สาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
ค้นพบ 82 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล XLS MetaData CSV Catalog หน่วยงาน วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ประชากร (จากการทะเบียน) จำนวนประชากรสัญชาติไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร รายอายุ จำแนกตามเพศ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการปกครอง 2022-03-16
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ประชากร (จากการสำมะโน) จำนวนประชากรจากการสำมะโน จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ ทั่วประเทศ ภาคจังหวัด และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-11-15
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ประชากร (จากการสำรวจ) จำนวนประชากรจากการสำรวจจำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ ทั่วประเทศภาคจังหวัด และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-11-21
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ประชากร (จากการคาดประมาณ) จำนวนประชากรจากการคาดประมาณ จำแนกตามเพศ หมวดอายุ ทั่วประเทศ ภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2583 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2019-08-07
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สัดส่วนประชากร(จากการทะเบียน) สัดส่วนประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จากการทะเบียน จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-03-24
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สัดส่วนประชากร(จากการทะเบียน) สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 15-59 ปี จากการทะเบียน จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-03-24
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สัดส่วนประชากร(จากการทะเบียน) สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จากการทะเบียน จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-03-24
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สัดส่วนประชากร (จากการสำมะโน) สัดส่วนประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีจากการสำมะโน จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สัดส่วนประชากร (จากการสำมะโน) สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 15-59 ปี จากการสำมะโน จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สัดส่วนประชากร (จากการสำมะโน) สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จากการสำมะโน จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-10-31
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อัตราส่วนเพศของประชากร (จากการทะเบียน) อัตราส่วนเพศของประชากรจากการทะเบียน (ชายต่อหญิง 100 คน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-03-24
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อัตราส่วนเพศของประชากร (จากการสำมะโน) อัตราส่วนเพศของประชากรจากการสำมะโน (ชายต่อหญิง100 คน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อัตราเพิ่มของประชากร (จากการสำมะโน) อัตราเพิ่มของประชากรจากการสำมะโน จำแนกตามภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-02-03
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อัตราส่วนการเป็นภาระต่อประชากรอายุ 15-59 ปี (จากการสำมะโน) อัตราส่วนการเป็นภาระรวม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-02-03
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อัตราส่วนการเป็นภาระต่อประชากรอายุ 15-59 ปี (จากการสำมะโน) อัตราส่วนการเป็นภาระวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อัตราส่วนการเป็นภาระต่อประชากรอายุ 15-59 ปี (จากการสำมะโน) อัตราส่วนการเป็นภาระวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-02-03
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อายุคาดเฉลี่ยของประชากร (จากการสำรวจ) อายุคาดเฉลี่ยของประชากรจากการสำรวจ จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-04-23
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อายุมัธยฐาน (จากการสำมะโน) อายุมัธยฐานของประชากรจากการสำมะโน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ประชากรตามพื้นที่ (จากการทะเบียน) จำนวนประชากรตามพื้นที่จากการทะเบียน จำแนกตามเพศ อำเภอ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-03-24
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ประชากรตามพื้นที่ (จากการสำมะโน) จำนวนประชากรตามพื้นที่จากการสำมะโน จำแนกตามเพศ อำเภอ จังหวัด และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ความหนาแน่นของประชากร (จากการสำมะโน) จำนวนประชากรจากการสำมะโนต่อพื้นที่ (คนต่อ ตร.กม.) ทั่วประเทศ และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ การเกิด (จากการทะเบียน) จำนวนคนเกิดจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ ทั่วประเทศ จังหวัด อำเภอ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมการปกครอง 2019-07-03
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ การเกิดและอัตราการเกิด (จากการสำรวจ) จำนวนคนเกิดทั้งปีจากการสำรวจ จำแนกตามเพศ ทั่วประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-03-03
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ การเกิดและอัตราการเกิด (จากการสำรวจ) อัตราเกิดจากการสำรวจ จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-05-01
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด (Sex Ratio at Birth?SRB) (จากการสำรวจ) อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิดจากการสำรวจ (ชายต่อหญิง 100 คน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-05-28
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ การแจ้งเกิด (จากการสำรวจ) อัตราส่วนร้อยของความครบถ้วนสมบูรณ์ของการจดทะเบียนการเกิด จำแนกตามภาค และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-05-30
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ การตาย (จากการทะเบียน) จำนวนคนตายจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ อายุ ทั่วประเทศ จังหวัด อำเภอ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 กรมการปกครอง 2021-11-23
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ การตาย (จากการสำรวจ) จำนวนคนตายทั้งปีจากการสำรวจ จำแนกตามหมวดอายุ เพศ ทั่วประเทศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-03-03
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อัตราตาย (จากการสำรวจ) อัตราตายจากการสำรวจ จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-09-12
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อัตราตายของทารก (จากการสำรวจ) อัตราตายของทารกต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จากการสำรวจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2548 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-07-01
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (จากการสำรวจ) อัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีจากการสำรวจ จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2548 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ การแจ้งตาย (จากการสำรวจ) อัตราส่วนร้อยของความครบถ้วนสมบูรณ์ของการจดทะเบียนการตาย จำแนกตามภาค และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-05-30
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ การย้ายเข้า (จากการทะเบียน) จำนวนการย้ายเข้าจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ พื้นที่ ทั่วประเทศ จังหวัด อำเภอ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมการปกครอง 2021-07-01
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ การย้ายออก (จากการทะเบียน) จำนวนการย้ายออกจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ พื้นที่ ทั่วประเทศ จังหวัด อำเภอ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมการปกครอง 2021-07-12
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ การย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น (จากการสำรวจ) จำนวนผู้ย้ายถิ่น จากการสำรวจ จำแนกตามหมวดอายุ เพศ ภาค และเขตการปกครองที่อยู่ปัจจุบัน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-06-18
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ การย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น (จากการสำรวจ) อัตราการย้ายถิ่นจากการสำรวจจำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-05-29
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ การย้ายถิ่นของประชากรภายใน 5 ปี (จากการสำมะโน) ร้อยละของประชากรที่ย้ายถิ่นภายใน 5 ปี จากการสำมะโนจำแนกตาม ภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ประชากรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด (จากการสำมะโน) ร้อยละของประชากรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด จากการสำมะโน จำแนกตามภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-05-03
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สถานภาพสมรสของประชากร (จากการสำมะโน) จำนวนประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพสมรส กลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง จากการสำมะโน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สถานภาพสมรสของประชากร (จากการสำรวจ) จำนวนประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพสมรส กลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง จากการสำรวจ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ บุตรเกิดรอด จำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ยของหญิงเคยสมรสอายุ 15-49 ปี จำแนกตามเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สตรีวัยเจริญพันธุ์ (จากการทะเบียน) จำนวนประชากรหญิงอายุ 15-49 ปีจากการทะเบียน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการปกครอง 2022-03-16
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สตรีวัยเจริญพันธุ์ (จากการสำมะโน) จำนวนประชากรหญิงอายุ 15-49 ปีจากการสำมะโน 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อัตราเจริญพันธุ์ (จากการสำรวจ) อัตราเจริญพันธุ์รวมจากการสำรวจ (อัตราส่วนต่อ 1,000 คน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อัตราเจริญพันธุ์ (จากการสำรวจ) อัตราเจริญพันธุ์จำแนกตามช่วงอายุมารดา จากการสำรวจ (อัตราส่วนต่อ 1,000 คน) 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-05-01
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส (จากการสำมะโน) อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสจากการสำมะโน จำแนกตามเพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อัตราการคุมกำเนิด อัตราการคุมกำเนิดของผู้หญิงอายุ 15-49 ปีที่สมรสหรืออยู่กินฉันสามีภรรยา 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-19
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ อัตราการยั้งใช้การคุมกำเนิด ความต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2021-10-08
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ เด็ก(จากการทะเบียน) จำนวนประชากรอายุต่ำกว่า 18 ปีจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-03-24
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ เยาวชน (จากการทะเบียน) จำนวนประชากรอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 25 ปีบริบูรณ์ จากการทะเบียน จำแนกตามเพศ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-03-24
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ประชากรสูงอายุ (จากการทะเบียน) จำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จากการทะเบียน จำแนกตามเพศ จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2022-03-24
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ประชากรสูงอายุ (จากการสำรวจ) จำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จากการสำรวจ จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ สถานภาพสมรส การอ่านออกเขียนได้ ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-11-29
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ การทำงานของผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุจากการสำรวจ จำแนกตามรายได้ที่ได้รับในรอบปีที่แล้ว ความเพียงพอของรายได้ เพศ เขตการปกครอง และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (living arrangement) จำนวนผู้สูงอายุจากการสำรวจ จำแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย บุคคลที่ผู้สูงอายุอยู่ด้วย กลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-09-12
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (living arrangement) จำนวนผู้สูงอายุจากการสำรวจ จำแนกตามสถานภาพการอยู่อาศัยในครัวเรือน เพศ เขตการปกครอง และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-09-12
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ คนพิการ (จากการสำรวจ) จำนวนประชากรที่พิการจากการสำรวจ จำแนกตามประเภทความพิการเพศกลุ่มอายุเขตการปกครอง และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ คนพิการ (จากการสำรวจ) จำนวนประชากรที่พิการอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจากการสำรวจ จำแนกตามอาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทำงาน รายได้ที่เป็นตัวเงินและรายได้ที่เป็นสิ่งของเฉลี่ยต่อเดือน เพศ เขตการปกครอง และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ คนพิการ (จากการสำรวจ) จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้ทำงานจากการสำรวจ จำแนกตามเหตุผลที่ไม่ทำงาน เพศ เขตการปกครอง และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-19
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ คนพิการ (จากการสำรวจ) จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จากการสำรวจ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เพศ เขตการปกครอง และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-10-01
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ คนพิการ (จากการสำรวจ) จำนวนประชากรที่พิการอายุ 5-30 ปีที่ไม่เรียนหนังสือจากการสำรวจ จำแนกตามสาเหตุที่ไม่เรียนหนังสือ เพศ เขตการปกครอง และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-19
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ คนพิการ (จากการสำรวจ) จำนวนประชากรพิการอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จากการสำรวจที่มีความลำบากระดับรุนแรงในการดูแลตนเอง จำแนกตามการมีผู้ดูแล เพศ เขตการปกครอง และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-19
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ความต้องการสวัสดิการจากรัฐของคนพิการ จำนวนประชากรพิการอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จากการสำรวจที่มีความลำบากระดับรุนแรงในการดูแลตนเองจำแนกตามความต้องการความช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2020-08-19
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ การเข้าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลของคนพิการ จำนวนประชากรที่พิการจากการสำรวจ จำแนกตามการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลักของรัฐ แหล่งของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เพศ เขตการ ปกครอง และภาค 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2019-10-01
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย (จากการทะเบียน) จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในราชอาณาจักร จำแนกตามสัญชาติ เพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมการปกครอง 2019-09-17
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย (จากการทะเบียน) จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวในราชอาณาจักร จำแนกตามสัญชาติ เพศ 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมการปกครอง 2019-09-17
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ คนที่ไม่มีสัญชาติไทย (จากการสำมะโน) จำนวนประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยจำแนกตามภาค และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ คนที่ไม่มีสัญชาติไทย (จากการสำมะโน) จำนวนประชากร จำแนกตามสัญชาติ เพศ อายุ และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ครัวเรือน (จากการสำมะโน) จำนวนครัวเรือนและขนาดของครัวเรือนโดยเฉลี่ยจากการสำมะโน จำแนกตามภาค จังหวัด และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ครัวเรือนคนเดียว ร้อยละของครัวเรือนคนเดียว 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิง ร้อยละของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ บ้าน จำนวนบ้านจากการทะเบียนทั่วประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2564 กรมการปกครอง 2022-03-16
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ประเภทของที่อยู่อาศัย จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ลักษณะของที่อยู่อาศัย จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามลักษณะของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามสถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ลักษณะการครอบครองที่ดินที่เป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัย จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ที่อยู่อาศัยของครัวเรือนใช้วัสดุไม่ถาวร ร้อยละของที่อยู่อาศัยของครัวเรือนใช้วัสดุไม่ถาวร จำแนกตามภาค และจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย จำแนกตามภาค และจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ แหล่งที่มาของเชื้อเพลิงในครัวเรือน จำนวนครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ทั่วประเทศ และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ลักษณะการใช้ส้วมในครัวเรือน จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามลักษณะการใช้ส้วม ทั่วประเทศ และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ครัวเรือนที่มีส้วมถูกสุขลักษณะ ร้อยละของครัวเรือนที่มีส้วมถูกสุขลักษณะ จำแนกตามภาค และจังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ แหล่งที่มาของน้ำดื่ม/น้ำใช้ในครัวเรือน จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามแหล่งที่มาของน้ำดื่ม/น้ำใช้หลัก ทั่วประเทศ และเขตการปกครอง 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ครัวเรือนที่มีน้ำดื่มสะอาด ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำดื่มสะอาด จำแนกตามภาค จังหวัด 01 มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2018-06-22