณเงินและองค์ประกอบ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ มี.ค. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-26
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติการเงิน ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ มี.ค. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-26
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน ดุลการชำระเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-26
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน ดุลการชำระเงิน (ดอลลาร์ สรอ.) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q2/2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2021-08-16
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน เงินทุนเคลื่อนย้าย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-26
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน เงินทุนเคลื่อนย้าย (ดอลลาร์ สรอ.) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-26
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-26
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ จำแนกตามประเภทธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-26
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2021 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-05-26
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภทธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-16
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-16
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำแนกตามประเทศ (ดอลลาร์ สรอ.) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-16
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน บัญชีฐานะการลงทุนระหว่างประเทศของไทย จำแนกตามประเภทเงินทุน (ดอลลาร์ สรอ.) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-16
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน หนี้ต่างประเทศ (ดอลลาร์ สรอ.) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q4/2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-16
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน เงินสำรองระหว่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ พ.ค. 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-16
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้า สินค้าออก จำแนกตามองค์ประกอบของเงิน จำแนกตามสกุลเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน ยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ (ดอลลาร์ สรอ.) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน ยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ (ดอลลาร์ สรอ.) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน ยอดคงค้างเงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ (ดอลลาร์ สรอ.) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน ยอดคงค้างเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของไทยในต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ (ดอลลาร์ สรอ.) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้าของไทยกับนาฟตา จำแนกตามสกุลเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q1/2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย Financial Account หนี้รัฐบาลในประเทศจำแนกตามผู้ถือครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ เม.ย. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย Financial Account หนี้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ เม.ย. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย Financial Account ยอดคงค้างตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศจำแนกตามกลุ่มผู้ถือครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q1/2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย Financial Account งบกระแสเงินสดรัฐบาล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.ย. 2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย Financial Account ค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงาน จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ก.ย. 2564 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย Financial Account ยอดคงค้างสินทรัพย์และหนี้สินของรัฐบาลในประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ เม.ย. 2565 p ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย Financial Account ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ จำแนกตามภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2022-08-24
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้าของไทยกับญี่ปุ่น จำแนกตามสกุลเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q1/2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้าของไทยกับยุโรปจำแนกตามสกุลเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q1/2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าเข้าของไทยกับอาเซียน จำแนกตามสกุลเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q1/2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าออกของไทยกับนาฟตา จำแนกตามสกุลเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q1/2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าออกของไทยกับญี่ปุ่น จำแนกตามสกุลเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q1/2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าออกของไทยกับยุโรปจำแนกตามสกุลเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q1/2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17
การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติดุลการชำระเงิน โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าออกของไทยกับอาเซียน จำแนกตามสกุลเงิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ Q1/2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-06-17