สาขาการค้าและราคา
ค้นพบ 128 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
การค้าและราคา GDP ภาคการค้า GDP ภาคการค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2022-04-11
การค้าและราคา จำนวนสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำนวนสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-18
การค้าและราคา จำนวนสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำนวนวิสาหกิจด้านการค้าส่งจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2019-09-04
การค้าและราคา จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-04-11
การค้าและราคา จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-08-23
การค้าและราคา มูลค่ารายรับของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง มูลค่ารายรับของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-20
การค้าและราคา ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-20
การค้าและราคา มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่งจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-20
การค้าและราคา จำนวนสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก จำนวนสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-20
การค้าและราคา จำนวนสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก จำนวนวิสาหกิจด้านการค้าปลีก จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0000-00-00
การค้าและราคา จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-20
การค้าและราคา จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-10
การค้าและราคา มูลค่ารายรับของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก มูลค่ารายรับของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-23
การค้าและราคา ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-23
การค้าและราคา มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก จำแนกตามประเภทธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-23
การค้าและราคา สถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ จำนวนสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-23
การค้าและราคา สถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ จำนวนวิสาหกิจด้านการค้าบริการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0000-00-00
การค้าและราคา จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-23
การค้าและราคา จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-06-10
การค้าและราคา มูลค่ารายรับของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ มูลค่ารายรับของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-23
การค้าและราคา ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-05-23
การค้าและราคา มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-09-24
การค้าและราคา ผู้ประกอบการและธุรกิจเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ จำนวนผู้ประกอบการและธุรกิจเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2022-08-05
การค้าและราคา การกำกับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และคุ้มครองผู้บริโภค จำนวนข้อร้องเรียน จำแนกตามพฤติกรรมการค้าที่กำหนดในกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ มิ.ย.2564 กรมการค้าภายใน 2021-09-24
การค้าและราคา โครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรของรัฐบาล จำนวนเกษตรกร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2019-10-02
การค้าและราคา โครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรของรัฐบาล มูลค่าผลผลิตของเกษตรกรต่อปี จำแนกตามสินค้าเกษตรที่สำคัญ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2019-09-04
การค้าและราคา โครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรของรัฐบาล ราคาเฉลี่ยต่อปี จำแนกตามสินค้าเกษตรที่สำคัญ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 (มี.ค.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2022-04-19
การค้าและราคา โครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรของรัฐบาล พื้นที่ปลูก จำแนกตามสินค้าเกษตรที่สำคัญ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2022-05-23
การค้าและราคา โครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรของรัฐบาล จำนวนสินค้าที่อยู่ในโครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรของรัฐบาล จำแนกตามประเภทสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2019-10-04
การค้าและราคา โครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรของรัฐบาล จำนวนสินค้าที่ได้รับการช่วยเหลือของรัฐบาล จำแนกตามประเภทสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2019-10-04
การค้าและราคา โครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรของรัฐบาล งบประมาณที่ใช้ในโครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรของรัฐบาล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2019-10-04
การค้าและราคา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการรับฝากสินค้า จำแนกตามประเภทการรับฝากสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(มิ.ย.) กรมการค้าภายใน 2022-08-05
การค้าและราคา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวนห้องเย็น 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0000-00-00
การค้าและราคา การส่งเสริมการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า ผ่านระบบตลาดกลาง และระบบตลาดข้อตกลง จำนวนตลาดที่ได้รับการส่งเสริม จำแนกตามประเภทตลาดกลาง (ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ ผักผลไม้ และสัตว์น้ำ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(มิ.ย.) กรมการค้าภายใน 2022-08-05
การค้าและราคา การส่งเสริมการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า ผ่านระบบตลาดกลาง และระบบตลาดข้อตกลง จำนวนสัญญาข้อตกลงที่ทำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(มิ.ย.) กรมการค้าภายใน 2022-08-05
การค้าและราคา การส่งเสริมการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า ผ่านระบบตลาดกลาง และระบบตลาดข้อตกลง จำนวนชนิดสินค้าที่ทำสัญญาข้อตกลง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(มิ.ย.) กรมการค้าภายใน 2022-08-08
การค้าและราคา การส่งเสริมการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า ผ่านระบบตลาดกลาง และระบบตลาดข้อตกลง จำนวนปริมาณสินค้าที่ทำสัญญาข้อตกลง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(มิ.ย.) กรมการค้าภายใน 2022-08-08
การค้าและราคา การนำเข้าของไทย มูลค่าการนำเข้าของไทย รายประเทศ และรายสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2022-05-24
การค้าและราคา การนำเข้าของไทย รายชื่อผู้นำเข้าของไทย รายประเทศ และรายสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 0000-00-00
การค้าและราคา การนำเข้าของไทย สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(ม.ค.-เม.ย.) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2022-06-13
การค้าและราคา การส่งออกของไทย มูลค่าการส่งออกของไทย รายประเทศ และรายสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2022-05-24
การค้าและราคา การส่งออกของไทย รายชื่อผู้ส่งออกของไทย รายประเทศ และรายสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 0000-00-00
การค้าและราคา การส่งออกของไทย สัดส่วนมูลค่าการส่งออกระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(ม.ค.-เม.ย.) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2022-06-13
การค้าและราคา กระจายตลาดส่งออกของไทย อัตราการเจริญเติบโต รายประเทศ รายสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2021-08-16
การค้าและราคา กระจายตลาดส่งออกของไทย อัตราส่วนแบ่ง รายประเทศ รายสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2021-08-16
การค้าและราคา กระจายตลาดส่งออกของไทย สัดส่วนการส่งออก รายประเทศ รายสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2021-08-16
การค้าและราคา กระจายตลาดส่งออกของไทย สัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตร จำแนกตามประเภทสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(ม.ค.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2022-05-24
การค้าและราคา กระจายตลาดส่งออกของไทย สัดส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร จำแนกตามประเภทสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(ม.ค.) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2022-05-24
การค้าและราคา กระจายตลาดส่งออกของไทย สัดส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม จำแนกตามประเภทสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(ม.ค.) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2022-05-25
การค้าและราคา ด่านศุลกากรชายแดนที่สามารถให้บริการแบบ one stop service จำนวนด่านศุลกากรชายแดนที่สามารถให้บริการ one stop service 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมศุลกากร 2021-08-16
การค้าและราคา ดุลการค้าของไทย มูลค่าการนำเข้าของไทย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2022-05-25
การค้าและราคา ดุลการค้าของไทย มูลค่าการส่งออกของไทย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2022-05-25
การค้าและราคา ดุลการค้าของไทย มูลค่าดุลการค้าของไทย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2022-05-25
การค้าและราคา ดุลการค้าของไทย มูลค่าการค้าของประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2022-05-26
การค้าและราคา การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รายประเทศ และรายสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการค้าต่างประเทศ 2022-07-26
การค้าและราคา การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มูลค่าการนำเข้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รายประเทศ และรายสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการค้าต่างประเทศ 2022-07-26
การค้าและราคา การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มูลค่าการส่งออกชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รายประเทศ และรายสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการค้าต่างประเทศ 2022-07-27
การค้าและราคา การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มูลค่าดุลการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รายประเทศ และรายสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการค้าต่างประเทศ 2022-07-26
การค้าและราคา การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวนสำนักงานการค้าของกรมการค้าต่างประเทศในภูมิภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมการค้าต่างประเทศ 2019-07-12
การค้าและราคา ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการส่งเสริม จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการส่งเสริม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2021-08-16
การค้าและราคา การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ จำนวนงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2021-08-16
การค้าและราคา การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ จำนวนผู้เข้าร่วมในงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2021-08-16
การค้าและราคา ผู้ประกอบการที่มาขอรับบริการด้านแหล่งวัตถุดิบ จำนวนผู้ประกอบการที่มาขอรับบริการด้านแหล่งวัตถุดิบ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2021-08-16
การค้าและราคา การส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดร้านอาหารไทยของคนไทย จำนวนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้เครื่องหมาย “Thai Select” 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2021-08-16
การค้าและราคา การส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดร้านอาหารไทยของคนไทย จำนวนโครงการที่ส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2021-08-16
การค้าและราคา ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2022-06-23
การค้าและราคา ราคาขายส่งสินค้าเกษตร ณ ตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ราคาขายส่งสินค้าเกษตร ณ ตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำแนกตามหมวดสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563(ม.ค.-ก.ย.) กรมการค้าภายใน 2021-08-16
การค้าและราคา ราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้าง จำแนกรายสินค้า และรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 0000-00-00
การค้าและราคา ราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (กทม.และ 3 จังหวัด : นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี) จำแนกรายหมวดสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 0000-00-00
การค้าและราคา ราคาขายปลีกสินค้าเกษตร ณ ตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ราคาขายปลีกสินค้าเกษตร ณ ตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำแนกตามหมวดสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการค้าภายใน 2022-06-06
การค้าและราคา ตาราง I-O ตาราง I-O 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2021-08-16
การค้าและราคา อันดับความสามารถในการแข่งขันโดย World Economic Forum อันดับความสามารถในการแข่งขันโดย World Economic Forum 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2018 สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 2019-07-12
การค้าและราคา ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้บริโภค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(เม.ย.) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 2022-05-12
การค้าและราคา ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาผู้ผลิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(เม.ย.) สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 2022-05-12
การค้าและราคา ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(เม.ย.) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 2022-05-12
การค้าและราคา ดัชนีราคาส่งออก ดัชนีราคาส่งออก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(มี.ค.) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 2022-05-12
การค้าและราคา ดัชนีราคานำเข้า ดัชนีราคานำเข้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(มี.ค.) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 2022-05-12
การค้าและราคา ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(ไตรมาส1) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 2022-06-06
การค้าและราคา ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา Escalation Factor (K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา Escalation Factor (K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(เม.ย.) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 2022-05-12
การค้าและราคา ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ดัชนีราคาสินค้าเกษตร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(มี.ค.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2022-05-12
การค้าและราคา ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2019(มี.ค.) สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 2021-08-16
การค้าและราคา ดัชนีวัฎจักรธุรกิจ ดัชนีวัฏจักรธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 2020-03-10
การค้าและราคา ดัชนีวัฎจักรเงินเฟ้อ ดัชนีวัฎจักรเงินเฟ้อ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 2020-03-10
การค้าและราคา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(เม.ย.) สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 2022-05-12
การค้าและราคา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 2022-09-06
การค้าและราคา ดัชนีค้าส่ง ดัชนีค้าส่ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-05
การค้าและราคา ดัชนีค้าปลีก ดัชนีค้าปลีก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2022-04-05
การค้าและราคา การจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวนการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ จำแนกตามภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2022-04-07
การค้าและราคา การจดทะเบียนนิติบุคคล ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ จำแนกตามภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2022-04-07
การค้าและราคา การจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวนการจดทะเบียนเลิกกิจการ จำแนกตามภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2022-05-12
การค้าและราคา การจดทะเบียนนิติบุคคล ทุนจดทะเบียนเลิกกิจการ จำแนกตามภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2022-05-12
การค้าและราคา การจดทะเบียนนิติบุคคล สถานะของนิติบุคคลทั่วประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2022-05-17
การค้าและราคา การจดทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลเพิ่มทุน–ลดทุน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(มี.ค.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2022-05-17
การค้าและราคา การจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า จำนวนการจดทะเบียนสมาคมการค้าตั้งใหม่ จำแนกตามภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563(ธ.ค.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2021-08-16
การค้าและราคา การจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า จำนวนการจดทะเบียนหอการค้าตั้งใหม่ จำแนกตามภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 (ม.ค.-ก.ย.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2021-08-16
การค้าและราคา การจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า สถานะของสมาคมการค้าทั่วประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2021-08-16
การค้าและราคา การจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า สถานะของหอการค้าทั่วประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2021-08-16
การค้าและราคา การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จำนวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564(3มี.ค.43-30 เม.ย.64) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2022-08-08
การค้าและราคา การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เงินลงทุนขั้นต่ำที่คนต่างด้าวนำเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 (ม.ค.-มิ.ย.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2022-08-08
การค้าและราคา การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จำนวนการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จำแนกตามประเภทหนังสือรับรอง (สนธิสัญญา/ความตกลง) ประเภทธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2021-08-16
การค้าและราคา การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(ม.ค.-มิ.ย.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2022-08-08
การค้าและราคา การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเว็บไซต์ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(ม.ค.-มิ.ย.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2022-08-08
การค้าและราคา พฤติกรรมการซื้อ ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2022-06-24
การค้าและราคา พฤติกรรมการซื้อ ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามรูปแบบการชำระค่าสินค้า/บริการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2019-09-06
การค้าและราคา มูลค่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละของมูลค่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามประเภทผู้ประกอบการ (e-Auction) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2022-06-24
การค้าและราคา มูลค่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2022-05-18
การค้าและราคา มูลค่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รายอุตสาหกรรม จำแนกตามช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์ของผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs (ไม่รวม e-Auction) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2020-09-01
การค้าและราคา สิทธิบัตร จำนวนคำขอสิทธิบัตร จำแนกตามประเภทสิทธิบัตร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2022-05-12
การค้าและราคา สิทธิบัตร จำนวนคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำแนกตามประเภทการประดิษฐ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2021-08-16
การค้าและราคา สิทธิบัตร จำนวนคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำแนกตามประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2021-08-16
การค้าและราคา สิทธิบัตร จำนวนคำขออนุสิทธิบัตร จำแนกตามประเภทอนุสิทธิบัตร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2022-05-18
การค้าและราคา สิทธิบัตร จำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร จำแนกตามประเภทสิทธิบัตร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2022-05-18
การค้าและราคา สิทธิบัตร จำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำแนกตามประเภทการประดิษฐ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2021-08-16
การค้าและราคา สิทธิบัตร จำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำแนกตามการออกแบบผลิตภัณฑ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2021-08-16
การค้าและราคา สิทธิบัตร จำนวนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จำแนกตามประเภทอนุสิทธิบัตร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2022-05-18
การค้าและราคา เครื่องหมายการค้า จำนวนคำขอเครื่องหมายการค้า จำแนกตามจำพวกสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2022-05-18
การค้าและราคา เครื่องหมายการค้า จำนวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำแนกตามจำพวกสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2022-05-18
การค้าและราคา ลิขสิทธิ์ จำนวนการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จำแนกตามประเภทงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2022-05-17
การค้าและราคา การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้การใช้สิทธิ์ FTA มูลค่าการส่งออกภายใต้การใช้สิทธิ์ FTA รายสินค้า รายประเทศที่เปิดการค้าเสรี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการค้าต่างประเทศ 2022-06-30
การค้าและราคา การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้การใช้สิทธิ์ FTA มูลค่าการนำเข้าภายใต้สิทธิ์ FTA รายสินค้า รายประเทศที่เปิดการค้าเสรี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(ม.ค.-มี.ค.) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2022-08-25
การค้าและราคา หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า จำนวนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(ม.ค.-เม.ย.) กรมการค้าต่างประเทศ 2022-05-18
การค้าและราคา หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า จำนวนหนังสือที่ได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(พ.ค.) กรมการค้าต่างประเทศ 2022-08-08
การค้าและราคา หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า จำนวนหนังสือที่ไม่ได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(พ.ค.) กรมการค้าต่างประเทศ 2022-08-08
การค้าและราคา ใบอนุญาตและหนังสือรับรองสินค้าทั่วไป จำนวนใบอนุญาตและหนังสือรับรองสินค้าทั่วไป 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(พ.ค.) กรมการค้าต่างประเทศ 2022-08-08
การค้าและราคา การส่งออกสินค้ามาตรฐาน ปริมาณการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 9 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง ข้าวโพด ปุยนุ่น ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว ปลาป่น ถั่วเขียวผิวดำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการค้าต่างประเทศ 2022-07-19
การค้าและราคา การส่งออกสินค้ามาตรฐาน มูลค่าการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 9 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง ข้าวโพด ปุยนุ่น ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว ปลาป่น ถั่วเขียวผิวดำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการค้าต่างประเทศ 2022-07-19
การค้าและราคา การขอใช้สิทธิส่งออกไปยังตลาดสำคัญ การขอใช้สิทธิส่งออกไปยังตลาดสำคัญ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(ม.ค.-เม.ย.) กรมการค้าต่างประเทศ 2022-08-02
การค้าและราคา การนำเข้าสินค้าสำคัญ มูลค่าการนำเข้า จำแนกตามแหล่งนำเข้าที่สำคัญ และประเภทสินค้าที่สำคัญ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565(เม.ย.) กรมการค้าต่างประเทศ 2022-09-01