ข้อมูลตามหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 06.33 น.
ลำดับ กระทรวง/สังกัด จำนวนชุดข้อมูล (รายการ)
1 กระทรวงการคลัง 5
2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2
3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1
4 กระทรวงคมนาคม 2
5 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 203
6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9
7 กระทรวงพลังงาน 34
8 กระทรวงพาณิชย์ 7
9 กระทรวงมหาดไทย 3
10 กระทรวงยุติธรรม 6
11 กระทรวงศึกษาธิการ 7
12 กระทรวงสาธารณสุข 6
13 กระทรวงอุตสาหกรรม 3
14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15
15 กระทรวงแรงงาน 12
รวม 315