ข้อมูลตามหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.24 น.
ลำดับ กระทรวง/สังกัด จำนวนชุดข้อมูล (รายการ)
1 กระทรวงกลาโหม 121
2 กระทรวงการคลัง 152
3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 166
4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 75
5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 68
6 กระทรวงคมนาคม 263
7 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 512
8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 101
9 กระทรวงพลังงาน 137
10 กระทรวงพาณิชย์ 161
11 กระทรวงมหาดไทย 150
12 กระทรวงยุติธรรม 93
13 กระทรวงวัฒนธรรม 60
14 กระทรวงศึกษาธิการ 163
15 กระทรวงสาธารณสุข 194
16 กระทรวงอุตสาหกรรม 86
17 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 303
18 กระทรวงแรงงาน 101
19 ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ 34
20 สำนักนายกรัฐมนตรี 171
21 หน่วยงานอิสระ 5
22 หน่วยราชการอิสระ 444
23 องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 6
24 เอกชน 5
รวม 3,571