สาขาเกษตรและประมง
ค้นพบ 285 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
เกษตรและประมง มูลค่าเพิ่มรวมสินค้าเกษตร มูลค่าเพิ่มสาขาเกษตร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2021-08-14
เกษตรและประมง ครัวเรือนเกษตรกร จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำแนกรายจังหวัด ภาค ทั้งประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2020-01-17
เกษตรและประมง ประชากรภาคเกษตร จำนวนประชากรภาคเกษตรจำแนกรายจังหวัด ภาค ทั้งประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-01-13
เกษตรและประมง ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร 2022-09-01
เกษตรและประมง เกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ จำนวนเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาที่ดิน 2022-09-01
เกษตรและประมง เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง จำแนกรายภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2020-01-17
เกษตรและประมง เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2020-01-17
เกษตรและประมง เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำแนกตามลักษณะการจัดที่ดิน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2020-01-17
เกษตรและประมง เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมหม่อนไหม 2020-01-17
เกษตรและประมง แรงงานภาคการเกษตร จำนวนแรงงานภาคเกษตร จำแนกตามอายุ จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2020-10-02
เกษตรและประมง ครูบัญชีอาสา จำนวนครูบัญชีอาสาจำแนกตามประวัติ /ที่อยู่ /บัญชีต้นทุน/ อาชีพ จำแนกรายจังหวัด เขตตรวจราชการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2020-01-17
เกษตรและประมง ลักษณะการดำเนินงานของผู้ถือครองทำการเกษตร (กิจกรรมการเกษตร) จำนวนผู้ถือครอง จำแนกตามลักษณะการดำเนินงาน เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2551 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-26
เกษตรและประมง สถานภาพของผู้ถือครองทำการเกษตร จำนวนผู้ถือครอง จำแนกตามสถานภาพของผู้ถือครอง เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2551 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-26
เกษตรและประมง เพศของผู้ถือครองทำการเกษตร จำนวนผู้ถือครอง จำแนกตามเพศ เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2551 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-26
เกษตรและประมง อายุของผู้ถือครองทำการเกษตร จำนวนผู้ถือครองจำแนกตามกลุ่มอายุ เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2551 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-26
เกษตรและประมง อายุของผู้ถือครองทำการเกษตร อายุเฉลี่ยของผู้ถือครอง เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-06
เกษตรและประมง ระดับการศึกษาของผู้ถือครองทำการเกษตร จำนวนผู้ถือครอง จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-06
เกษตรและประมง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวนผู้ถือครอง จำแนกตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-06
เกษตรและประมง การเป็นสมาชิกองค์กรด้านการเกษตร จำนวนผู้ถือครอง จำแนกตามการเป็นสมาชิกองค์กรด้านการเกษตร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-06
เกษตรและประมง การใช้ปุ๋ย จำนวนผู้ถือครอง จำแนกตามการใช้ปุ๋ยและประเภทปุ๋ยที่ใช้ เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-20
เกษตรและประมง การใช้ปุ๋ย เนื้อที่ใส่ปุ๋ยเคมี จำแนกตามประเภทของพืชที่ปลูก เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-20
เกษตรและประมง การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช จำนวนผู้ถือครอง จำแนกตามวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-20
เกษตรและประมง ขนาดครัวเรือนของผู้ถือครองทำการเกษตร จำนวนสมาชิกในครัวเรือนของผู้ถือครอง เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-20
เกษตรและประมง ขนาดครัวเรือนของผู้ถือครองทำการเกษตร จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยของผู้ถือครอง เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-20
เกษตรและประมง ลักษณะการทำงานของสมาชิกในครัวเรือนของผู้ถือครองทำการเกษตร จำนวนสมาชิกในครัวเรือนของผู้ถือครอง จำแนกตามลักษณะการทำงาน เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-20
เกษตรและประมง สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่จดทะเบียน จำนวนสหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียน และสมาชิกสหกรณ์ จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2022-06-23
เกษตรและประมง สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่จดทะเบียน จำนวนสหกรณ์นิคมที่จดทะเบียน และสมาชิกสหกรณ์ จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2022-06-23
เกษตรและประมง สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ที่จดทะเบียน จำนวนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จดทะเบียน และสมาชิกสหกรณ์ จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2022-06-23
เกษตรและประมง สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ที่จดทะเบียน จำนวนสหกรณ์ร้านค้าที่จดทะเบียน และสมาชิกสหกรณ์ จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2022-06-23
เกษตรและประมง สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ที่จดทะเบียน จำนวนสหกรณ์บริการที่จดทะเบียน และสมาชิกสหกรณ์ จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2022-06-23
เกษตรและประมง สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ที่จดทะเบียน จำนวนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่จดทะเบียน และสมาชิกสหกรณ์ จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2022-06-23
เกษตรและประมง กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวนกลุ่มเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2022-06-23
เกษตรและประมง สหกรณ์ภาคการเกษตร (ที่ได้รับการตรวจบัญชี) จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตร จำแนกรายประเภท ขนาดและเขตตรวจราชการ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2022-06-23
เกษตรและประมง สหกรณ์การเกษตร จำนวนสหกรณ์การเกษตร จำแนกรายสถานภาพสหกรณ์และรูปแบบย่อยสหกรณ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2022-06-23
เกษตรและประมง สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ที่ได้รับการตรวจบัญชี) จำนวนสหกรณ์นอกภาคการเกษตร จำแนกรายประเภท ขนาด เขตตรวจราชการ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2022-06-23
เกษตรและประมง สมาชิกสหกรณ์การเกษตร (ที่ได้รับการตรวจบัญชี) จำนวนสมาชิกสหกรณ์การเกษตร จำแนกตาม เพศ รูปแบบย่อยของสหกรณ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2022-06-23
เกษตรและประมง กลุ่มเกษตรกร จำนวนกลุ่มเกษตรกร จำแนกตามขนาด จังหวัด เขตตรวจราชการกรม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2022-06-23
เกษตรและประมง หุ้นสหกรณ์การเกษตร มูลค่าการถือหุ้นของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร จำแนกตาม รายสหกรณ์ ลักษณะของทุน และรูปแบบย่อยสหกรณ์การเกษตร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2022-06-24
เกษตรและประมง การดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร ผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร จำแนกตาม รายสหกรณ์ ประเภทธุรกิจและรูปแบบย่อยสหกรณ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2022-06-24
เกษตรและประมง การดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร มูลค่าธุรกิจการรับฝากเงินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรจำแนกตาม รายสหกรณ์ กลุ่มผู้ฝาก และรูปแบบย่อย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2022-06-30
เกษตรและประมง การดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร มูลค่าธุรกิจการให้เงินกู้ยืม(สินเชื่อ) ของสหกรณ์การเกษตร จำแนกตามประเภทเงินกู้ ผู้กู้ ทางใช้ประโยชน์ของเงินกู้และรูปแบบย่อย รายสหกรณ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2022-06-30
เกษตรและประมง การดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร มูลค่าธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ยอดขาย ) ของสหกรณ์การเกษตร จำแนกตามหมวดสินค้า รายการสินค้า และรูปแบบย่อย รายสหกรณ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2022-07-01
เกษตรและประมง การดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร มูลค่าธุรกิจการรวบรวมผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์การเกษตร จำแนกตามรายการผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบย่อย รายสหกรณ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2022-07-27
เกษตรและประมง การดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร มูลค่าธุรกิจการแปรรูปของสหกรณ์การเกษตร จำแนกตามรายการผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป และรูปแบบย่อย 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2021-05-06
เกษตรและประมง การดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร มูลค่าธุรกิจการให้บริการของสหกรณ์การเกษตรจำแนกตามรายการการให้บริการ (การให้เช่าอุปกรณ์การเกษตร) และรูปแบบย่อย รายสหกรณ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2021-05-06
เกษตรและประมง ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร มูลค่ารายได้ของสหกรณ์การเกษตร จำแนกตามประเภทของรายได้และรูปแบบย่อยของสหกรณ์ รายสหกรณ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2020-08-25
เกษตรและประมง ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร มูลค่าค่าใช้จ่ายของสหกรณ์การเกษตร จำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่ายและรูปแบบย่อยของสหกรณ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2021-05-07
เกษตรและประมง ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร มูลค่ากำไรสุทธิของสหกรณ์การเกษตร จำแนกตามประเภทของกำไร/ขาดทุนและรูปแบบย่อยของสหกรณ์ รายสหกรณ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2021-05-07
เกษตรและประมง ฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร มูลค่าสินทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรจำแนกตามประเภทของสินทรัพย์และรูปแบบย่อยของสหกรณ์ รายสหกรณ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2021-05-07
เกษตรและประมง ฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร มูลค่าหนี้สินของสหกรณ์การเกษตรจำแนกตามประเภทหนี้สินและรูปแบบย่อยของสหกรณ์ รายสหกรณ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2021-05-07
เกษตรและประมง ฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร มูลค่าส่วนทุนของสหกรณ์การเกษตรจำแนกตามรูปแบบย่อยของสหกรณ์ รายสหกรณ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2021-05-07
เกษตรและประมง แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร มูลค่าเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรจำแนกตามแหล่งที่มาและใช้ไปของทุนดำเนินงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2021-05-07
เกษตรและประมง จำนวนโรงสีข้าว จำนวนโรงสีข้าว จำแนกราย จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2020-01-17
เกษตรและประมง เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี) เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-06
เกษตรและประมง เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี) เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช้ประโยชน์ เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-06
เกษตรและประมง เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี) เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-06
เกษตรและประมง การผลิตข้าวนาปี จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี จำแนกตามพันธุ์ข้าวที่ปลูก รายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562/63 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-05-09
เกษตรและประมง การผลิตข้าวนาปี ผลผลิตข้าวนาปี จำแนกตามพันธุ์ข้าวที่ปลูก รายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562/63 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-05-10
เกษตรและประมง การผลิตข้าวนาปี ผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปี จำแนกตามพันธุ์ข้าวที่ปลูก รายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562/63 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-12
เกษตรและประมง การผลิตข้าวนาปรัง จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง จำแนกตามพันธุ์ข้าวที่ปลูก รายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-14
เกษตรและประมง การผลิตข้าวนาปรัง ผลผลิตข้าวนาปรัง จำแนกตามพันธุ์ข้าวที่ปลูก รายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-14
เกษตรและประมง การผลิตข้าวนาปรัง ผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปรัง จำแนกตามพันธุ์ข้าวที่ปลูก รายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-14
เกษตรและประมง การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-15
เกษตรและประมง การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-15
เกษตรและประมง การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตต่อไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-15
เกษตรและประมง การผลิตมันสำปะหลังโรงงาน จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกมันสำปะหลังโรงงาน จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-15
เกษตรและประมง การผลิตมันสำปะหลังโรงงาน ผลผลิตมันสำปะหลังโรงงาน จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-15
เกษตรและประมง การผลิตมันสำปะหลังโรงงาน ผลผลิตต่อไร่มันสำปะหลังโรงงาน จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-15
เกษตรและประมง การผลิตสับปะรดโรงงาน จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงานจำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-15
เกษตรและประมง การผลิตสับปะรดโรงงาน ผลผลิตสับปะรดโรงงาน จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-15
เกษตรและประมง การผลิตสับปะรดโรงงาน ผลผลิตต่อไร่สับปะรดโรงงาน จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-15
เกษตรและประมง การผลิตอ้อยโรงงาน จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกอ้อยโรงงาน จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2020-01-17
เกษตรและประมง การผลิตอ้อยโรงงาน ผลผลิตอ้อยโรงงาน จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-15
เกษตรและประมง การผลิตอ้อยโรงงาน ผลผลิตต่อไร่อ้อยโรงงาน จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-15
เกษตรและประมง การผลิตถั่วเหลือง จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกถั่วเหลือง จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-15
เกษตรและประมง การผลิตถั่วเหลือง ผลผลิตถั่วเหลือง จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-15
เกษตรและประมง การผลิตถั่วเหลือง ผลผลิตต่อไร่ถั่วเหลือง จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-15
เกษตรและประมง การผลิตยางพารา จำนวนเนื้อที่เพาะปลูก ยางพารา จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-16
เกษตรและประมง การผลิตยางพารา ผลผลิตต่อไร่ ยางพารา จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-16
เกษตรและประมง การผลิตปาล์มน้ำมัน จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-16
เกษตรและประมง การผลิตปาล์มน้ำมัน ผลผลิตปาล์มน้ำมัน จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-16
เกษตรและประมง การผลิตปาล์มน้ำมัน ผลผลิตต่อไร่ปาล์มน้ำมัน จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-16
เกษตรและประมง การผลิตกาแฟ จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกกาแฟ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-19
เกษตรและประมง การผลิตกาแฟ ผลผลิตกาแฟ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-19
เกษตรและประมง การผลิตกาแฟ ผลผลิตต่อไร่กาแฟ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-19
เกษตรและประมง การผลิตลำไย จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกลำไย จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-19
เกษตรและประมง การผลิตลำไย ผลผลิตลำไย จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-19
เกษตรและประมง การผลิตลำไย ผลผลิตต่อไร่ลำไย จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-19
เกษตรและประมง การผลิตทุเรียน จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกทุเรียน จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-19
เกษตรและประมง การผลิตทุเรียน ผลผลิตทุเรียน จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-20
เกษตรและประมง การผลิตทุเรียน ผลผลิตต่อไร่ทุเรียน จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-20
เกษตรและประมง การผลิตมังคุด จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกมังคุด จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-20
เกษตรและประมง การผลิตมังคุด ผลผลิตมังคุด จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-20
เกษตรและประมง การผลิตมังคุด ผลผลิตต่อไร่มังคุด จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-20
เกษตรและประมง การผลิตเงาะ จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกเงาะ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-20
เกษตรและประมง การผลิตเงาะ ผลผลิตเงาะ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-20
เกษตรและประมง การผลิตเงาะ ผลผลิตต่อไร่เงาะ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-20
เกษตรและประมง การผลิตลิ้นจี่ จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกลิ้นจี่ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-20
เกษตรและประมง การผลิตลิ้นจี่ ผลผลิตลิ้นจี่ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-20
เกษตรและประมง การผลิตลิ้นจี่ ผลผลิตต่อไร่ลิ้นจี่ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-20
เกษตรและประมง การผลิตลองกอง จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกลองกอง จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-20
เกษตรและประมง การผลิตลองกอง ผลผลิตลองกอง จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-20
เกษตรและประมง การผลิตลองกอง ผลผลิตต่อไร่ลองกอง จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-20
เกษตรและประมง การผลิตกระเทียม จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกกระเทียม จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-22
เกษตรและประมง การผลิตกระเทียม ผลผลิตกระเทียม จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-22
เกษตรและประมง การผลิตกระเทียม ผลผลิตต่อไร่กระเทียม จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-22
เกษตรและประมง การผลิตหอมแดง จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกหอมแดง จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-22
เกษตรและประมง การผลิตหอมแดง ผลผลิตหอมแดง จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-22
เกษตรและประมง การผลิตหอมแดง ผลผลิตต่อไร่หอมแดง จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-22
เกษตรและประมง การผลิตหอมหัวใหญ่ จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกหอมหัวใหญ่ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-22
เกษตรและประมง การผลิตหอมหัวใหญ่ ผลผลิตหอมหัวใหญ่ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-22
เกษตรและประมง การผลิตหอมหัวใหญ่ ผลผลิตต่อไร่หอมหัวใหญ่ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-22
เกษตรและประมง การผลิตมันฝรั่ง จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกมันฝรั่ง จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-22
เกษตรและประมง การผลิตมันฝรั่ง ผลผลิตมันฝรั่ง จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-22
เกษตรและประมง การผลิตมันฝรั่ง ผลผลิตมันฝรั่งต่อไร่ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-22
เกษตรและประมง เนื้อที่เพาะปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหม จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหม จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมหม่อนไหม 2020-01-17
เกษตรและประมง พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูและป้องกันการ ชะล้างพังทลายของดิน จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาที่ดิน 2022-09-03
เกษตรและประมง พื้นที่รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จำนวนพื้นที่รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาที่ดิน 2022-09-03
เกษตรและประมง พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาที่ดิน 2022-09-03
เกษตรและประมง พื้นที่ดินเปรี้ยวที่ได้รับการปรับปรุง จำนวนพื้นที่ดินเปรี้ยวที่ได้รับการปรับปรุง จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาที่ดิน 2022-09-03
เกษตรและประมง พื้นที่ดินกรดที่ได้รับการปรับปรุง จำนวนพื้นที่ดินกรดที่ได้รับการปรับปรุง จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาที่ดิน 2022-09-03
เกษตรและประมง พื้นที่ดินเค็มที่ได้รับการปรับปรุง จำนวนพื้นที่ดินเค็มที่ได้รับการปรับปรุง จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมพัฒนาที่ดิน 2022-09-03
เกษตรและประมง มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญจำแนกตามรายการสินค้าเกษตร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2019-08-01
เกษตรและประมง การนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม ปริมาณการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม จำแนกตามชนิดเมล็ดพันธุ์ และประเทศที่นำเข้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมวิชาการเกษตร 2021-01-16
เกษตรและประมง การนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม มูลค่าการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม จำแนกตามเมล็ดพันธุ์ และประเทศที่นำเข้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมวิชาการเกษตร 2021-01-16
เกษตรและประมง การส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม ปริมาณการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม จำแนกตามชนิดเมล็ดพันธุ์ และประเทศที่ส่งออก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมวิชาการเกษตร 2021-01-16
เกษตรและประมง การส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม มูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม จำแนกตามชนิดเมล็ดพันธุ์ และประเทศที่ส่งออก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมวิชาการเกษตร 2021-01-16
เกษตรและประมง เมล็ดพันธุ์ข้าว ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว จำแนกตามชนิดพันธุ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมการข้าว 2019-09-11
เกษตรและประมง การนำเข้าปุ๋ยเคมี ปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมี จำแนกตามสูตรปุ๋ยเคมี และประเทศที่นำเข้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมวิชาการเกษตร 2021-07-20
เกษตรและประมง การนำเข้าปุ๋ยเคมี มูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมี จำแนกตามสูตรปุ๋ยเคมี และประเทศที่นำเข้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมวิชาการเกษตร 2021-11-24
เกษตรและประมง การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำแนกตามชนิดของสารเคมี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมวิชาการเกษตร 2021-06-24
เกษตรและประมง การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร มูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำแนกตามชนิดของสารเคมี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมวิชาการเกษตร 2021-06-24
เกษตรและประมง พันธุ์พืช ปริมาณพันธุ์พืชที่ผลิตโดยกรมวิชาการเกษตร จำแนกตามพันธุ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมวิชาการเกษตร 2018-06-20
เกษตรและประมง พันธุ์พืช ปริมาณพันธุ์พืชที่ผลิตโดยกรมวิชาการเกษตร จำแนกตามชนิด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมวิชาการเกษตร 2019-09-12
เกษตรและประมง การผลิตพันธุ์หม่อน ปริมาณการผลิตพันธุ์หม่อนจำแนกตามชนิดพันธุ์หม่อนที่ผลิตโดยกรมหม่อนไหม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมหม่อนไหม 2019-09-12
เกษตรและประมง การผลิตพันธุ์ไม้ย้อมสี ปริมาณการผลิตพันธุ์ไม้ย้อมสีและวัสดุย้อมสีที่ผลิตโดยกรมหม่อนไหม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมหม่อนไหม 2018-06-20
เกษตรและประมง เนื้อที่ระบาดของศัตรูพืช จำนวนเนื้อที่ระบาดของศัตรูพืช จำแนกตามชนิดของศัตรูพืช จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร 2021-08-10
เกษตรและประมง เนื้อที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน จำแนกรายโครงการชลประทาน จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมชลประทาน 2021-09-30
เกษตรและประมง การเลี้ยงสัตว์ จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ จำแนกรายจังหวัด เขต ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมปศุสัตว์ 2021-01-17
เกษตรและประมง การเลี้ยงโคเนื้อ (กรมปศุสัตว์) จำนวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำแนกรายจังหวัด เขต ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมปศุสัตว์ 2021-06-24
เกษตรและประมง การเลี้ยงโคเนื้อ (กรมปศุสัตว์) จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเป็นการค้า จำแนก จังหวัด เขต ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมปศุสัตว์ 2021-06-24
เกษตรและประมง การผลิตโคเนื้อ (ข้อมูลจากการสำรวจ) จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-02
เกษตรและประมง การผลิตโคเนื้อ (ข้อมูลจากการสำรวจ) จำนวนโคเนื้อ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-25
เกษตรและประมง การเลี้ยงโคนม (กรมปศุสัตว์) จำนวนโคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จำแนกจังหวัด เขต ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมปศุสัตว์ 2021-06-25
เกษตรและประมง การเลี้ยงโคนม (กรมปศุสัตว์) จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นการค้า จำแนกจังหวัด เขต ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 กรมปศุสัตว์ 2021-02-24
เกษตรและประมง การผลิตโคนม (ข้อมูลจากการสำรวจ) จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-02
เกษตรและประมง การผลิตโคนม (ข้อมูลจากการสำรวจ) จำนวนโคนม จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-25
เกษตรและประมง การผลิตโคนม (ข้อมูลจากการสำรวจ) ปริมาณน้ำนมดิบ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-25
เกษตรและประมง การเลี้ยงกระบือ (กรมปศุสัตว์) จำนวนกระบือและเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจำแนกรายจังหวัด เขต ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมปศุสัตว์ 2021-06-28
เกษตรและประมง การเลี้ยงกระบือ (กรมปศุสัตว์) จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเป็นการค้า จำแนกรายจังหวัดเขต ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 กรมปศุสัตว์ 2021-02-24
เกษตรและประมง การผลิตกระบือ (ข้อมูลจากการสำรวจ) จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2019-08-02
เกษตรและประมง การผลิตกระบือ (ข้อมูลจากการสำรวจ) จำนวนกระบือ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-28
เกษตรและประมง การเลี้ยงสุกร(กรมปศุสัตว์) จำนวนสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจำแนกรายจังหวัด เขต ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมปศุสัตว์ 2021-06-28
เกษตรและประมง การเลี้ยงสุกร(กรมปศุสัตว์) จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนเป็นการค้า จำแนก ราย จังหวัด เขต ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมปศุสัตว์ 2021-06-28
เกษตรและประมง การเลี้ยงสุกร(กรมปศุสัตว์) จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธุ์เป็นการค้า จำแนก รายจังหวัด เขต ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมปศุสัตว์ 2021-06-28
เกษตรและประมง การผลิตสุกร(ข้อมูลจากการสำรวจ) จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-02
เกษตรและประมง การผลิตสุกร(ข้อมูลจากการสำรวจ) จำนวนสุกร จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-06-28
เกษตรและประมง การเลี้ยงไก่(กรมปศุสัตว์) จำนวนไก่และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ จำแนกราย จังหวัด เขต ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมปศุสัตว์ 2021-06-28
เกษตรและประมง การเลี้ยงไก่(กรมปศุสัตว์) จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อเป็นการค้า จำแนกราย จังหวัด เขต ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 กรมปศุสัตว์ 2019-08-02
เกษตรและประมง การเลี้ยงไก่(กรมปศุสัตว์) จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เป็นการค้า จำแนกราย จังหวัด เขต ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 กรมปศุสัตว์ 2019-08-02
เกษตรและประมง การเลี้ยงเป็ด (กรมปศุสัตว์) จำนวนเป็ดและเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด จำแนกรายจังหวัด เขต ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมปศุสัตว์ 2021-06-28
เกษตรและประมง การเลี้ยงเป็ด (กรมปศุสัตว์) จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อเป็นการค้า จำแนกราย จังหวัด เขตภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมปศุสัตว์ 2021-06-28
เกษตรและประมง การเลี้ยงเป็ด (กรมปศุสัตว์) จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่เป็นการค้า จำแนกรายจังหวัด เขตภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมปศุสัตว์ 2021-06-28
เกษตรและประมง การผลิตไก่เนื้อ จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ จำแนกรายจังหวัด รายภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-02
เกษตรและประมง การผลิตไก่เนื้อ จำนวนไก่เนื้อ จำแนกรายจังหวัด รายภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-02
เกษตรและประมง การผลิตไก่ไข่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-02
เกษตรและประมง การผลิตไก่ไข่ จำนวนไก่ไข่ จำแนกรายจังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-02
เกษตรและประมง ปริมาณเส้นไหม/รังไหม ปริมาณเส้นไหม/รังไหม จำแนกรายปี 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมหม่อนไหม 2018-06-20
เกษตรและประมง การผลิตพันธุ์ไหม ปริมาณการผลิตพันธุ์ไหม จำแนกตามชนิดพันธุ์ไหมที่ผลิตโดยกรมหม่อนไหม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมหม่อนไหม 2020-08-28
เกษตรและประมง สายพันธุ์สัตว์ จำนวนและสายพันธุ์สัตว์ จำแนกตามชนิดสัตว์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมปศุสัตว์ 2021-07-02
เกษตรและประมง การเลี้ยงปศุสัตว์ จำนวนผู้ถือครองที่เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-20
เกษตรและประมง การเลี้ยงปศุสัตว์ จำนวนตัวของสัตว์ที่เลี้ยงแต่ละชนิด เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-20
เกษตรและประมง ชนิดของโรคสัตว์ ชนิดของโรคสัตว์ จำแนกตามชนิดของโรค และชนิดของสัตว์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมปศุสัตว์ 2019-08-02
เกษตรและประมง สถานบริการรักษาสัตว์ จำนวนสถานบริการรักษาสัตว์ จำแนกตามประเภทสถานบริการรักษาสัตว์ (ที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน / ที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนไม่เกิน 10 ที่ /ที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนเกิน 10 ที่ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 กรมปศุสัตว์ 2019-08-02
เกษตรและประมง ผลผลิตน้ำตาล ผลผลิตน้ำตาล จำแนกตามภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2018-06-20
เกษตรและประมง เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร(ข้อมูลจากการสำรวจ) จำนวนเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร จำแนกตามลักษณะการถือครอง จังหวัด ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-02
เกษตรและประมง พื้นที่ที่เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ จำนวนพื้นที่ที่เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ จำแนกตามลักษณะการจัดที่ดิน (เกษตรกร, ชุมชน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2019-08-02
เกษตรและประมง เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร มูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร จำแนกตามประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2020-08-28
เกษตรและประมง ทรัพย์สินครัวเรือนเกษตร มูลค่าทรัพย์สินหมุนเวียนของครัวเรือนเกษตร จำแนกตามประเภททรัพย์สิน รายภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2018-06-20
เกษตรและประมง รายได้ครัวเรือนเกษตร (ข้อมูลจากการสำรวจ) จำนวนรายได้ครัวเรือนเกษตร จำแนกตามประเภทรายได้ ภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562/63 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-02
เกษตรและประมง หนี้สินและสินเชื่อครัวเรือนเกษตร (ข้อมูลจากการสำรวจ) ขนาดหนี้สินการกู้ยืมและสินเชื่อการชำระคืนของครัวเรือนเกษตร จำแนกตามภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2019-08-02
เกษตรและประมง หนี้สินและสินเชื่อครัวเรือนเกษตร (ข้อมูลจากการสำรวจ) ประเภทสินเชื่อและแหล่งเงินกู้ของครัวเรือนเกษตร จำแนกตามภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2019-08-02
เกษตรและประมง หนี้สินและสินเชื่อครัวเรือนเกษตร (ข้อมูลจากการสำรวจ) จำนวนครัวเรือนเกษตร จำแนกตามประเภทหนี้สินเพื่อการเกษตร และแหล่งเงินกู้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2019-08-02
เกษตรและประมง หนี้สินและสินเชื่อครัวเรือนเกษตร (ข้อมูลจากการสำรวจ) จำนวนการให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส.จำแนกตามประเภทของเงินกู้ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2019-08-02
เกษตรและประมง แหล่งที่มาของรายได้ของครัวเรือน จำนวนผู้ถือครอง จำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ของครัวเรือน เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-20
เกษตรและประมง รายได้จากผลผลิตทางการเกษตร จำนวนผู้ถือครอง จำแนกตามรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-20
เกษตรและประมง การมีหนี้สิน จำนวนผู้ถือครอง จำแนกตามการมีหนี้สิน เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-20
เกษตรและประมง การมีหนี้สิน จำนวนผู้ถือครองที่มีหนี้ จำแนกตามแหล่งที่กู้ เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-20
เกษตรและประมง การมีหนี้สิน จำนวนผู้ถือครองที่มีหนี้ จำแนกตามจำนวนเงินที่เป็นหนี้ เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-20
เกษตรและประมง การมีหนี้สิน หนี้สินเพื่อการเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรือน เป็นรายจังหวัด และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-09-20
เกษตรและประมง การส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ จำแนกตามประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-04
เกษตรและประมง การส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ จำแนกตามประเทศที่ส่งออก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-04
เกษตรและประมง การส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร มูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ จำแนกตามประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-04
เกษตรและประมง การส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร มูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ จำแนกตามประเทศที่นำเข้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-04
เกษตรและประมง การส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ จำแนกตามประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-04
เกษตรและประมง การส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ จำแนกตามประเทศที่ส่งออก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-04
เกษตรและประมง การส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร ปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ จำแนกตามประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 อันดับแรก 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-04
เกษตรและประมง การส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร ปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ จำแนกตามประเทศที่นำเข้า 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2019-08-02
เกษตรและประมง การส่งออก-นำเข้า วัตถุดิบไหม ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมของประเทศไทย มูลค่าการส่งออกวัตถุดิบไหม ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมของประเทศไทย จำแนกตามประเภทสินค้า ประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมหม่อนไหม 2021-08-14
เกษตรและประมง การส่งออก-นำเข้า วัตถุดิบไหม ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมของประเทศไทย มูลค่าการนำเข้าวัตถุดิบไหม ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมของประเทศไทย จำแนกตามประเภทสินค้า ประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมหม่อนไหม 2021-08-14
เกษตรและประมง ราคาเส้นไหมเฉลี่ย ราคาเฉลี่ยเส้นไหมไทยพื้นบ้านในประเทศไทย จำแนกตามชนิดไหม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมหม่อนไหม 2021-08-14
เกษตรและประมง ราคาเส้นไหมเฉลี่ย ราคาเฉลี่ยเส้นไหมต่างประเทศในประเทศไทย จำแนกตามชนิดไหม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมหม่อนไหม 2021-08-14
เกษตรและประมง ปริมาณผลผลิตพืชที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณพืชที่เก็บรักษาโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ จำแนกตามชนิดพืช 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมวิชาการเกษตร 2019-08-05
เกษตรและประมง ผลผลิตสัตว์ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ผลผลิตสัตว์ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ จำแนกตามชนิดสัตว์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมปศุสัตว์ 2019-08-05
เกษตรและประมง เกษตรกรและเนื้อที่เสียหายที่ประสบภัยพิบัติด้านพืช จำนวนเกษตรกรและเนื้อที่เสียหายที่ประสบภัยพิบัติด้านพืช จำแนกตามประเภทของภัย จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร 2022-09-03
เกษตรและประมง มาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตร (มาตรฐานทั่วไป) จำแนกตามมาตรฐาน (มาตรฐานสินค้า,มาตรฐานระบบ,มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2018-06-20
เกษตรและประมง มาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตร (มาตรฐานบังคับ)จำแนกตามมาตรฐาน(มาตรฐานสินค้า,มาตรฐานระบบ,มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2018-06-20
เกษตรและประมง การรับรองมาตรฐาน จำนวนหน่วยรับรองมาตรฐาน จำแนกตามขอบข่ายที่ให้การรับรอง (1.GAP 2.Organic 3.Globlal 4.GI 5.GMP/HACCP 6.ISO220000) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2019-08-05
เกษตรและประมง การรับรองมาตรฐาน จำนวนหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน จำแนกตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง (1. GAP 2.Organic 3. Global GAP 4. GI 5. GMP/HACCP 6. ISO 22000) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2019-08-05
เกษตรและประมง มูลค่าเพิ่มของสาขาประมง มูลค่าเพิ่มของสาขาประมง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2019-09-04
เกษตรและประมง ผู้ทำการประมงที่ได้รับอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำ จำนวน ผู้ทำการประมงที่ได้รับอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำ จำแนกตามประเทศที่ไปทำการประมง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมประมง 2022-09-03
เกษตรและประมง ชุมชนประมง จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง ชุมชนประมง จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่กรมประมงให้การสนับสนุน จำนวนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปที่ได้รับการอบรมเทคโนโลยีหลังการจับสัตว์น้ำ (ด้านแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือ เป็นต้น) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ/ผู้จับสัตว์น้ำ/พ่อค้าคนกลาง จำนวนผู้รวบรวมสัตว์น้ำ/ผู้จับสัตว์น้ำ/พ่อค้าคนกลาง จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง ผู้ประกอบการธุรกิจประมง จำนวนผู้ค้าปัจจัยการผลิต จำแนกตามประเภทผู้ค้าปัจจัยการผลิต รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง สหกรณ์ประมงและสมาชิกสหกรณ์ประมงที่จดทะเบียน จำนวนสหกรณ์ประมงที่จดทะเบียน และสมาชิกสหกรณ์ จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2021-07-05
เกษตรและประมง สหกรณ์ประมงและสมาชิกสหกรณ์ประมงที่จดทะเบียน มูลค่าการถือหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ประมง จำแนกตามลักษณะของทุน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2020-09-11
เกษตรและประมง มูลค่าการดำเนินงานสหกรณ์ประมง มูลค่าการดำเนินงานของสหกรณ์ประมง จำแนกตามประเภทธุรกิจ รายสหกรณ์ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2020-09-11
เกษตรและประมง มูลค่าการดำเนินงานสหกรณ์ประมง มูลค่าธุรกิจการรับฝากเงินของสมาชิกสหกรณ์ประมง จำแนกตามกลุ่มผู้ฝาก รายสหกรณ์ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2020-09-11
เกษตรและประมง มูลค่าการดำเนินงานสหกรณ์ประมง มูลค่าธุรกิจการให้เงินกู้ยืม(สินเชื่อ)ของสหกรณ์ประมง จำแนกตามประเภทเงินกู้ ผู้กู้ ทางใช้ประโยชน์ของเงินกู้ รายสหกรณ์ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2020-09-11
เกษตรและประมง มูลค่าการดำเนินงานสหกรณ์ประมง มูลค่าธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายของสหกรณ์ประมง จำแนกตามหมวดสินค้า รายการสินค้า รายสหกรณ์ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2020-09-11
เกษตรและประมง มูลค่าการดำเนินงานสหกรณ์ประมง มูลค่าธุรกิจการรวบรวมผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ประมง จำแนกตามรายการผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ รายสหกรณ์ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2020-09-11
เกษตรและประมง มูลค่าการดำเนินงานสหกรณ์ประมง มูลค่าธุรกิจการแปรรูปของสหกรณ์ประมง จำแนกตามรายการผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป รายสหกรณ์ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2020-09-11
เกษตรและประมง มูลค่าการดำเนินงานสหกรณ์ประมง มูลค่าธุรกิจการให้บริการของสหกรณ์ประมง จำแนกตามรายการการให้บริการ รายสหกรณ์ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2020-09-11
เกษตรและประมง ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประมง มูลค่ารายได้ของสหกรณ์ประมง จำแนกตามประเภทของรายได้ รายสหกรณ์ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2020-09-11
เกษตรและประมง ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประมง มูลค่าค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ประมง จำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย รายสหกรณ์ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2019-08-05
เกษตรและประมง ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประมง มูลค่ากำไรสุทธิของสหกรณ์ประมง จำแนกตามประเภทของกำไร/ขาดทุน รายสหกรณ์ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2020-09-11
เกษตรและประมง ฐานะการเงินสหกรณ์ประมง มูลค่าสินทรัพย์ของสหกรณ์ประมง จำแนกตามประเภทของสินทรัพย์ รายสหกรณ์ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2020-09-11
เกษตรและประมง ฐานะการเงินสหกรณ์ประมง มูลค่าหนี้สินของสหกรณ์ประมง จำแนกตามประเภทหนี้สิน รายสหกรณ์ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2020-09-11
เกษตรและประมง ฐานะการเงินสหกรณ์ประมง มูลค่าส่วนทุนของสหกรณ์ประมง จำแนกประเภททุน รายสหกรณ์ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2020-09-11
เกษตรและประมง แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์ประมง มูลค่าเงินทุนดำเนินงาน จำแนกตามแหล่งที่มาและใช้ไปของทุนดำเนินงาน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2020-09-11
เกษตรและประมง สถานประกอบการธุรกิจการประมง จำนวนท่าเทียบเรือประมงที่จดทะเบียนกับกรมประมง จำแนกตามประเภทของท่าเทียบเรือ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง สถานประกอบการธุรกิจการประมง จำนวนผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเค็ม ตามประเภทการแปรรูป รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง สถานประกอบการธุรกิจการประมง จำนวนสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นที่ได้รับการรับรองจากกรมประมง จำแนกตามประเภทกิจการ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง สถานประกอบการธุรกิจการประมง จำนวนโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองจากกรมประมง จำแนกตามประเภทกิจการ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง สถานประกอบการธุรกิจการประมง จำนวนห้องเย็นรับฝากสินค้าสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองจากกรมประมง จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง ปริมาณการจับสัตว์น้ำจืด ปริมาณการจับสัตว์น้ำจืด จำแนกตามตามประเภทแหล่งน้ำ ชนิดสัตว์น้ำ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-05
เกษตรและประมง มูลค่าการจับสัตว์น้ำจืด มูลค่าการจับสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-06
เกษตรและประมง ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็ม ปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่จับได้ทั้งหมด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ แหล่งทำการประมง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-06
เกษตรและประมง ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็ม ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็ม (ประมงพาณิชย์) จำแนกตามแหล่งทำการประมง ชนิดสัตว์น้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็ม ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็ม (ประมงพื้นบ้าน) จำแนกตามประเภทเครื่องมือทำการประมง แหล่งทำการประมง ชนิดสัตว์น้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมประมง 2021-07-12
เกษตรและประมง ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็ม ปริมาณสัตว์น้ำเค็มขึ้นท่า จำแนกรายจังหวัด ชนิดสัตว์น้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมประมง 2021-07-27
เกษตรและประมง มูลค่าการจับสัตว์น้ำเค็ม มูลค่าการจับสัตว์น้ำเค็มทั้งหมด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ แหล่งทำการประมง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-12
เกษตรและประมง มูลค่าการจับสัตว์น้ำเค็ม มูลค่าการจับสัตว์น้ำเค็ม (ประมงพาณิชย์) จำแนกตาม แหล่งทำการประมง ชนิดสัตว์น้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง มูลค่าการจับสัตว์น้ำเค็ม มูลค่าการจับสัตว์น้ำเค็ม (ประมงพื้นบ้าน) จำแนกตามประเภทเครื่องมือทำการประมง แหล่งทำการประมง ชนิดสัตว์น้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง มูลค่าการจับสัตว์น้ำเค็ม มูลค่าสัตว์น้ำเค็มขึ้นท่าขึ้น จำแนกรายจังหวัด ชนิดสัตว์น้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมประมง 2021-07-27
เกษตรและประมง การเลี้ยงกุ้งทะเล มูลค่าการเลี้ยงกุ้งทะเล จำแนกตามชนิดกุ้ง/ประเภทการเลี้ยง รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-24
เกษตรและประมง การเลี้ยงกุ้งทะเล จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง และผลผลิตจากการเลี้ยงกุ้งทะเล จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ชนิดกุ้ง รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-24
เกษตรและประมง การเลี้ยงกุ้งทะเล (สศก.) เนื้อที่ของการเลี้ยงกุ้งทะเล จำแนกตามรายจังหวัด ภาค ประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-13
เกษตรและประมง การเลี้ยงกุ้งทะเล (สศก.) ผลผลิตของการเลี้ยงกุ้งทะเล จำแนกตามรายจังหวัด ภาค ประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2021-07-13
เกษตรและประมง การเลี้ยงกุ้งทะเล (สศก.) ผลผลิตต่อไร่ของการเลี้ยงกุ้งทะเล จำแนกตามรายจังหวัด ภาค ประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2020-10-02
เกษตรและประมง การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ผลผลิตของการเลี้ยงปลาน้ำกร่อย จำแนกตามชนิดปลา/ประเภทการเลี้ยง รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-13
เกษตรและประมง การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย มูลค่าการเลี้ยงปลาน้ำกร่อย จำแนกตามชนิดปลา/ประเภทการเลี้ยง รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-13
เกษตรและประมง การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย จำนวนฟาร์ม เนื้อที่ การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย จำแนกตามชนิดและประเภทการเลี้ยง รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-13
เกษตรและประมง การเลี้ยงหอยทะเล ผลผลิตของการเลี้ยงหอยทะเล จำแนกตามชนิดหอย รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-13
เกษตรและประมง การเลี้ยงหอยทะเล มูลค่าการเลี้ยงหอยทะเล จำแนกตามชนิดหอย รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-13
เกษตรและประมง การเลี้ยงหอยทะเล จำนวนฟาร์ม เนื้อที่ การเลี้ยงหอยทะเล จำแนกตามชนิด รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-13
เกษตรและประมง การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ผลผลิตของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำประเภทการเลี้ยง รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-13
เกษตรและประมง การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มูลค่าการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำประเภทการเลี้ยง รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวนฟาร์ม เนื้อที่ การเลี้ยงปลาน้ำจืด จำแนกตามชนิดและประเภทการเลี้ยง รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยง และเนื้อที่เลี้ยงปลานิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง การเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP, CoC จำนวนฟาร์มและเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP, CoC จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ (กุ้งทะเล ปลาทะเล ปูทะเล หอยทะเล) รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง ปริมาณสัตว์น้ำสดที่ใช้ในการแปรรูป ปริมาณสัตว์น้ำสดที่ใช้ในธุรกิจการประมงและการแปรรูปสัตว์น้ำเค็ม จำแนกตามประเภท รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมประมง 2022-09-06
เกษตรและประมง ปริมาณน้ำแข็งเพื่อการประมง จำนวนโรงงานน้ำแข็งเพื่อการประมง ประเภทโรงงาน และปริมาณน้ำแข็งที่ผลิตได้ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-27
เกษตรและประมง ราคาสัตว์น้ำที่ชาวประมงขาย ราคาสัตว์น้ำจืดที่ชาวประมงขาย จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำจืด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-14
เกษตรและประมง ราคาสัตว์น้ำที่ชาวประมงขาย ราคาสัตว์น้ำเค็ม ณ ท่าขึ้นปลา จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-27
เกษตรและประมง ราคาสัตว์น้ำหน้าฟาร์ม ราคาสัตว์น้ำจืดหน้าฟาร์ม จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำจืด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-07-16
เกษตรและประมง ราคาสัตว์น้ำหน้าฟาร์ม ราคาสัตว์น้ำชายฝั่งหน้าฟาร์ม จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง ราคากุ้งทะเล ราคากุ้งทะเล ณ ตลาดกลาง จำแนกตามชนิดและขนาด รายเดือน (ตลาดทะเลไทย) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมประมง 2021-08-14
เกษตรและประมง การนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ปริมาณการนำเข้าสัตว์น้ำ ที่ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำ จำแนกตามประเภทสัตว์น้ำและประเทศต้นทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง การนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ปริมาณการส่งออกสัตว์น้ำที่ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำ จำแนกตามประเภทสัตว์น้ำและประเทศปลายทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง การนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ จำนวนผู้ขออนุญาตนำเข้า หรือให้นำผ่านสัตว์น้ำ จำแนกตามประเภทการขออนุญาต 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง การส่งออกสัตว์น้ำ ปริมาณการส่งออกสัตว์น้ำที่ผ่านการรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตจำแนกตามประเทศปลายทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง การนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ปริมาณสินค้าประมงที่นำเข้าจำแนกตามชนิดสินค้า ประเทศต้นทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมประมง 2020-09-16
เกษตรและประมง การนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ปริมาณสินค้าประมงที่ส่งออก จำแนกตามชนิดสินค้า ประเทศปลายทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมประมง 2020-09-16
เกษตรและประมง การนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง มูลค่าสินค้าประมงที่นำเข้า จำแนกตามชนิดสินค้า ประเทศต้นทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมประมง 2020-09-16
เกษตรและประมง การนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง มูลค่าสินค้าประมงที่ส่งออก จำแนกตามชนิดสินค้า ประเทศปลายทาง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมประมง 2020-09-16
เกษตรและประมง การนำเข้าส่งออก หรือนำผ่าน สัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES ปริมาณการนำเข้า-ส่งออก หรือนำผ่าน สัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES จำแนกตามประเภทสัตว์น้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง พื้นที่ ที่ทำการควบคุมการทำประมง จำนวนพื้นที่ ที่ทำการควบคุมการทำประมงทะเล จำแนกตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมประมง 2018-06-20
เกษตรและประมง พื้นที่ ที่ทำการควบคุมการทำประมง จำนวน พื้นที่ ที่ทำการควบคุมการทำประมงน้ำจืด จำแนกตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมประมง 2018-06-20
เกษตรและประมง แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่จัดสร้าง(ปะการังเทียม) จำนวน/เนื้อที่/พิกัดตำแหน่งของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่จัดสร้าง (ปะการังเทียม) จำแนกรายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง สัตว์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิตได้และจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง เรือประมง จำนวนเรือประมงที่ได้รับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ จำแนกตามพื้นที่ทำการประมง ขนาดเรือ (ตันกรอส) รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2565 กรมประมง 2022-09-04
เกษตรและประมง เกษตรกรที่ประสบภัย จำนวนเกษตรกรที่ประสบภัย พื้นที่ที่ให้การช่วยเหลือ และวงเงินช่วยเหลือ รายจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมประมง 2022-09-04