ด้านสังคม ( 9 สาขา )
ด้านเศรษฐกิจ ( 11 สาขา )
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 1 สาขา )