สาขาพลังงาน
ค้นพบ 133 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
พลังงาน ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้นภายในประเทศ ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้นภายในประเทศ จำแนกตามเชื้อเพลิง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-03
พลังงาน ปริมาณการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ปริมาณการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น จำแนกตามเชื้อเพลิง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-03-16
พลังงาน ปริมาณการผลิตลิกไนต์ ปริมาณการผลิตลิกไนต์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-03-16
พลังงาน ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ จำแนกตามแหล่งผลิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-03-16
พลังงาน ปริมาณการผลิตคอนเดนเสท ปริมาณการผลิตคอนเดนเสท จำแนกตามแหล่งผลิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-03-16
พลังงาน ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ จำแนกตามแหล่งผลิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-03-16
พลังงาน ปริมาณการผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ปริมาณการผลิตน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมันและผู้ผลิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-16
พลังงาน ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-16
พลังงาน ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-16
พลังงาน ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-16
พลังงาน ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-16
พลังงาน ปริมาณการผลิตพลังงานจากฟืน ปริมาณการผลิตพลังงานจากฟืน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-16
พลังงาน ปริมาณการผลิตพลังงานจากแกลบ ปริมาณการผลิตพลังงานจากแกลบ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-16
พลังงาน ปริมาณการผลิตพลังงานจากกากอ้อย ปริมาณการผลิตพลังงานจากกากอ้อย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-16
พลังงาน ปริมาณการผลิตพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปริมาณการผลิตพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-16
พลังงาน ปริมาณการผลิตพลังงานจากขยะ ปริมาณการผลิตพลังงานจากขยะ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-16
พลังงาน ปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพ ปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการผลิตเอทานอล ปริมาณการผลิตเอทานอล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล ปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการผลิตพลังงานอื่น ปริมาณการผลิตพลังงานอื่น 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ ปริมาณการนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น จำแนกตามเชื้อเพลิง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการนำเข้า ถ่านหิน ปริมาณการนำเข้าถ่านหิน จำแนกตามชนิดของถ่านหิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติรวม ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ (รวม NG และ LNG) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ (NG) ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ (LNG) ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการนำเข้า ก๊าซโปรเพน ปริมาณการนำเข้าโปรเพนจำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการนำเข้า ก๊าซบิวเทน ปริมาณการนำเข้าบิวเทน จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง จำแนกตามชนิดและประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบและวัตถุดิบ ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบและวัตถุดิบ จำแนกตามชนิดน้ำมันและประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมันและประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการนำเข้าฟืน ปริมาณการนำเข้าฟืน จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการนำเข้าถ่านไม้ ปริมาณการนำเข้าถ่านไม้ จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการใช้ถ่านหิน ปริมาณการใช้ถ่านหิน จำแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2021-03-09
พลังงาน ปริมาณการใช้ลิกไนต์ ปริมาณการใช้ลิกไนต์ รายสาขาเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำแนกตามชนิดน้ำมัน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการใช้น้ำมันดิบและวัตถุดิบเข้าขบวนการกลั่นจากผู้ผลิต ปริมาณการใช้น้ำมันดิบและวัตถุดิบเข้าขบวนการกลั่น จำแนกตามชนิดน้ำมัน/ประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ปริมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมันตามจังหวัด/ประเภทธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ จำแนกตามกลุ่มผู้ใช้ (โรงแยกก๊าซฯ โรงไฟฟ้า IPP SPP อุตสาหกรรม NGV) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการใช้ LPG ปริมาณการใช้ LPG จำแนกตามกลุ่มผู้ใช้ (ครัวเรือน อุตสาหกรรม ขนส่ง ปิโตรเคมี) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการใช้ก๊าซ โปรเพน ปริมาณการใช้ก๊าซโปรเพน จำแนกตามจังหวัด/ประเภทธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการใช้ก๊าซ บิวเทน ปริมาณการใช้บิวเทน จำแนกตามจังหวัด/ประเภทธุรกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน การขายน้ำมันดิบจากแหล่งผลิต ปริมาณการขายน้ำมันดิบ จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-03-22
พลังงาน การขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิต ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-03-22
พลังงาน การขายคอนเดนเสทจากแหล่งผลิต ปริมาณการขายคอนเดนเสท จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-03-22
พลังงาน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำแนกตามเขตการปกครอง ภาค และจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2022-09-02
พลังงาน จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (เฉพาะ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำแนกตามประเภทผู้ใช้ (เฉพาะ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 การไฟฟ้านครหลวง 2021-03-10
พลังงาน พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายและใช้ (เฉพาะ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายและใช้ จำแนกตามประเภทผู้ใช้ (เฉพาะ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 การไฟฟ้านครหลวง 2022-03-22
พลังงาน ผู้ใช้ไฟฟ้า (ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ) ผู้ใช้ไฟฟ้า จำแนกตามประเภทผู้ใช้ (ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2021-08-30
พลังงาน พลังงานที่จำหน่ายและใช้ (ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายและใช้ จำแนกตามประเภทผู้ใช้ (ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2021-08-30
พลังงาน จำนวนสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำแนกตามชื่อและที่ตั้ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) แยกรายจังหวัด และประเภทสถานี (สถานีแนวท่อ/สถานีแม่/สถานีลูก) และแยกตามผู้ประกอบการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน จำนวนสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ จำนวนสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ จำแนกตามชื่อและที่ตั้งและวันที่หมดอายุ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานจากฟืน ปริมาณการใช้พลังงานจากฟืน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานจากถ่าน ปริมาณการใช้พลังงานจากถ่าน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานจากแกลบ ปริมาณการใช้พลังงานจากแกลบ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-22
พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานจากกากอ้อย ปริมาณการใช้พลังงานจากกากอ้อย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-03-22
พลังงาน จำนวนผู้ประกอบการน้ำมันหล่อลื่น จำนวนผู้ประกอบการน้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับความเห็นชอบ จำแนกเป็นรายบุคคล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-03-22
พลังงาน จำนวนผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 จำนวนผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 จำแนกเป็นรายบุคคล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมธุรกิจพลังงาน 2021-03-11
พลังงาน จำนวนผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 จำนวนผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 จำแนกเป็นรายบุคคล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-08-16
พลังงาน จำนวนผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 จำนวนผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 จำแนกเป็นรายบุคคล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-08-16
พลังงาน จำนวนผู้ขนส่งตามมาตรา 12 จำนวนขนส่งตามมาตรา 12 จำแนกเป็นรายบุคคล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-08-16
พลังงาน จำนวนผู้ผลิตไบโอดีเซล สำหรับเครื่องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) ที่ได้รับความเห็นชอบการจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายจากกรมธุรกิจพลังงาน จำนวนผู้ผลิตไบโอดีเซลชุมชน ที่ได้รับความเห็นชอบการจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายจากกรมธุรกิจพลังงาน จำแนกเป็นรายบุคคล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-08-16
พลังงาน จำนวนผู้ผลิตไบโอดีเซล ที่ได้รับความเห็นชอบการจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย จากกรมธุรกิจพลังงาน จำนวนผู้ผลิตไบโอดีเซลที่ได้รับความเห็นชอบการจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายจากกรมธุรกิจพลังงาน จำแนกเป็นรายบุคคลตามผู้ผลิตและผู้จำหน่าย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-08-16
พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานสาขาเกษตรกรรม ปริมาณการใช้พลังงานสาขาเกษตรกรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-03
พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานสาขาเหมืองแร่ ปริมาณการใช้พลังงานสาขาเหมืองแร่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-03
พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานสาขาอุตสาหกรรมการผลิต ปริมาณการใช้พลังงานสาขาอุตสาหกรรมการผลิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-03
พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานสาขาการก่อสร้าง ปริมาณการใช้พลังงานสาขาการก่อสร้างจำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-03
พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานสาขาบ้านที่อยู่อาศัย ปริมาณการใช้พลังงานสาขาบ้านที่อยู่อาศัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-03
พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานสาขาธุรกิจการค้า ปริมาณการใช้พลังงานสาขาธุรกิจการค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-03
พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานสาขาการขนส่ง ปริมาณการใช้พลังงานสาขาการขนส่ง จำแนกตามวิธีการขนส่ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-03
พลังงาน ปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบ ปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบ จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-08-03
พลังงาน ปริมาณการส่งออกคอนเดนเสท ปริมาณการส่งออกคอนเดนเสท จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2018-06-20
พลังงาน ปริมาณการส่งออกก๊าซโซลีนธรรมชาติ ปริมาณการส่งออกก๊าซโซลีนธรรมชาติ จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมธุรกิจพลังงาน 2021-03-11
พลังงาน ปริมาณการส่งออกก๊าซโปรเพน ปริมาณการส่งออกก๊าซโปรเพน จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมธุรกิจพลังงาน 2018-06-20
พลังงาน ปริมาณการส่งออกก๊าซบิวเทน ปริมาณการส่งออกก๊าซบิวเทน จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมธุรกิจพลังงาน 2021-03-11
พลังงาน ปริมาณการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ปริมาณการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง จำแนกตามชนิดน้ำมันและประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมธุรกิจพลังงาน 2021-03-11
พลังงาน ปริมาณการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ปริมาณการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมันและประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมธุรกิจพลังงาน 2021-03-11
พลังงาน ปริมาณการส่งออกไฟฟ้า ปริมาณการส่งออกไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2022-08-16
พลังงาน ปริมาณการส่งออกถ่าน ปริมาณการส่งออกถ่าน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-16
พลังงาน ปริมาณการส่งออก เอทานอล ปริมาณการส่งออกเอทานอล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-04
พลังงาน มูลค่าการนำเข้าถ่านหิน มูลค่าการนำเข้าถ่านหิน จำแนกตามชนิดของถ่านหินและประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-08-04
พลังงาน มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-08-04
พลังงาน มูลค่าการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ มูลค่าการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-08-04
พลังงาน มูลค่าการนำเข้า น้ำมันสำเร็จรูป มูลค่าการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมธุรกิจพลังงาน 2022-08-04
พลังงาน มูลค่าการนำเข้าฟืน มูลค่าการนำเข้าฟืน จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2019-09-09
พลังงาน มูลค่าการนำเข้าถ่านไม้ มูลค่าการนำเข้าถ่านไม้ จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2019-09-09
พลังงาน มูลค่าการส่งออกน้ำมันดิบ มูลค่าการส่งออกน้ำมันดิบ จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-08-04
พลังงาน มูลค่าการส่งออกคอนเดนเสท มูลค่าการส่งออกคอนเดนเสท จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2018-06-20
พลังงาน มูลค่าการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป มูลค่าการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมธุรกิจพลังงาน 2020-08-27
พลังงาน มูลค่าการส่งออกไฟฟ้า มูลค่าการส่งออกไฟฟ้า จำแนกตามประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-08-04
พลังงาน มูลค่าการส่งออกถ่านไม้ มูลค่าการส่งออกถ่านไม้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2019-09-09
พลังงาน มูลค่าการส่งออก เอทานอล มูลค่าการส่งออกเอทานอล 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2019-09-27
พลังงาน มูลค่าการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ มูลค่าการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-08-04
พลังงาน มูลค่าการใช้ถ่านหิน มูลค่าการใช้ถ่านหิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-08-04
พลังงาน มูลค่าการใช้ลิกไนต์ มูลค่าการใช้ลิกไนต์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-08-04
พลังงาน มูลค่าการใช้น้ำมันสำเร็จรูป มูลค่าการใช้น้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมัน/ประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-08-04
พลังงาน มูลค่าการใช้ก๊าซธรรมชาติ มูลค่าการใช้ก๊าซธรรมชาติ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-08-04
พลังงาน มูลค่าการใช้ไฟฟ้า มูลค่าการใช้ไฟฟ้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-08-04
พลังงาน มูลค่าการขายน้ำมันดิบจากแหล่งผลิต มูลค่าการขายน้ำมันดิบ จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-08-04
พลังงาน มูลค่าการขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิต มูลค่าการขายก๊าซธรรมชาติ จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-08-04
พลังงาน มูลค่าการขายคอนเดนเสทจากแหล่งผลิต มูลค่าการขายคอนเดนเสท จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-08-04
พลังงาน ปริมาณการสำรองน้ำมันดิบ ปริมาณสำรองน้ำมันดิบ จำแนกตามแหล่งและประเภทของการสำรอง (P1,P2) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-08-04
พลังงาน ปริมาณการสำรองคอนเดนเสท ปริมาณสำรองคอนเดนเสท จำแนกตามแหล่งและประเภทของการสำรอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-08-04
พลังงาน ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ จำแนกตามแหล่งและประเภทของการสำรอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-08-04
พลังงาน ราคาการนำเข้าน้ำมันดิบ ราคาการนำเข้าน้ำมันดิบ จำแนกตามชนิดน้ำมัน/ประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมธุรกิจพลังงาน 2020-08-27
พลังงาน ราคาการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป ราคาการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมัน/ประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมธุรกิจพลังงาน 2021-03-12
พลังงาน ราคาการขายส่งน้ำมันสำเร็จรูปหน้าโรงกลั่น ราคาการขายส่งน้ำมันสำเร็จรูปหน้าโรงกลั่น จำแนกตามชนิดน้ำมัน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-08-04
พลังงาน ราคาการขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ราคาการขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามบริษัทผู้ค้าและชนิดน้ำมัน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-08-04
พลังงาน ราคาเฉลี่ยของพลังงานที่นำเข้า ราคาเฉลี่ยของพลังงานที่นำเข้า จำแนกตามประเภท 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2555 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2019-09-02
พลังงาน ราคาน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันดิบ ณ ปากหลุม จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-08-04
พลังงาน ราคาก๊าซธรรมชาติ ราคาก๊าซธรรมชาติ ณ ปากหลุม จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-08-04
พลังงาน ราคาคอนเดนเสท ราคาคอนเดนเสท ณ ปากหลุม จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-08-04
พลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-09-17
พลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทของพลังงานและภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-08-04
พลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามขนาดของครัวเรือน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-08-04
พลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามกลุ่มควินไทล์ค่าใช้จ่าย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-08-04
พลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของสถานประกอบการ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของสถานประกอบการธุรกิจ จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-08-04
พลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของที่พักแรม จำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่ายและขนาดของกิจการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-03-14
พลังงาน รายได้รัฐบาลจากพลังงาน รายได้รัฐบาลจากพลังงาน จำแนกตามประเภทรายได้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2022-08-04
พลังงาน การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้ท้องถิ่น การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้ท้องถิ่น จำแนกตามองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2022-08-04
พลังงาน อัตราร้อยละของมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราร้อยละของมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จำแนกเป็นรายปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-04
พลังงาน อัตราร้อยละของมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อการนำเข้าสินค้า อัตราร้อยละของมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อการนำเข้าของสินค้า จำแนกเป็นรายปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-04
พลังงาน อัตราร้อยละของมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อการส่งออกสินค้า อัตราร้อยละของมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อการส่งออกสินค้า จำแนกเป็นรายปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-04
พลังงาน สัดส่วนการจัดหาพลังงานขั้นต้นทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สัดส่วนการจัดหาพลังงานขั้นต้นทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จำแนกเป็นรายปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-04
พลังงาน สัดส่วนการจัดหาพลังงานขั้นต้นทั้งหมดต่อประชากร สัดส่วนการจัดหาพลังงานขั้นต้นทั้งหมดต่อประชากร จำแนกเป็นรายปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-04
พลังงาน สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จำแนกเป็นรายปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-04
พลังงาน สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จำแนกตามการใช้พลังงานสาขาเศรษฐกิจเป็นรายปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-04
พลังงาน สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อประชากร สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อประชากร จำแนกเป็นรายปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-04
พลังงาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อคน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อประชากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2022-08-05
พลังงาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อคน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อประชากรของการไฟฟ้านครหลวง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 การไฟฟ้านครหลวง 2022-08-05
พลังงาน การปล่อยมลพิษทางอากาศ ปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการใช้พลังงาน จำแนกตามชนิดของก๊าซและสาขาเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2022-08-04