สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา
ค้นพบ 77 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
การท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย?(คน) จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จำแนกตามถิ่นที่อยู่, เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, รูปแบบการจัดการเดินทาง, พาหนะการเดินทาง, สถานที่พัก, วัตถุประสงค์การเดินทาง (Country of Residence) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2022-07-06
การท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย?(คน) จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จำแนกตามรายสัญชาติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย (วัน) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย (วัน) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จำแนกตามถิ่นที่อยู่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย (วัน) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยกลุ่ม long stay ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย (วัน) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย (เฉพาะกลุ่ม long stay ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2020-01-17
การท่องเที่ยวและกีฬา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย (บาทต่อคนต่อวัน) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จำแนกตามถิ่นที่อยู่, รูปแบบการจัดการเดินทาง, หมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย กลุ่ม longstay (บาทต่อคนต่อวัน) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย(เฉพาะกลุ่ม long stay ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2020-01-17
การท่องเที่ยวและกีฬา รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จำแนกตามถิ่นที่อยู่, รูปแบบการจัดการเดินทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา ผู้เดินทางชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ (คน) จำนวนผู้เดินทางชาวไทยไปต่างประเทศ จำแนกตามประเทศสุดท้ายที่เดินทางไป, เพศ, อายุ, อาชีพ, รูปแบบการจัดการเดินทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของผู้เดินทางชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ (บาทต่อคน) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของผู้เดินทางชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ จำแนกตามประเทศสุดท้ายที่เดินทางไป, รูปแบบการจัดการเดินทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา รายจ่ายจากการท่องเที่ยวของผู้เดินทางชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ (บาท) รายจ่ายจากการท่องเที่ยวของผู้เดินทางชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ จำแนกตามประเทศสุดท้ายที่เดินทางไป, รูปแบบการจัดการเดินทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด) จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ จำแนกตามเพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, วัตถุประสงค์การเดินทาง, จำนวนครั้งของการเดินทางมาจังหวัดนั้นๆ ในรอบ 1 ปี, จำนวนครั้งที่เคยเดินทางมาเที่ยวจังหวัดนั้นๆ, จำนวนผู้ร่วมเดินทาง, ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมเด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด) จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ จำแนกตามเพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, วัตถุประสงค์การเดินทาง, จำนวนครั้งของการเดินทางมาจังหวัดนั้นๆ ในรอบ 1 ปี, จำนวนครั้งที่เคยเดินทางมาเที่ยวจังหวัดนั้นๆ, จำนวนผู้ร่วมเดินทาง, ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมเดิ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด) ร้อยละของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เดินทางท่องเที่ยว จำแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง, พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง, วัตถุประสงค์ในการเดินทาง, จำนวนวันเฉลี่ยในการเดินทางแต่ละครั้ง, จำนวนครั้งเฉลี่ยในการเดินทางในรอบปี(ความถี่ในการเดินทาง), ประเภทของสถานพักแร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจัดเก็บโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าอุทยานแห่งชาติ จำแนกตามอุทยานแห่งชาติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจัดเก็บโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าวนอุทยาน จำแนกตามวนอุทยาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้าพักแรมในอุทยานแห่งชาติ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้าพักแรมในอุทยานแห่งชาติ จำแนกตามอุทยานแห่งชาติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2019-07-10
การท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้าพักแรมในอุทยานแห่งชาติ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้าพักแรมในวนอุทยาน จำแนกตามวนอุทยาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2019-07-10
การท่องเที่ยวและกีฬา นักทัศนาจรชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด) จำนวนนักทัศนาจรชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ จำแนกตามถิ่นที่อยู่, เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, วัตถุประสงค์การเดินทาง, จำนวนครั้งของการเดินทางมาจังหวัดนั้นๆ ในรอบ 1 ปี, จำนวนครั้งที่เคยเดินทางมาเที่ยวจังหวัดนั้นๆ, จำนวนผู้ร่วมเดินทาง, ความสัมพันธ์กับ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย (วัน) ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด) ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย (วัน) ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด) ?(บาทต่อคน) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ และรูปแบบการจัดการเดินทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ และรูปแบบการจัดการเดินทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักทัศนาจรชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักทัศนาจรชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ และรูปแบบการจัดการเดินทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด) ?(บาท) รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ (รวมและรายจังหวัด) ?(บาท) รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางในประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2020-01-17
การท่องเที่ยวและกีฬา รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจัดเก็บโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าอุทยานแห่งชาติ จำแนกตามอุทยานแห่งชาติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา แหล่ง/สถานที่ท่องเที่ยว (รวมและรายจังหวัด) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ จำแนกตามประเภทหรือหมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยว 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมการท่องเที่ยว 2022-09-06
การท่องเที่ยวและกีฬา แหล่งท่องเที่ยวจัดเก็บโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวนแหล่งท่องเที่ยวของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำแนกตามประเภทแหล่งท่องเที่ยว (เฉพาะเขตฯ ที่ได้รับอนุญาต) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา แหล่งท่องเที่ยวจัดเก็บโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวนแหล่งท่องเที่ยวของเขตห้ามล่าสัตว์ จำแนกตามประเภทแหล่งท่องเที่ยว (เฉพาะเขตฯ ที่ได้รับอนุญาต) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาค และประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-01-26
การท่องเที่ยวและกีฬา สถานพักแรม จำนวนโรงแรมและที่พัก จำแนกเป็นรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2019-09-19
การท่องเที่ยวและกีฬา สถานพักแรม จำนวนที่พักแรมที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน (ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน) จำแนกตามภาค และทั่วประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา ห้องพัก และการเข้าพักแรม จำนวนห้องพัก จำแนกตามขนาดของกิจการ(จำนวนคนทำงาน) ประเภทห้องพัก ภาค และทั่วประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา ห้องพัก และการเข้าพักแรม จำนวนที่พักของอุทยานแห่งชาติ จำแนกตามอุทยานแห่งชาติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา ห้องพัก และการเข้าพักแรม จำนวนที่พักของวนอุทยาน จำแนกตามวนอุทยาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2019-09-05
การท่องเที่ยวและกีฬา ห้องพัก และการเข้าพักแรม จำนวนผู้เข้าพัก จำแนกตามขนาดของกิจการ(จำนวนคนทำงาน) ภาค และประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-03-09
การท่องเที่ยวและกีฬา ห้องจัดประชุม/สัมมนา และการจัดประชุม/สัมมนา จำนวนห้องประชุม/สัมมนา และห้องจัดเลี้ยงที่มีอยู่ในที่พักแรม จำแนกตามขนาดความจุ (คน) ขนาดของกิจการ (จำนวนคนทำงาน) และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา ห้องจัดประชุม/สัมมนา และการจัดประชุม/สัมมนา จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเฉลี่ยต่อครั้ง จำแนกตามภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา รายรับของสถานพักแรม รายรับของสถานประกอบการที่พักแรม ที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน จำแนกตามขนาดของกิจการ(จำนวนคนทำงาน) และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา ค่าใช้จ่ายของสถานพักแรม ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการที่พักแรม ที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ขนาดของกิจการ(จำนวนคนทำงาน) และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา มูลค่าเพิ่มของสถานพักแรม มูลค่าเพิ่มของการประกอบกิจการของสถานประกอบการที่พักแรม จำแนกตามขนาดของกิจการ(จำนวนคนทำงาน) ภาค และทั่วประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา ธุรกิจร้านอาหาร จำนวนธุรกิจร้านอาหาร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2018-06-19
การท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยว จำนวนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำแนกตามประเภทธุรกิจนำเที่ยว 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 กรมการท่องเที่ยว 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยว จำนวนธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2018-06-19
การท่องเที่ยวและกีฬา ธุรกิจบริการการขนส่ง จำนวนธุรกิจบริการการขนส่ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2018-06-19
การท่องเที่ยวและกีฬา การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย จำนวนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย จำแนกตามชนิดของภาพยนตร์ และประเทศผู้ผลิตภาพยนตร์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 กรมการท่องเที่ยว 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย จำแนกตามประเทศผู้ผลิตภาพยนต์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 กรมการท่องเที่ยว 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ จำนวนธุรกิจบริการสปา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2550 สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา บุคลากรในธุรกิจสถานพักแรม จำนวนคนทำงานในที่พักแรมจำแนกตาม ขนาดของกิจการ(จำนวนคนทำงาน) ลักษณะการจ้างงาน เพศ และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา บุคลากรในธุรกิจกิจการร้านอาหาร/ภัตตาคาร จำนวนบุคลากรทำงานในธุรกิจกิจการร้านอาหาร/ภัตตาคาร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-07-05
การท่องเที่ยวและกีฬา ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าตอบแทนแรงงานบุคลากรทำงานในธุรกิจกิจการร้านอาหาร/ภัตตาคาร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา การใช้เวลาว่างของประชากร จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามกิจกรรมหลัก เพศ และเขตการปกครอง ทั่วราชอาณาจักร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา การอ่านหนังสือ จำนวนเด็กอายุ 0 - 5 ปีที่อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน ภาค ทั่วราชอาณาจักร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา การอ่านหนังสือ จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน ทั่วราชอาณาจักร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ออกกำลังกายข้อมูลจัดเก็บโดยกรมพลศึกษา จำนวนผู้ออกกำลังกายวันแชลเลนจ์เดย์ จำแนกตามจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมพลศึกษา 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ จัดการแข่งขันโดยกรมพลศึกษา จำนวนรายการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ จัดการแข่งขันโดยกรมพลศึกษา (ยกเว้นผู้สูงอายุและคนพิการ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพลศึกษา 2021-03-13
การท่องเที่ยวและกีฬา การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติจัดการแข่งขันโดยกรมพลศึกษา จำนวนรายการการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ จัดการแข่งขันโดยกรมพลศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมพลศึกษา 2022-09-06
การท่องเที่ยวและกีฬา การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติจัดการแข่งขันโดยกรมพลศึกษา จำนวนรายการการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติจัดการแข่งขันโดยกรมพลศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพลศึกษา 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติที่จัดโดยสถาบันการพลศึกษา จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติที่จัดโดยสถาบันการพลศึกษา จำแนกตามชนิดกีฬา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ชมการแข่งขันกีฬาระดับชาติที่จัดโดยสถาบันการพลศึกษา จำนวนผู้ชมการแข่งขันกีฬาระดับชาติที่จัดโดยสถาบันการพลศึกษา จำแนกตามชนิดกีฬา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2021-08-06
การท่องเที่ยวและกีฬา ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติที่จัดโดยกรมพลศึกษา ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติที่จัดโดยกรมพลศึกษา (ยกเว้นผู้สูงอายุและคนพิการ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพลศึกษา 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา ผลการแข่งขันการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุที่จัดโดยกรมพลศึกษา ผลการแข่งขันการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติที่จัดโดยกรมพลศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมพลศึกษา 2022-09-06
การท่องเที่ยวและกีฬา ผลการแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติจัดโดยกรมพลศึกษา ผลการแข่งขันระดับชาติจัดโดยกรมพลศึกษา การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมพลศึกษา 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา ผลการแข่งขันกีฬาระดับชาติที่จัดโดยสถาบันการพลศึกษา ผลการแข่งขันกีฬาระดับชาติที่จัดโดยสถาบันการพลศึกษา จำแนกตามชนิดกีฬา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา ผลการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ สำหรับการแข่งขันที่จัดโดยกรมพลศึกษา ผลการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่จัดโดยกรมพลศึกษา จำแนกตามชนิดกีฬา และระดับการแข่งขัน (กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชน กีฬาคนพิการ และกีฬามหาวิทยาลัย) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมพลศึกษา 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา นักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติที่จัดในประเทศโดยสถาบันการพลศึกษา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติที่จัดในประเทศโดยสถาบันการพลศึกษา จำแนกตามชนิดกีฬา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ฝึกสอนที่ได้รับการพัฒนาโดยกรมพลศึกษา จำนวนผู้ฝึกสอนที่ได้รับการพัฒนาโดยกรมพลศึกษา จำแนกตามชนิดกีฬา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพลศึกษา 2019-07-10
การท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ตัดสินที่ได้รับการพัฒนาโดยกรมพลศึกษา จำนวนผู้ตัดสินที่ได้รับการพัฒนาโดยกรมพลศึกษา จำแนกตามชนิดกีฬา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมพลศึกษา 2019-07-10
การท่องเที่ยวและกีฬา บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาที่จัดโดยกรมพลศึกษา จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาที่จัดโดยกรมพลศึกษา จำแนกตามชนิดกีฬา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพลศึกษา 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาที่จัดโดยกรมพลศึกษา จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาที่จัดโดยกรมพลศึกษา จำแนกตามชนิดกีฬา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพลศึกษา 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำและผู้บริหารจัดการการกีฬา จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำและผู้บริหารจัดการการกีฬา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพลศึกษา 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬาในสังกัดสถาบันการพลศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬาในสังกัดสถาบันการพลศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะและสาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาเขตสังกัดสถาบันการพลศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามคณะและสาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาเขตสังกัดสถาบันการพลศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาเขตสังกัดสถาบันการพลศึกษา จำนวนคณะและสาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาเขตสังกัดสถาบันการพลศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา ชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา จำนวนชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา สถานประกอบการด้านการกีฬา จำนวนสถานประกอบการที่ผลิตเกี่ยวกับการกีฬา จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และประเภทอุตสาหกรรม ทั่วราชอาณาจักร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-07-23
การท่องเที่ยวและกีฬา สถานประกอบการด้านการกีฬา จำนวนสถานประกอบการด้านการกีฬา จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นรายภาค และทั่วราชอาณาจักร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-06
การท่องเที่ยวและกีฬา หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา/กิจกรรมในการพัฒนาการกีฬา โดยกรมพลศึกษา จำนวนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาโดยกรมพลศึกษา จำแนกตามประเภทบุคลากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมพลศึกษา 2021-07-23