สาขาอุตสาหกรรม
ค้นพบ 91 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนโรงงานที่จดทะเบียนประกอบกิจการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2022-09-02
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนโรงงานที่จดทะเบียนขยายกิจการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2022-09-02
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2022-09-02
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนโรงงานผลิตน้ำตาลทราย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2022-09-02
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนโรงงานที่ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมฯ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2022-09-02
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนวิสาหกิจ จำแนกตามขนาด และประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2022-08-18
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนและทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ; เพิ่มทุน ; แปรสภาพ ; จดทะเบียนเลิกฯ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2022-09-02
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01
อุตสาหกรรม การจ้างงานของอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนลูกจ้างและคนทำงานในสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01
อุตสาหกรรม การจ้างงานของอุตสาหกรรมการผลิต ค่าตอบแทนแรงงานในสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01
อุตสาหกรรม ทุนและแหล่งทุนของอุตสาหกรรมการผลิต สัดส่วนการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศในสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01
อุตสาหกรรม สินทรัพย์ถาวรของอุตสาหกรรมการผลิต สินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01
อุตสาหกรรม ปริมาณและมูลค่าผลผลิต มูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01
อุตสาหกรรม ปริมาณและมูลค่าผลผลิต มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01
อุตสาหกรรม ปริมาณและมูลค่าผลผลิต มูลค่าผลผลิต จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01
อุตสาหกรรม ปริมาณและมูลค่าผลผลิต มูลค่าเพิ่ม จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01
อุตสาหกรรม ปริมาณและมูลค่าผลผลิต สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อผลผลิต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-01
อุตสาหกรรม ปริมาณและมูลค่าผลผลิต การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการค้าต่างประเทศ 2022-09-02
อุตสาหกรรม ปริมาณและมูลค่าผลผลิต อัตราการขยายตัวของปริมาณผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเฉพาะสินค้าที่สำคัญ จำแนกตามหมวดสินค้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 0000-00-00
อุตสาหกรรม ปริมาณและมูลค่าผลผลิต มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกของสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำแนกตามขนาดของสินค้า ประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2021-08-16
อุตสาหกรรม ปริมาณและมูลค่าผลผลิต ปริมาณและมูลค่าผลผลิตอ้อย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2021-06-01
อุตสาหกรรม ปริมาณและมูลค่าผลผลิต ปริมาณและมูลค่าผลผลิตน้ำตาลทราย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2021-06-01
อุตสาหกรรม ปริมาณและมูลค่าผลผลิต ราคาน้ำตาลในตลาดโลก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2021-07-12
อุตสาหกรรม ปริมาณและมูลค่าผลผลิต ปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลทราย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2021-09-22
อุตสาหกรรม ปริมาณและมูลค่าผลผลิต ปริมาณ/ มูลค่า/ การส่งออกน้ำตาลทรายดิบและทรายขาว 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2021-09-22
อุตสาหกรรม การพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2022-09-02
อุตสาหกรรม การรับรองผลิตภัณฑ์และระบบ จำนวนผู้ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำแนกตาม เลขที่ มอก. 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2022-08-22
อุตสาหกรรม การรับรองผลิตภัณฑ์และระบบ จำนวนผู้ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน จำแนกตาม เลขที่ มผช. 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2021-08-04
อุตสาหกรรม การรับรองผลิตภัณฑ์และระบบ จำนวนผู้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 จำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2022-09-02
อุตสาหกรรม การรับรองผลิตภัณฑ์และระบบ จำนวนผู้ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2022-08-24
อุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุน การขอรับการส่งเสริมการลงทุนสุทธิ (จำนวนโครงการ เงินลงทุน การจ้างงาน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2022-09-02
อุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุน การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน (จำนวนโครงการ เงินลงทุน การจ้างงาน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2021-06-01
อุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุน การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน (จำนวนโครงการ เงินลงทุน การจ้างงาน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2021-06-01
อุตสาหกรรม สัมปทานเหมืองแร่ จำนวนเหมืองแร่ที่ได้รับสัมปทานและเปิดทำการ จำแนกตามชนิดของแร่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2022-08-22
อุตสาหกรรม การจ้างงาน จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการเหมืองแร่ จำแนกตามชนิดของแร่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2022-08-22
อุตสาหกรรม ราคาแร่ ราคาแร่ตามประกาศเพื่อคำนวณรายได้ค่าภาคหลวง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2022-09-02
อุตสาหกรรม ปริมาณผลผลิตแร่ ปริมาณและมูลค่าของผลผลิตแร่ จำแนกตามชนิดของแร่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2021-06-01
อุตสาหกรรม ปริมาณผลผลิตแร่ ปริมาณการผลิตแร่ที่สำคัญ และร้อยละการเปลี่ยนแปลง จำแนกตามชนิดของแร่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2022-09-02
อุตสาหกรรม ปริมาณผลผลิตแร่ ปริมาณและมูลค่าการใช้แร่ในประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2022-08-22
อุตสาหกรรม ปริมาณผลผลิตแร่ ปริมาณการใช้แร่บางชนิดในอุตสาหกรรมภายในประเทศ และร้อยละการเปลี่ยนแปลง จำแนกตามชนิดของแร่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2022-08-22
อุตสาหกรรม ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงแร่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2021-08-16
อุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-02
อุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-02
อุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-02
อุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-02
อุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-02
อุตสาหกรรม มูลค่าการก่อสร้างของสถานประกอบการก่อสร้าง มูลค่าการก่อสร้างหรือรายรับของการดำเนินกิจการก่อสร้าง จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-02
อุตสาหกรรม มูลค่าการก่อสร้างของสถานประกอบการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายขั้นกลางเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-02
อุตสาหกรรม มูลค่าการก่อสร้างของสถานประกอบการก่อสร้าง มูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการก่อสร้าง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-02
อุตสาหกรรม การจ้างงานของสถานประกอบการก่อสร้าง จำนวนคนทำงานและลูกจ้างในสถานประกอบการก่อสร้าง จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-02
อุตสาหกรรม การจ้างงานของสถานประกอบการก่อสร้าง ค่าตอบแทนแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบการก่อสร้าง จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-02
อุตสาหกรรม สินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการก่อสร้าง มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการก่อสร้าง จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-02
อุตสาหกรรม ราคาวัสดุก่อสร้าง ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 2021-06-01
อุตสาหกรรม พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างทั่วประเทศจำแนกตามประเภทของสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคาร โรงเรือน และมิใช่อาคารโรงเรือน ตาม พรบ. 2522 แสดงจำนวนหน่วยและขนาด พื้นที่ทั่วประเทศจำแนกตามภูมิภาคและรายจังหวัด (ครอบคลุมการอนุญาตตามแบบ3 อ.1 และแบบ 39 ทวิ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-02
อุตสาหกรรม การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ จำแนกตามโครงการ ประเภทที่อยู่อาศัย (แสดงจำนวนหน่วยและจำนวนโครงการ) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมที่ดิน 2022-08-22
อุตสาหกรรม การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารแนวราบ ทั่วประเทศ (แสดงจำนวนหน่วย และพื้นที่ก่อสร้าง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2022-08-22
อุตสาหกรรม การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารสูง ทั่วประเทศ (แสดงจำนวนอาคาร และพื้นที่ก่อสร้าง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2022-08-22
อุตสาหกรรม การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงาน ทั่วประเทศ (แสดงจำนวนอาคาร และพื้นที่ก่อสร้าง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2022-08-22
อุตสาหกรรม การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ทั่วประเทศ (แสดงจำนวนอาคาร และพื้นที่ก่อสร้าง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2022-08-22
อุตสาหกรรม การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม ทั่วประเทศ (แสดงจำนวนอาคาร และพื้นที่ก่อสร้าง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2022-09-02
อุตสาหกรรม การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน (แสดงจำนวนอาคาร และพื้นที่ก่อสร้าง) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2022-09-02
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม จำนวนนิคมอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ จำแนกตามจังหวัด ภูมิภาค พื้นที่ ปีที่จัดตั้ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2022-09-02
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม จำนวนนิคมอุตสาหกรรมประกาศจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำแนกตามจังหวัด ภูมิภาค พื้นที่ ปีที่จัดตั้ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2022-09-02
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมประกาศจัดตั้งใหม่ ทั่วประเทศ จำแนกตามจังหวัด ภูมิภาค พื้นที่ ปีที่จัดตั้ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2022-09-05
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมคงเหลือจากการขายหรือให้เช่า ทั่วประเทศ จำแนกตามจังหวัด ภูมิภาค พื้นที่ ปีที่จัดตั้ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2021-08-04
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ขายหรือให้เช่าได้ ทั่วประเทศ จำแนกตามจังหวัด ภูมิภาค พื้นที่ ปีที่จัดตั้ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2021-08-04
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม ราคาขายและค่าเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ จำแนกตามจังหวัด ภูมิภาค พื้นที่ ปีที่จัดตั้ง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2022-09-05
อุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ จำนวน และพื้นที่ สนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการใหม่ ทั่วประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2021-08-16
อุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ จำนวนสนามกอล์ฟ ทั่วประเทศ แยกตามจำนวนหลุม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2021-08-16
อุตสาหกรรม โรงมหรสพ จำนวนโรงมหรสพ จำแนกประเภทตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพฯ (พ.ศ.2550) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมโยธาธิการและผังเมือง 2021-08-16
อุตสาหกรรม กรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย ในเขต กทม. และปริมณฑล (แสดงจำนวนหน่วย และมูลค่า) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2019-08-15
อุตสาหกรรม กรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ (แสดงจำนวนรายการ และมูลค่า) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2021-08-26
อุตสาหกรรม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เฉพาะนิติกรรมขาย และขายฝาก ข้อมูลปริมาณงานและเงินรายได้จากการจดทะเบียน (แบบ 200) ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ (ภาพรวม) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมที่ดิน 2022-08-22
อุตสาหกรรม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เฉพาะนิติกรรมขาย และขายฝาก ปริมาณงานและรายได้จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (แบบ 1100) ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ (ภาพรวม) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมที่ดิน 2022-08-22
อุตสาหกรรม จำนวนที่อยู่อาศัย โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อเช่าซื้อของการเคหะแห่งชาติ ทั่วประเทศ (แสดงจำนวนหน่วย) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2021-08-16
อุตสาหกรรม จำนวนที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขต กทม.และปริมณฑล แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย (แสดงจำนวนหน่วย) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2021-08-16
อุตสาหกรรม จำนวนที่อยู่อาศัย การจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศแสดงจำนวนหน่วยและจำนวนราย แยกเป็นกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมที่ดิน 2022-08-22
อุตสาหกรรม ราคาที่อยู่อาศัย ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากฐานข้อมูลสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2021-06-02
อุตสาหกรรม สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2020-08-28
อุตสาหกรรม สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง ทั่วประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2020-08-28
อุตสาหกรรม สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2020-08-28
อุตสาหกรรม สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยคงค้าง ทั่วประเทศ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2020-08-28
อุตสาหกรรม สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวนราย และมูลค่า สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คงค้าง ทั่วประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2019-08-16
อุตสาหกรรม ตัวชี้วัดผลิตภาพรวม (TFP หรือ Total Factor Productivity) ตัวชี้วัดผลิตภาพรวม (TFP หรือ Total Factor Productivity) จำแนกประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล International Standard Industrial Classification (ISIC) จำแนกตามขนาดการจ้างงาน และจำแนกตามโครงสร้างการลงทุน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2019-08-16
อุตสาหกรรม ตัวชี้วัดการขยายตัวของผลิตภาพรวม (TFPG หรือ Total Factor Productivity Growth) ตัวชี้วัดการขยายตัวของผลิตภาพรวม (TFPG หรือ Total Factor Productivity Growth) จำแนกประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล International Standard Industrial Classification (ISIC) จำแนกตามขนาดการจ้างงาน และจำแนกตามโครงสร้างการลงทุน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2019-08-16
อุตสาหกรรม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2021-08-16
อุตสาหกรรม อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านผลผลิต สาขาอุตสาหกรรม GDP สาขาอุตสาหกรรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2021-09-22